Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 1

Sasaiyo ako

 

 1 Pagkamatay ni Moises, kinausap ni Yawe si Josueng anak na lalaki ni Nun at ayudante ni Moises, at sinabi sa kanya: 2 “Patay na ang aking lingkod na si Moises kaya sumapit na ang oras para tumawid ka sa Ilog Jordan. At kasama mong tatawid ang bu­ong bayan papunta sa lupang ibi­ni­bigay ko sa mga anak ng Israel. Ibi­bigay ko sa inyo ang lahat ng lugar na tuntungan ninyo gaya ng ipi­nangako ko kay Moises 4 na mapapa­sainyo: Mula sa Bundok ng Lebanon sa hilaga hanggang sa disyerto sa timog, at mula sa malaking Ilog Eufrates sa si­langan hanggang sa Malaking Dagat sa kanluran.

 

5 Walang makalalaban sa iyo habang nabu­buhay ka. Sasaiyo ako kung paa­nong sumakay-Moises ako. Hindi kita pababayaan o iiwan. 6 Mag­pa­ka­tatag ka at lakasan ang loob sapagkat ibi­bigay ko sa baya­ng ito ang lupang ipi­na­ngako kong ibibigay sa kanilang mga ninuno. 7 Kaya magpa­kagiting ka at isabuhay nang buong katapatan ang lahat ng Batas na ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moises. 8 Huwag kang lilihis sa kanan man o sa kaliwa, at mag­­­ta­tagumpay ka saan ka man pu­ma­roon.

 

Lagi mong basahin ang aklat ng Batas at pagnilayan ito araw at gabi upang lubos mong maisagawa ang sinasabi nito. Sa gayon matutupad ang iyong mga balak at magtata­gum­pay ka sa lahat ng bagay. 9 Ako ang nag-uutos sa iyo; kayat lakasan mo ang iyong loob at tibayan ang iyong dibdib. Huwag kang panghihinaan ng loob ni matatakot, sapagkat kasama mo si Yawe na iyong Diyos saan ka man mag­punta.”

 

10 Inatasan ni Josue ang mga opisyal ng bayan: 11 “Galugarin ninyo ang buong kampa­­mento at ikalat ang kautusang ito: ‘Mag-ipon kayo ng sapat na pagkain sapagkat sa loob ng tatlong araw ay tatawid kayo ng Ilog Jordan at sasakupin ang lupaing ipagkakaloob sa inyo ni Yawe na ating Diyos.’”

 

12 Sinabi naman ni Josue sa mga tribu ng Ruben at Gad at sa kalahati ng tribu ng Manases: 13 “Tandaan ninyo ang utos ni Moises na lingkod ni Yawe. Papagpapahi­ngahin kayo ni Yawe sa lupaing ito na ibini­bigay niya sa inyo. 14 Ngunit mananatili ang mga babae at mga bata pati na ang mga hayop sa tabing ito ng Jordan, sa lu­paing ipinagkaloob niya sa inyo, habang ma­ngu­nguna kayong magigiting sa inyong mga kapatid at tatawid na nasasandatahan upang tulungan sila. 15 Papagpapahingahin sila ni Yawe tulad ninyo, at masasakop din nila ang lupaing ipi­nag­kakaloob sa kanila ng ating Diyos na si Yawe. At babalik kayo sa lupaing ipinag­ka­loob sa atin ni Moises sa silangan ng Jordan.”

 

16 At sumagot sila kay Josue: “Gagawin na­min ang lahat ng iniuutos mo at pupunta ka­mi saan mo man kami ipadala. 17 Kung paano ka­mi sumunod kay Moises gayundin kami su­sunod sa iyo. Sumaiyo nawa si Yawe na iyong Diyos, kung paano siya sumapiling ni Moises. 18 Mamamatay ang sinumang sasalungat sa iyong mga salita at susuway sa iyong mga utos. Magpakatatag ka lamang at magpakalalaki.”

Advertisements

June 12, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Old Testament

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 12, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: