Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 33

Mga yugto ng Exodo

 

1 Ito ang mga yugto sa paglalakbay ng mga Israelita nang umalis silang pang­kat-pangkat sa lupain ng Ehipto sa pamumuno nina Moises at Aaron. 2 Sa utos ni Yawe, sinulat ni Moises ang mga simula ng bawat yugto ng kanilang paglalakbay. 3 Narito ang mga yugto ayon sa kanilang mga simula:

 

Umalis sila sa Ramses sa ikalabinlimang araw ng unang buwan. Nang sumunod na araw ng Paskuwa, matagumpay na nagsilabas ang mga anak ng Israel sa paningin ng buong Ehipto habang inililibing naman ng mga Ehipsiyo ang kanilang mga panganay na sinaktan ni Yawe. At pinarusahan din ni Yawe ang kanilang mga diyos.

 

5 Umalis ang mga Israelita sa Ramses at nagkampo sa Sukot. 6 Umalis sila sa Sukot at nagkampo sa Etam na nasa dulo ng disyerto. Umalis sila sa Etam, ngunit nagbalik pa-Pihahirot sa tapat ng Baal-Sefon, at nagkampo sa tapat ng Migdol. 8 Umalis sila sa Pihahirot, tumawid sa dagat pa-disyerto, at pagkalakad nang tatlong araw sa disyerto ng Etam, nag­kampo sila sa Mara. 9 Umalis sila sa Mara at dumating sa Elim kung saan may labindalawang bukal at pitumpung palmera, at doon sila nagkampo.

 

10 Umalis sila sa Elim at nagkampo malapit sa Dagat ng Mga Tambo. 11 Umalis sila sa may Dagat ng Mga Tambo at nagkampo sa disyerto ng Sin. 12 Umalis sila sa disyerto ng Sin at nagkampo sa Dopka. 13 Umalis sila sa Dopka at nagkampo sa Alus. 14 Umalis sila sa Alus at nagkampo sa Rafidim pero walang mainom na tubig doon ang bayan. 15 Umalis sila sa Rafidim at nagkampo sa disyerto ng Sinai.

 

16 Umalis sila sa disyerto ng Sinai at nag­kampo sa Kibrot-hat-Taava. 17 Umalis sila sa Kibrot-hat-Taava at nagkampo sa Haserot. 18 Umalis sila sa Haserot at nagkampo sa Ritma. 19 Umalis sila sa Ritma at nagkampo sa Rimon Peres. 20 Umalis sila sa Rimon Peres at nag­kampo sa Libna. 21 Umalis sila sa Libna at nag­­kam­po sa Risa. 22 Umalis sila sa Risa at nag­kampo sa Kehalata. 23 Umalis sila sa Ke­halata at nag­kampo sa Bundok Sefer. 24 Umalis sila sa Bundok Sefer at nagkampo sa Harada. 25 Umalis sila sa Harada at nag­kampo sa Makelot. 26 Uma­lis sila sa Makelot at nagkam­po sa Tahat. 27 Uma­lis sila sa Tahat at nagkampo sa Terah. 28 Umalis sila sa Terah at nagkam­po sa Mitka. 29 Umalis sila sa Mitka at nagkampo sa Has­mona. 30 Umalis sila sa Hasmona at nag­kampo sa Moserot. 31 Umalis sila sa Moserot at nag­kampo sa Bene Yaakan. 32 Umalis sila sa Bene Yaakan at nagkampo sa Hor Haggidgad. 33 Uma­­lis sila sa Hor Haggidgad at nagkampo sa Yotbata. 34 Umalis sila sa Yotbata at nag­kampo sa Abrona. 35 Umalis sila sa Abrona at nag­kampo sa Ezion-Geber.

 

36 Umalis sila sa Ezion-Geber at nag­kampo sa Kades sa disyerto ng Sin. 37 Umalis sila sa Kades at nagkampo sa Bundok Hor sa hangganan ng Edom.

 

38 (Umahon ang paring si Aaron sa Bundok Hor sa utos ni Yawe, at doon siya namatay sa unang araw ng ikalimang buwan sa ikapatnapung taon pagkalabas ng mga Israelita mula sa Ehipto. 39 Sandaa’t dalawampu’t tatlong taon si Aaron nang mamatay sa Bundok Hor.

 

40 Noon naman nabalitaan ng Kananeong hari ng Arad na taga-Negeb ng Kanaan na parating ang mga Israelita.)

 

41 Umalis sila sa Bundok Hor at nagkampo sa Salmona. 42 Umalis sila sa Salmona at nag­kampo sa Punon. 43 Umalis sila sa Punon at nagkampo sa Obot. 44 Umalis sila sa Obot at nagkampo sa Guho-Abarim sa hang­ganan ng Moab. 45 Umalis sila sa Guho-Abarim at nag­kampo sa Dibon Gad. 46 Umalis sila sa Dibon Gad at nagkampo sa Almon Diblataim. 47 Umalis sila sa Almon Diblataim at nagkampo sa kabundukan ng Abarim sa tapat ng Nebo. 48 Umalis sila sa kabundukan ng Abarim at nagkampo sa kapatagan ng Moab malapit sa Jordan sa tapat ng Jerico. 49 Nagkampo sila sa tabi ng Jordan mula Bet Yesimot hanggang Abel-Sitim, sa kapatagan ng Moab.

 

Paano hahatiin ang lupain ng Kanaan

 

50 Nagsalita si Yawe kay Moises sa kapa­ta­gan ng Moab sa tabi ng Jordan sa tapat ng Jerico: 51 “Sabihin mo sa mga Israelita: Mala­pit na kayong tumawid ng Jordan papunta sa lupain ng Kanaan. 52 Palayasin ninyo ang lahat ng naninirahan sa lupaing nasa harap ninyo, wasa­kin ninyo ang kanilang mga imahen, ba­sagin ang mga minoldeng rebulto at durugin ang lahat nilang altar sa burol. 53 Sakupin ninyo ang lupain at doon mani­rahan, sapagkat ibinigay ko ang lupain para maging inyo. 54 Hatiin ninyo ang lupain sa inyong mga angkan sa pagpa­pa­labunutan. Sa mas malaking angkan, mas ma­laking pamana; sa mas maliit, mas maliit na pamana. Magiging kanila ang anumang ma­patapat sa kanila. Hatiin ang pamana ayon sa tribu ng inyu-inyong mga ama.

 

55 Isa pa: kung hindi ninyo palalayasin ang mga naninirahan sa lupain, magiging mga tinik sa inyong mga mata at mga pantusok sa inyong mga tagiliran ang mga natira, at lulusubin kayo sa lupaing inyong titirhan, 56 at sa inyo ko gagawin ang binabalak ko sa kanila.”

Advertisements

June 11, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: