Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 34

Ang mga hangganan ng Kanaan

 

Sinabi ni Yawe kay Moises: “Iutos mo ito sa mga Israelita. Pagpasok ninyo sa Kanaan, na lupang aariin ninyo, ang lupain ng Kanaan sa mga hangganan nito.

 

3 Magiging hangganan ninyo sa timog ang disyerto ng Sin sa tabi ng Edom; mula sa dulo ng Dagat Asin sa silangan. Pa-timog ang hang­ganan, paahon sa Akrabim, dadaan sa Sin at magtatapos sa timog ng Kades-Barnea. Magpapatuloy sa Hasar Adar hang­gang Asemon. 5 Li­liko mula Asemon pa­punta sa batis ng Ehipto hanggang magtapos sa Dagat.

 

6 Magiging hangganan ninyo sa kanluran ang Malaking Dagat. Ito ang hangganan ninyo sa kanluran. 7 Ito naman ang magiging hangganan ninyo sa hilaga: deretso mula Malaking Dagat hanggang Bundok Hor; deretso mula Bundok Hor hanggang pagpasok sa Hamat, at abot hanggang Sedad. 9 Magpapatuloy hanggang sa Zifron at magtatapos sa Hasar Enan. Ito ang hangganan ninyo sa hilaga.

 

10 Para naman sa hangganan ninyo sa sila­ngan, deretso mula Hasar Enan hang­gang Sefam. 11 Mula Sefam pababa hang­gang Ribla, sa gawing silangan ng Ain, at tuluy-tuloy pababa hanggang sa silangang baybayin ng Dagat Kineret. 12 Babaybayin ang Jordan at magta­tapos sa Dagat na Asin. Ito ang magiging lupain ninyo, at mga hang­ganan nito.”

 

13 Ito ang iniutos ni Moises sa mga Israelita: “Ito ang lupaing iniutos ni Yaweng ibigay sa siyam at kalahating tribu. Ipa­ma­mana ninyo ito sa pagpapalabunutan. 14 Natang­gap na nga ng tribu ng Ruben at ng tribu ng Gad at ng kalaha-ting tribu ng Manases ang kanilang mana ayon sa mga angkan ng kani-kanilang mga ama. 15 Natang­­­gap na ng dalawa’t kala­hating tribung ito ang kanilang pamana sa kabilang ibayo ng Jordan sa gawing silangan sa tapat ng Jerico.”

 

16 Sinabi ni Yawe kay Moises: 17 “Ito ang mga pangalan ng mga taong magpaparte ng lupain para sa inyo: ang paring si Eleazar at si Josueng anak ni Nun. 18 Magtalaga rin kayo ng isang pinuno mula sa bawat tribu para sa paghahati. 19 Ito ang kanilang mga pangalan: si Kaleb na anak ni Yefone mula sa tribu ng Juda; 20 si Semuel na anak ni Amihud mula sa tribu ng Simeon; 21 si Elidad na anak ni Kislon mula sa tribu ng Benjamin; 22 ang pinunong si Buki na anak ni Yogli mula sa tribu ng Dan; 23 ang pi­nu­nong si Haniel na anak ni Efod mula sa tribu ng Manases na anak ni Jose; 24 ang pinunong si Kemuel na anak ni Siftan mula sa tribu ng Efraim na anak ni Jose; 25 ang pinunong si Elisafan na anak ni Parnak mula sa tribu ng Zabulon; 26 ang pinunong si Paltiel na anak ni Azan mula sa tribu ng Isacar; 27 ang pinunong si Ahihud na anak ni Selomi mula sa tribu ng Aser; 28 ang pinunong si Pedahel na anak ni Amihud mula sa tribu ng Neftali.”

 

29 Ito ang mga inutusan ni Yawe na ipamana sa mga Israelita ang lupain ng Kanaan.

Advertisements

June 11, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: