Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 35

Ang parte ng mga Levita

 

  1 Nagsalita si Yawe kay Moises sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan sa tapat ng Jerico: 2 “Ito ang iutos mo sa mga Israelita na bigyan nila ang mga Levita ng mga bayang matitirhan at mga pastulan sa palibot mula sa kanilang pamana. 3 Mani­nirahan sila sa mga bayan, at ipapastol ang kanilang mga baka, mga kawan at lahat ng iba pang mga hayop sa mga pastulan. 4 San­libo limandaang talampakan mula sa mga pader ng bayan ang mga pastulang ibibigay sa mga Levita sa pa­libot ng lunsod.

 

5 Susukat kayo sa labas ng bayan ng isang lupaing may tatlunlibong talampakan sa sila­ngan, sa timog, sa kanluran at sa hilaga; at nasa gitna ang bayan. Ito ang magiging pastulan ng kanilang mga bayan.

 

6 Ito naman ang mga bayang ibibigay ninyo sa mga Levita: ang anim na bayang kanlungan na mapagtataguan ng isang nakapatay ng tao, pati na ang apatnapu’t dalawa pang bayan. 7 Apatnapu’t walong bayang lahat ang ibibigay n’yo sa mga Levita, pati ang mga pastulan ng mga ito. 8 Kukunin mula sa lupang pag-aari ng mga Israelita ang mga bayang ibibigay ninyo sa mga Levita ayon sa pamana ng bawat tribu: marami ang kukunin sa may mas marami at kaunti naman sa may kaunti.”

 

Mga lunsod na mapagtataguan

 

• 9 At sinabi ni Yawe kay Moises: 10 “Sabi­hin mo sa mga Israelita. Pagkatawid ninyo sa Jordan pa-Kanaan, 11 magtatalaga kayo ng mga ba­yang magiging lunsod na mata­ta­kasan. Doon makatatakas ang sinumang di sinasadyang nakapatay. 12 Sa mga lunsod na ito maka­ka­takas ang nakapatay at doon siya maliligtas sa taga­paghiganti ng dugo; hindi na siya mamamatay bago litisin sa harap ng pamayanan. 13 Kaya ibibigay ninyo ang anim na lunsod bilang takasang-lunsod: 14 tatlo sa kabilang ibayo ng Jordan at tatlo sa lupain ng Kanaan. 15 Sa anim na lunsod na ito makatatakbo ang mga Israelitang di sina­sadyang nakapatay pati ang dayuhan at sinumang naninirahan sa piling ninyo.

 

16 Kung mamatay ang isang taong nasak­tan dahil sa kagamitang bakal, mamamatay-tao ang nakasakit at dapat patayin. 17 Kung mamatay ang isang taong nasaktan dahil sa bato, mamamatay-tao ang nakasakit at dapat pata­yin. 18 Kung ma­matay ang isang taong nasaktan dahil sa bagay na kahoy, mamamatay-tao ang nakasakit at dapat patayin. 19 Mapapatay ng tagapaghiganti ng dugo ang mamamatay-tao; mapapatay niya ito pagkakita niya rito.

 

20 Kung may nanulak ng kapwa dahil sa galit o sadyang nambato sa kanya, at pagkatapos ay namatay iyon 21 o kung may nakasakit ng kapwa sa suntok at mamatay iyon, mamamatay-tao siya na dapat patayin. At papatayin siya ng tagapaghiganti ng dugo pagkakita sa kanya.

 

22 Pero kung may di sinasadyang naka­pag­tulak sa kapwa at hindi dahil sa poot, 23 o naka­pag­hulog ng batong puwe­deng makamatay ng kapwang hindi naman niya nakita, at mamatay iyon na hindi naman niya kaaway ni sinasad­yang saktan: 24 haha­tulan ng pamamayan ang nakamatay at ang tagapaghiganti ng dugo ayon sa mga tun­tuning ito.

 

25 Ililigtas nila ang nakamatay sa kamay ng tagapaghiganti ng dugo, at pababalikin sa takasang-lunsod na kanyang pinagtaguan. Doon siya mananatili hanggang mamatay ang punong-paring pinahiran ng banal na langis. 26 Kung lalabas ang nakamatay sa hang­­­ganan ng takasang-lunsod na pinag­taguan niya, 27 at matagpuan siya ng taga­paghiganti ng dugo at patayin, walang pana­nagutan ang tagapaghiganti sa pag­patay sa kanya. 28 Dapat manatili sa takasang-lunsod ang nakamatay hanggang ma­matay ang punong-pari. Pagkamatay ng punong-pari makauuwi na sa sariling lupain ang naka­matay.

 

29 Iiral ang mga kautusang ito sa lahat ng inyong salinlahi saanman kayo manirahan.

 

30 Sinumang pumatay ng tao ay papatayin pagkapatotoo ng mga saksi. Walang-bisa ang patotoo ng isang saksi lamang para maha­tulan ng kamatayan ang sinuman.

 

31 Huwag kayong tatanggap ng pantubos sa buhay ng isang mamamatay-taong maha­ha­tulan ng kamatayan: papatayin siya. 32 Huwag kayong tatanggap ng pantubos para sa nagtatago sa takasang-lunsod para maka­balik siya sa sariling lupain bago mama­tay ang punong-pari. 33 Huwag ninyong salaulain ang lupang kinaroroonan ninyo. Sinalaula ng dugo ang lupa at hindi mapatawad ang lupang may dugong dumanak liban sa dugo ng nag­pa­danak nito. 34 Huwag ninyong dungisan ang lupang kinaroroonan ninyo, na kinaroroonan ko rin; ako nga si Yaweng nananahan sa piling ng mga anak ng Israel.”

Advertisements

June 11, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: