Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 32

Ang mga Israelita sa kabilang-ibayo ng Jordan

 

1 Napakarami ang hayop ng mga Rubenita at mga Gadita, at nakita nila na mainam na pastulan ang lupa ng Yazer at Galaad. 2 Kaya kinausap nila si Moises, ang paring si Eleazar at ang mga pinuno ng pamayanan; sinabi nila: 3 “Mai­nam na pastulan ang lupa ng Atarot, Dibon, Yazer, Nimra, Hes­bon, Eleale, Sebam, Nebo at Beon, 4 na ipina­sakop ni Yawe sa pamayanan ng Israel, at may mga kawan ang iyong mga lingkod.” Idinug­tong pa nila: “Paki­bigay naman sana ang lu­paing iyon sa iyong mga lingkod. Huwag mo sana kaming patawirin pa sa Jordan.”

 

6 Ngunit sumagot si Moises sa mga Gadita at mga Rubenita: “At makikipaglaban ba ang in­yong mga kapatid samantalang kayo’y mana­natili rito? 7 Kaya manghihina ang loob ng mga Israelita at hindi na sila papasok sa lupaing ibinigay ni Yawe sa kanila. 8 Ito ang ginawa ng inyong mga ama nang papuntahin ko sila sa Kades-Barnea para magmasid sa lupain. 9 Uma­hon sila hanggang sa Lambak ng Eskol at pag­kakita nila sa lupai’y pina­panghina nila ang loob ng mga Israelita sa pagpasok sa lupaing bigay ni Yawe. 10 Nag-apoy noon ang galit ni Yawe, at isinumpa niyang 11 “Hindi papasok sa lupain ang mga umahon mula Ehipto na may dala­wam­pung taong gulang pataas. Hindi nila makikita ang lupaing ipinangako kong ibibigay kina Abra­ham, Isaac, Jacob, sapagkat hindi sila ga­nap na sumunod sa akin. 12 Si Kaleb na anak ni Yefoneng Kenecita lamang at si Josueng anak ni Nun ang makapapasok dahil ganap silang su­munod kay Yawe.”

 

13 Kaya nag-apoy ang galit ni Yawe laban sa Israel; apatnapung taon niya silang pinagala sa disyerto, hanggang di nauubos ang salinlahing gumawa ng masama sa harap ni Yawe. 14 At ngayong naririto na kayo, sumuway rin kayong gaya ng inyong mga ama, lahi ng mga makasa­lanan! At gusto n’yong gatungan pa ang nag-aapoy na galit ni Yawe sa Israel. 15 Kung tatanggi pa kayong sumunod sa kanya, muli niya kayong dadalhin sa disyerto, kaya ipahahamak ninyo ang buong bayang ito.”

 

16 Kayat lumapit sila sa kanya at sinabi: “Gusto lamang naming magtayo ng mga baku­ran para sa aming mga kawan at ng mga bayan para sa aming mga anak. 17 Ngunit nakahanda kami sa digmaan at lalakad sa unahan ng mga Israelita, hang­gang maihatid sila sa lugar na nakatakda sa kanila. Mga anak lamang namin ang mai­iwan sa mga napapade­rang bayang ito na ligtas sa mga tagarito. 18 Hindi kami uuwi hanggang di nakukuha ng mga anak ng Israel ang kanya-kanyang pamana. 19 Hindi naman kami magmamanang kasama nila sa kabilang ibayo ng Jordan, sapagkat nasa gawing sila­ngan ng Jordan ang toka naming pamana.”

 

20 At sinabi ni Moises: “Kung tutuparin ninyo ito, kung handa kayo sa digmaan sa harap ni Yawe, 21 at tatawid ang bawat isa sa Jordan sa harap ni Yawe upang makipag­digma hanggang hindi niya naitataboy ang kanyang mga kaaway sa harap niya 22 at nasasakop ang lupain sa harap ni Yawe, magiging malaya na kayo sa inyong obli­gasyon kay Yawe at sa Israel. At saka kayo makababalik dito, magiging inyo ang lupang ito sa harap ni Yawe. 23 Pero kung hindi ninyo ito gagawin, magkakasala kayo kay Yawe at makatitiyak kayong susundan kayo ng in­yong kasalanan. 24 Itayo ninyo ang mga bayan para sa inyong mga anak, at ang mga kural para sa inyong mga kawan, pero tuparin ninyo ang inyong sinabi.”

 

25 Sumagot kay Moises ang mga Gadita at mga Rubenita: “Tutuparin ng iyong mga lingkod ang iniuutos ng aking panginoon. 26 Mana­natili sa mga bayan ng Galaad ang aming mga asawa, mga anak, mga kawan at mga hayop, 27 ngunit maghahanda sa dig­maan ang lahat ng iyong mga lingkod, at tatawid para lumaban sa harap ni Yawe, gaya ng sinabi ng aking panginoon.”

 

28 Nag-utos si Moises tungkol sa kanila sa paring si Eleazar, kay Josueng anak ni Nun, at sa mga pinuno ng mga angkan ng mga tribu ng Israel, 29 at sinabi niya: “Kung mag­ha­handa sa digmaan ang lahat ng Gadita at Rubenita, at tatawid sila sa Jordan kasama ninyo para luma­ban sa harap ni Yawe, ibibigay n’yo sa kanila ang lupain ng Galaad bilang kanilang pag-aari pagka­sakop sa lupain. 30 Ngunit kung hindi sila tatawid kasama ninyo, mananatili silang kasama ninyo sa lupain ng Kanaan.”

 

31 Sumagot ang mga Gadita at mga Rubenita: “Gagawin ng iyong mga lingkod ang iniutos ni Yawe. 32 Tatawid kaming sandatahan sa lupain ng Kanaan sa harap ni Yawe, at magiging mana naman namin ang gawing silangan ng Jordan.” 33 Kaya ibinigay ni Moises sa mga Gadita at mga Rubenita at sa kalahating tribu ng Manases na anak ni Jose ang kaharian ni Sihong hari ng mga Amorreo at ang kaharian ni Og na hari ng Basan, ang lupain at ang mga bayan nito at mga nayong nasa hangganan nito.

 

34 Itinayo ng mga Gadita ang mga napapa­derang bayan ng Dibon, Atarot, Aroer, 35 Atrot-Sofan, Yazer, Yogbeha, 36 Bet-Nimra at Be-Haran, na may mga kural para sa mga kawan.

 

37 Itinayo ng mga Rubenita ang Hesbon, Eleale, Kiryataim, 38 Nebo at Baal Meon (pinalitan ang mga pangalan nito), at Sibma, at pina­ngalanan naman nila ang mga bayang kanilang itinayo.

 

39 Sinalakay ng mga anak ni Makir na anak ng Manases ang Galaad. Nilupig nila iyon at itina­boy ang mga Amorreong naroon. 40 Kaya ibi­nigay ni Moises ang Galaad kay Makir na anak ng Manases, at doon siya nanirahan. 41 Sina­lakay rin ni Yair na anak ng Manases ang mga nayon ng mga iyon at pinangalanang Nayon ni Yair ang mga iyon. 42 Nilusob din ni Nobah ang Kenat at ang mga nayon nito, at tinawag ito sa pangalan niyang Nobah.

Advertisements

June 11, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: