Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 11

Sinakop ni Josue ang dakong hilaga
   • 1 Nang mabalitaan ito ni Yabin na hari ng Hazor, nagpadala siya ng mga sugo kay Jobab na hari ng Madon, at sa mga hari ng Simron at Aksaf; 2 sa mga haring nasa kabundukan sa hilaga, sa lambak sa tapat ng Kineret, sa kapa­tagan, hanggang sa gulod ng Dor sa kan­luran; sa mga Kananeo sa sila­ngan at kanluran, sa mga Amorreo, Heteo, Perezeo at Jebuseo sa mga ka­­bun­­dukan, at sa mga Heveo sa pa­anan ng Bundok Hermon sa lupain ng Mizpa. Lumabas ang mga hari, kasama ang kanilang mga kawal na sindami ng mga buhangin sa dalam­­­pasigan at may kasamang maraming mga kabayo at karuwaheng pan­digma. Nag­kaisa ang mga haring ito at humimpil sila sa bukal ng Merom upang salakayin ang Israel.

 

At sinabi ni Yawe kay Josue: “Huwag kang matakot, sapagkat bukas, sa ganitong oras, ibi­­bigay ko sila sa iyong mga kamay upang ialay sa akin. Pipilayin mo ang kani­lang mga kabayo at susunugin ang kanilang mga karuwaheng pandigma.”

 

Kayat nagtungo sa Merom si Josue at ang lahat ng sandatahang kawal, at bigla nila silang sinalakay. Ibinigay sila ni Yawe sa kamay ng Israel; pinuksa sila ng mga Israelita, at tinugis sila hanggang sa Malawak na Sidon at Misrefot-mayim, at sa Mizpa sa silangan. Walang na­iwang buhay sa kanila. Sumunod si Josue sa utos ni Yawe kayat pinilay niya ang mga kabayo at sinunog ang mga karuwahe.

 

10 Bumalik agad si Josue at sinakop niya ang Hazor at pinatay ang hari nito. Nang pana­hong iyon, ang Hazor ang kapitolyo ng lahat ng mga kahariang iyon. 11 Pinatay bilang banal na sumpa ang lahat ng nani­nirahan doon. Walang iniwang buhay sa kanila, at sinunog ang buong lunsod.

 

12 Sinakop ni Josue ang lahat ng lunsod ng mga hari at pinatay ang mga hari bilang banal na sumpa, gaya ng iniutos ni Moises na lingkod ni Yawe.

 

13 Sinunog ng mga Israelita ang lahat ng mga lunsod maliban sa mga nasa gulod at da­lisdis kung saan ang Hazor lamang ang sinu­nog ni Josue.

 

14 Pinaghati-hatian ng mga Israelita ang mga ari-arian at ang mga hayop na nasam­sam sa mga lunsod na ito, ngunit pinatay nila ang lahat ng tao sa lunsod at walang iniwang buhay sa mga ito. 15 At natupad ang mga iniutos ni Yawe kay Moises, na siya ring iniutos ni Moises kay Josue. Walang naka­limutan si Josue sa mga iniutos ni Yawe kay Moises.

 

16 Sinakop ni Josue ang lahat ng mga lupaing ito: ang kabundukan, ang Negeb, ang Gosen, ang Kapatagan, ang Lambak at ang Kaburulan ng Israel, pati ang kanyang kapatagan. 17 Pinuk­sa niya ang lahat ng mga hari mula sa paanan ng bundok sa Seir, hanggang sa Baal-gad sa Lambak ng Lebanon, hanggang sa paanan ng Bundok Hermon. Sinalakay niya at pinatay ang mga ito.

 

18 Tumagal nang mahabang panahon ang pakikipaglaban ni Josue sa mga haring ito. 19 Ma­­liban sa Heveo ng Gibeon, walang ibang lunsod na mapayapang nakipagkasundo sa Israel. Nalupig silang lahat ng Israel.

 

20 Pinalakas ni Yawe ang kanilang loob na lumaban sa Israel, upang sa huli’y mapuksa si­lang lahat at masunog bilang banal na sumpa, gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises.

 

21 Nang panahong iyon, sinalakay din ni Josue at pinuksa ang mga Anakim sa mga Kabundukan ng Hebron, Debir, Anab at sa lahat ng bundok ng Juda at ng Israel. Nilipol sila at ang kanilang mga lunsod bilang alay kay Yawe.

 

22 Walang naiwang Anakim sa lupain ng Israel, maliban sa Gaza, sa Gat at sa Asdod. 23 At sinakop ni Josue ang buong lupain gaya ng sinabi ni Yawe kay Moises, at ibinigay niya ito sa mga Israelita bilang pamana na ipamamahagi sa bawat tribu. At namahinga ang lupain sa pakikidigmaan.

 

 

Advertisements

June 12, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 12, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: