Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Josue 13

II. PAGKAKAHATI-HATI NG LUPAIN SA LABINDALAWANG TRIBU

 

Hinati ni Josue ang lupain ng Kanaan

 

  1 Matandang-matanda na si Josue. Kaya sinabi ni Yawe sa kanya: “Ma­tan­­dang-matanda ka na, ngunit malaki pa ang dapat sakupin. 2 Ito ang natitira pang lupain: ang mga lupain ng mga Pilisteo at ang buong Gesur. 3 (Mula sa batis sa harap ng Ehipto hanggang sa hang­gahan ng Ekron sa hilaga na siyang kinikilalang lupaing Kananeo. Ang lupain ng limang prinsipe ng mga Pilisteo sa Gaza, Asdod, As­kalon, Get at Ekron); gayundin ang mga Heveo sa timog. 4 At saka ang buong lupain ng mga Kananeo mula sa Meara ng mga Sidonio hang­gang sa Afek sa hangganan ng mga Amorreo. 5 Ang lupain ng mga Geblita, at ang buong Lebanon pasilangan, buhat sa Baal-Gad sa may paanan ng Bundok Hermon hang­gang sa pagpasok sa Hamat; 6 ang buong lupain ng mga Sidoniong nani­nirahan sa dakong bulubundukin mula sa Lebanon hanggang sa Misrefot-maim. Ako ang magtataboy sa kanila sa harap ng mga Israelita. Paghahati-hatiin mo lamang sa mga Israelita ang lupaing mamamana nila, gaya ng ipinag-utos ko sa iyo. 7 Kaya ipamahagi mo nga­yon ang lupaing iyan bilang pamana sa siyam na tribu at sa kalaha­ting lipi ng Manases.”

 

8 Tinanggap na nga ng natitira pang kala­ha­ting tribu ng Manases, ganoon din ang mga Rubenita at Gadita, ang kanilang mana na ibinigay sa kanila ni Moises na lingkod ni Yawe, sa dakong silangan ng Jordan: 9 mula sa Aroer sa tabi ng lambak ng Arnon, ang lunsod na nasa gitna ng lambak, ang buong mataas na kapa­tagan buhat sa Madaba hang­gang sa Dibon, 10 kasama ang mga lunsod ni Sihon, hari ng mga Amorreo, na naghari sa Hesbon hanggang sa hanggahan ng mga Amonita; 11gayundin ang Galaad at ang lupain ng mga Gesurita at mga Maakatita, ang buong Bundok Hermon at ang buong Basan hanggang sa Saleka. 12 Ang buong kaharian ni Og sa Basan, isang labi ng mga Refaim, na naghari sa Astarot at Edrai. Nilupig at sinakop ni Moises ang mga lupaing ito, 13ngunit hindi pinaalis ng mga Israelita ang mga Gesurita at Maakatita, kaya nasa piling pa ng Israel ang mga taga-Gesur at taga-Maaka. 14Ang lipi la­mang ni Levi ang hindi binigyan ng pamana, sapagkat si Yaweng Diyos ng Israel ang kanilang pa­mana, ayon sa sinabi niya sa kanila.

 

Ang lupaing ibinigay sa mga tribu ng Ruben, Gad at kalahati ng Manases

 

15 Ibinigay ni Moises sa mga Rubenita ayon sa kanilang mga angkan 16 ang naging kanilang lupain: mula sa Aroer, sa tabi ng lambak ng Arnon, kabilang ang lunsod sa gitna nito; ang buong mataas na kapatagang malapit sa Ma­daba; 17 ang Hesbon at lahat ng bayan nito na nasa kapatagan, ang Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Maon 18 Jahsa, Kedamot, Mefat, 19 Kir­ya­taim, Sabama, Sarat Asakar, sa burol ng lam­bak, 20 Bet Pehor, ang mga dalisdis ng Pasga, Bet Jesimot, 21 ang lahat ng lunsod ng mataas na kapatagan at ang buong kaharian ni Sihon, hari ng mga Amorreo, na naghahari sa Hesebon na nilupig ni Moises, at pati ang mga prinsipe ng Madian, ng Evi, Rekem, Sur, Jur at Rebe, na na­nirahan sa lupaing ito 22 at si Balam din, na anak ni Beor, na isa sa mga nilipol sa tabak ng mga Israelita. 23 Sa gayon, naging hangganan ng mga Rubenita ang Jordan. Na­ging pamana ng mga Rubenita ang mga bayan na ito at ang kani­lang mga nayon, ayon sa kani-kanilang mga angkan.

 

24 Binigyan din ni Moises ang tribu ng mga Gadita ayon sa kanilang mga angkan. 25 Na­ging lupain nila ang Yaser, lahat ng bayan ng Galaad, at ang kalahati ng lupain ng mga Amo­nita hanggang sa Aroer, sa harap ng Raba. 26 Mula sa Hesbon hanggang sa Ramat-Mispe at Betonim, at mula sa Mahanaim hanggang sa Lodebar; 27 at sa lambak naman ng Jordan: ang Bet Aram, Bet Nimra, Sukot at Safon, bahagi ng kaharian ni Sihon, hari sa Hesbon. Naging hangganan nila ang Jordan hanggang sa dulo ng gawing sila­ngan ng Dagat ng Kineret. 28 Naging pamana ng mga Gadita ang mga lupain na ito at ang kani­lang mga nayon, ayon sa kani-kanilang mga angkan.

 

29 Binigyan din ni Moises ang kalahati ng tribu ng Manases ayon sa kanilang mga angkan. 30 Naging lupain nila ang Mahanaim, ang lahat ng Basan, ang buong kaharian ni Og, hari ng Basan, at lahat ng nayon sa Jair, na binubuo ng animnapung bayan sa Basan. 31 Ang kalahati ng Galaad, pati ng Astarot at Edrai, mga lunsod ng kaharian ni Og sa Basan, ay napasakalahati ng mga inanak ni Makir, anak ni Manases.

 

32 Ito ang pamanang ibinigay ni Moises nang nasa mga kapatagan ng Moab siya, sa kabilang ibayo ng Jordan sa gawing silangan ng Jerico. 33 Ngunit walang pamanang ibinigay si Moises sa tribu ng Levi sapagkat pamana nila si Yawe na Diyos ng Israel, gaya ng sinabi niya.

Advertisements

June 12, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Joshua, Lumang Tipan, Old Testament

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 12, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: