Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 31

Digmaan sa mga Madianita

 

 1 Nagsalita si Yawe kay Moises: 2 “Ipaghiganti mo ang mga Israelita sa mga Madianita, at saka ka makakapiling ng iyong mga ninu­no.”

 

3 Kaya sinabi ni Moises sa bayan: “Humandang makipagdigma ang ilan sa inyo para lusubin ang mga Madianita at isagawa ang pag­hihiganti ni Yawe sa kanila. 4 Sanlibo lamang mula sa bawat tribu ng Israel ang ipadadala ninyo sa labanan.”

 

5 Kaya tinipon ang tigsasanlibo mula sa mga angkan ng bawat tribu ng Israel ­ labin­dalawang libong handa sa labanan. Pina­punta ni Moises sa digmaan ang sanlibo ng bawat tribu, kasama si Pinhas na anak ng paring si Eleazar, may dalang mga sag­radong bagay at matunog na trumpeta. Nilabanan nila ang mga Madianita, gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises, at pinatay ang lahat ng lalaki. 8 Bukod sa mga napatay sa labanan, pinatay rin nila ang limang haring Madianita: sina Evi, Rekem, Sur, Hur at Reba; pinatay rin nila sa tabak si Balaam na anak ni Beor. 9 At binihag ng mga Israelita ang mga babaeng Madianita at ang mga anak ng mga ito; sinamsam din nila ang lahat nilang hayop at kawan at ari-arian. 10 Sinunog nila ang lahat ng bayan, tirahan at bakuran, 11 at dinala nila pag­katapos ang lahat ng nasam­sam, pati ang mga tao at mga hayop. 12 At iniharap nila ang mga bihag at mga nasam­sam kay Moises, sa paring si Eleazar at sa pamayanan ng Israel sa mga kapatagan ng Moab na malapit sa Jordan, sa tapat ng Jerico.

 

Mga batas tungkol sa digmaang banal

 

13 Sinalubong sila ni Moises at ng paring si Eleazar at ng lahat ng pinuno ng pamayanan sa labas ng kampo. 14 Nagalit si Moises sa mga pinuno ng hukbo na mga pinuno ng tigsa­sanlibo at tigsasandaan na nakabalik mula sa laba­nan. 15 Sinabi ni Moises: “Bakit ninyo pinabayaang mabuhay ang lahat ng babae?

 

16 Hindi ba ninyo alam ang salaysay ni Balaam? Sila ang dahilan kung bakit naligaw ang mga Israelita at nagtaksil kay Yawe noon sa Peor. At pagkatapos ay hinampas ng salot ang pamamayan ni Yawe. 17 Kaya patayin ninyo ngayon ang lahat ng batang lalaki at lahat ng babaeng nagkaroon na ng relasyon sa lalaki. 18 Ngunit pabayaan ninyong ma­buhay ang ba­ba­eng di pa nagkakaroon ng relasyon sa lalaki, at kunin sila.

 

19 At pitong araw naman kayong manatili sa labas ng kampo. Sa ikatlo at ikapitong araw, maglilinis ang lahat ng nakapatay o nakahipo kaya sa namatay sa labanan. Kasama rin nin­yong maglilinis ang inyong mga bihag. 20 Lilinisin ninyo lahat ng damit, lahat ng yari sa katad o balahibo ng kambing at lahat ng kagamitang kahoy.”

 

21 Pagkatapos ay sinabi ng paring si Eleazar sa mga mandirigma: “Isang kau­tusan ito ng Batas na itinakda ni Yawe kay Moises: 22 Padadaanin ninyo sa apoy ang lahat ng pupuwede: ginto, pilak, tanso, bakal, lata at tingga. 23 Ngu­nit kailangang linisin ng tubig na panlinis ang lahat. Sa tubig ninyo padadaanin ang di pu­puwe­de sa apoy. 24 Kapag nalabhan na ninyo ang inyong mga damit sa ikapitong araw, lilinis na kayong muli at makapapasok na sa kampo.”

 

25 Nagsalita si Yawe kay Moises at sinabi: 26 “Bilangin mo ang nabihag tao man o hayop; tutulungan ka ng paring si Eleazar at ng mga ulo ng mga angkan ng pamayanan. 27 At hatiin mo ito sa dalawa: para sa mandirigmang luma­ban at para sa naiwan sa pamayanan. 28 Kuku­nan mo ng abuloy kay Yawe ang mga mandi­rigmang lumaban: tig-isa sa bawat limandaang tao, baka, asno o tupa. 29 Kukunin mo iyon sa kala­hating napasakanila at ibibigay sa paring si Eleazar bilang abuloy kay Yawe. 30 Sa kalaha­ting napasa-mga-Israelita naman ay kukuha ka ng tig-isa sa bawat limampung tao, baka, asno o tupa, at ibibigay sa mga Levitang nag­lilingkod sa Tirahan ni Yawe.”

 

31 Kaya ginawa nina Moises at ng paring si Eleazar ang iniutos ni Yawe kay Moises. 32 Ito ang natira sa nasamsam ng mga mandi­rigma: 675,000 tupa, 33 72,000 baka, 34 61,000 asno, 35 at 32,000 mga babaeng di pa nagkakaroon ng relasyon sa lalaki.

 

36 Napasa-mga-mandirigma ang kala­hati: 337,500 tupa 37 at ang buwis na ibinigay kay Yawe: 675; 38 36,000 baka at ang buwis na ibinigay kay Yawe: 72; 39 30,500 asno at ang buwis na ibinigay kay Yawe: 61; 40 at 16,000 tao at ang buwis na ibinigay kay Yawe: 32. 41 Ibinigay ni Moises sa paring si Eleazar ang buwis na abuloy kay Yawe, gaya ng iniutos ni Yawe sa kanya.

 

42 Napasa-mga-Israelita ang isa pang ka­la­hati na ibinukod ni Moises sa bahagi ng man­dirigma. 43 Ito ang kalahating para sa pama­yanan: 337,500 tupa, 44 36,000 baka, 45 30,500 asno, 46 at 16,000 tao. 47 Sa kalaha­ting ito na parte ng mga Israelita, kumuha si Moises ng tig-isa sa bawat limampung tao o hayop, at ibinigay sa mga Levitang naglilingkod sa Tirahan ni Yawe, gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises.

 

48 At nilapitan si Moises ng mga pinuno ng hukbo na mga pinuno ng tigsasanlibo at tigsa­sandaan. 49 Sinabi nila kay Moises: “Nabilang na ng mga lingkod mo ang mga mandirigmang nasa ilalim namin at wala isa mang kulang. 50 Kaya iaalay namin kay Yawe bilang mga han­dog ang mga bagay na yari sa ginto na nakuha ng bawat isa: mga panlagay sa braso, mga pul­seras, mga singsing, mga hikaw at mga ku­wintas upang ipanghingi ng tawad kay Yawe para sa amin.” 51 At tinang­gap nga sa kanila ni Moises at ng paring si Eleazar ang iba’t ibang bagay na ginto. 52 Umabot sa 16,750 shekel ang gintong ibinigay kay Yawe ng mga pinuno ng tigsa­sanlibo at tigsasandaan bilang buwis.

 

53 (Kinuha nga ng bawat isa sa hukbo ang sarili niyang nasamsam.) 54 Tinanggap ni Moi­ses at ng paring si Eleazar sa pinuno ng tigsasanlibo at tigsasandaan ang ginto, at inilagay sa Toldang Tagpuan para maalaala ni Yawe ang mga Israelita.

Advertisements

June 11, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: