Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 36

Ang pamana ng babaeng may-asawa

 

  1 At dumating ang mga pinuno ng mga sambahayan ng mga anak ni Galaad na anak ni Makir na anak ni Manases mula sa mga angkan ni Jose, at sinabi nila sa harap ni Moises at ng mga pinuno ng mga sambahayan ng Israel:

 

2 “Iniutos ni Yawe sa aking panginoon na ipamana mo ang lupain sa mga Israelita sa pagpapalabunutan; at iniutos din sa iyo, aking panginoon, na ibigay ang pamana ng aking kapatid na si Selophad sa mga anak niyang babae. At kung may pakakasalan silang taga-ibang tribu ng Israel, maaalis ang kanilang mana sa tribu ng aming mga ninuno at madadagdag sa mana ng tribu ng kanilang asawa; kaya mababawasan ang pamanang natapat sa amin. Sa taon ng Magandang Pahayag sa Israel, ang kanilang mana ay mapapasatribung kanilang pinakasalan at aalisin sa tribu ng aming mga ninuno.”

 

Kaya ito ang iniutos ni Moises sa mga anak ng Israel ayon sa utos ni Yawe: “Tama ang sinabi ng mga taga-Jose. Ito ang iniuutos ni Yawe tungkol sa mga anak na babae ni Selophad: Pipiliin nila ang gusto nilang pakasalan, pero sa loob lamang ng tribu ng kanilang ama. Kaya hindi masa­salin ang mana ng isang tribu ng Israel sa iba pang tribu; nakatali ang bawat isa sa Israel sa pamana ng tribu ng kanilang mga ninuno.

 

Kaya sa tribu ng kanyang ama dapat pakasal ang anak na babaeng may pamana sa alin­mang tribu ng Israel, upang ariin ng bawat Israelita ang pamana ng kanyang mga magu­lang. Walang pamanang magpapa­salin-salin sa iba’t ibang tribu. Nakatali ang bawat tribu ng Israel sa pamana nito.”

 

10 Kaya ginawa ng mga anak na babae ni Selophad ang iniutos ni Yawe kay Moises. 11 Napakasal sina Mahla, Tirsa, Hogla, Milca at Noa na mga anak na babae ni Selophad sa mga pinsan nila sa kanilang ama. 12 Magiging mga maybahay sila sa angkan ng Manases na anak ni Jose; kaya napasatribu ng kani­lang ama ang kanilang mana.

 

13 Ito ang mga utos at mga pagpapasyang iniutos ni Yawe sa pamamagitan ni Moises sa mga Israelita sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan sa tapat ng Jerico.

 

 

Advertisements

June 11, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: