Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 10

“Tumigil ang araw sa Gibeon”
    • 1 Nabalitaan ni Adonizedek na hari ng Jerusalem, kung pa­anong sina­kop at pinatag ni Josue ang Ai, gaya ng ginawa niya sa Jerico at sa hari nito. Nalaman din niya kung paanong nakipag­kasundo ang mga taga-Gibeon sa mga Israelita upang ma­buhay silang kasama ng mga Is­raelita. 2 Lumaki ang kanyang takot sa­pagkat isang napakahalagang lun­sod ang Gibeon, maharlika at malaki pa kaysa Ai, at matatapang ang mga taga­rito.

 

3 Dahil dito, ipinatawag ni Adoni­zedek sina Hoham, hari ng Hebron; Aram, hari ng Yarmut; Yafia, hari ng Lakis at Debir, hari ng Eglon. Ipinasabi niya sa ka­nila: 4 “Halikayo at tulungan akong sa­kupin ang Gibeon sapagkat naki­pagkasundo na ito kay Josue at sa mga Israelita.”

 

5 Kayat nag-isang lakas nga ang li­mang hari ng mga Amorreo – ang mga hari ng Jerusalem, Hebron, Yarmut, Lakis at Eglon, at nagsilakad, kasama ang kani-kanilang mga hukbo. Guma­wa sila ng kampo sa kabila ng Gibeon at pinaligiran ito.

 

6 Nagpasabi ang mga taga-Gibeon kay Josue, na nasa kampo sa Gilgal: “Huwag ninyo kaming pabayaan. Hali­kayo at tulungan kami sapagkat nag­sama-sama na laban sa amin ang mga hari ng Amor­reo na naninirahan sa kabundukan.”

 

7 Umalis noon din si Josue sa Gilgal, kasama ang lahat ng matatapang ni­yang mandirigma. 8 Sinabi ni Yawe kay Josue: “Huwag kang matakot sa­pagkat ibinigay ko na sila sa iyong mga kamay, at walang sinuman sa kanila na maaaring tumayo laban sa iyo.” 9 Uma­hon si Josue mula sa Gilgal, naglakbay sa buong magdamag at dinatnan niyang hindi handa ang mga Amorreo.

 

10 Tinalo sila ni Yawe. Malaking ta­gumpay ang natamo ng mga Israelita sa Gibeon. Hinabol sila ng mga Israelita sa tabing bundok ng Bet-horon hang­gang sa Azeka at Makeda.

 

11 Samantalang tumatakas sila, nag­paulan si Yawe ng malalaking batong yelo mula sa langit at hinabol sila hanggang Azeka. Mas marami ang namatay dahil sa mga batong yelo  kaysa sa tabak ng mga Israelita.

 

12 Sa araw na iyon ng pagbibigay ni Yawe sa mga Amorreo sa kamay ng mga Israelita, sinabi ni Josue kay Yawe sa harap ng Israel:

 

“Araw, tumigil ka sa tapat ng Gibeon,

 

At ikaw, Buwan, sa Lambak ng Aya­lon.”

 

13 At tumigil nga ang Araw at ang Buwan hanggang makapaghiganti ang sambayanan sa kanilang mga kaaway. Kayat nakasulat sa Aklat ng Matuwid na, “Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi ito lumubog sa buong mag­hapon. 14 Hindi nagkaroon at hindi na muli mag­kakaroon ng ganitong araw kung saan nakinig si Yawe sa salita ng isang tao. Si Yawe nga ang lumaban para sa Israel.”

 

15 At bumalik si Josue at mga Israelita sa kampo sa Gilgal.

 

16 Tumakas naman ang limang hari at nagtago sa isang yungib sa Makeda.  17 At may nagsabi kay Josue: “Natag­puan namin ang limang hari. Nagtatago sila sa isang yungib sa Makeda.”

 

18 Kayat nag-utos si Josue: “Magpa­gulong kayo ng malalaking bato sa bu­nga­nga ng yungib at maglagay kayo ng mga tanod dito. 19 Ngunit huwag ka­yong tumigil doon! Habulin ninyo ang inyong mga ka­away, salakayin sila mula sa liku­ran at huwag silang baya­ang maka­balik sa kani-kanilang mga lunsod, sapagkat ibinigay na sila sa ating mga kamay ni Yaweng Diyos natin.”

 

20 Pinuksa sila ni Josue at ng mga Israelita. Nagtago sa loob ng mga napa­­paderang lunsod ang ilang nakatakas, 21 samantalang ligtas na nakabalik sa kampo ang mga Israelita, kasama si Josue. Mula noon, wala nang naglakas loob na luma­ban sa kanila.

 

22 At nag-utos si Josue: “Buksan nin­yo ang yungib, ilabas ang limang hari at iharap sa akin.” 23 Sumunod sila at ini­harap ang limang hari kay Josue – ang mga hari ng Jerusalem, Hebron, Lakis, Yarmut at Eglon. 24 Tinipon pagkatapos ni Josue ang mga Israelita at sinabi sa mga pinuno ng mga kawal: “Halikayo at apa­kan ninyo sa leeg ang mga haring ito.”

 

Lumapit nga sila at inilagay ang kani­lang mga paa sa leeg ng mga hari.

 

25 At sinabi ni Josue sa kanila: “Hu­wag kayong matakot o masiraan ng loob, ngu­nit maging matapang kayo at matatag, sapagkat ganito ang gagawin ni Yawe sa lahat ng mga kaaway na kaka­labanin ninyo.”

 

26 At saka pinatay ni Josue ang limang hari at ibinitin sa limang puno hanggang gumabi. 27 Pagsapit ng dilim, ibinaba ang mga bangkay ng mga hari at itinapon sa yungib na pinagtaguan nila, at tinakpan ang yungib ng mala­laking bato na naro­roon pa hanggang ngayon.

 

Sinakop ni Josue ang dakong timog ng Kanaan

 

28 Noong araw ding iyon, sinakop ni Josue ang Makeda. Pinatay niya ng tabak ang hari at ang mga mamamayan. Inihandog niya kay Yawe ang lahat ng naroon at wala siyang pina­ligtas. Ginawa niya sa hari ng Makeda ang ginawa niya sa hari ng Jerico.

 

29 At sinalakay ni Josue at ng mga Israelita ang Libna. 30 Ibinigay ni Yawe sa kamay ng mga Israelita ang lunsod at ang hari nito, at pinatay ng mga Israelita ang mga mama­mayan at walang pinaligtas. Ginawa sa hari ng Libna ang ginawa sa hari ng Jerico. 31 Mula sa Libna, nag­tuloy si Josue at ang mga Israelita sa Lakis. Kinubkob nila iyon at sinalakay. 32 Ipinagkaloob din ni Yawe sa kamay ng mga Israelita ang lunsod, at pinatay niya ang hari at ang mga mamamayan ng lunsod gaya ng ginawa niya sa Libna. 33 Du­mating si Horam, ang hari ng Gezer, upang tulungan ang Lakis, ngunit nilupig siya ni Josue, kasama ang lahat niyang mamamayan at walang iniwang buhay sa kanila.

 

34 Mula sa Lakis, nagtuloy pagkatapos si Josue sa Eglon. Kinubkob at sinalakay nila ito 35 at nilupig sa isang araw. Pinatay din sa espada ang hari at ang mga mamamayan nito. Sinira nila ang lahat sa lunsod bilang handog kay Yawe, gaya ng ginawa nila sa Lakis.

 

36 Mula sa Eglon nagtuloy si Josue at ang mga Israelita sa Hebron at sinalakay nila ito. 37 Sina­kop ni Josue ang lunsod pati ang mga bayang saklaw nito. Pinatay ang hari at ang lahat ng mamamayan at walang iniwang buhay. Sinira ni Josue ang lahat sa lunsod bilang han­dog kay Yawe, gaya ng ginawa sa Eglon.

 

38 Binalikan ni Josue at ng buong Israel ang Debir at sinalakay ito. 39 Sinakop niya ang lunsod pati ang mga bayang saklaw niyon. Pinatay niya ang hari at ang mga mamamayan at sinira niya ang lahat sa lunsod para kay Yawe at wala siyang pinaligtas. Ginawa niya sa Debir at sa hari nito ang ginawa niya sa Hebron at sa Libna at sa mga hari nito.

 

40 Kayat sinakop ni Josue ang buong lupain: ang Kabundukan, ang Disyerto ng Negeb, ang kapatagan at ang mga gulod, kasama ang kani­lang mga hari.

 

Hindi niya pinaligtas na buhay ang sinu­man ngunit pinuksa niya ang lahat ng may buhay bilang handog sa Diyos gaya ng ini­utos ni Yawe. 41 Sinira ni Josue ang lahat mula sa Kades­­barnea hanggang sa Gaza at mula sa Gosen hanggang sa Gibeon. 42 Nilu­pig ni Josue ang lahat ng hari dito at sinakop niya ang lahat ng lupain sa iisang pakikipag­laban sapagkat si Yawe ang lumaban para sa Israel.

 

43 At bumalik si Josue at ang mga Israelita sa kanilang kampo sa Gilgal.

Advertisements

June 12, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: