Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 30

    1 Sinabi ni Moises sa mga anak ng Israel  ang lahat ng ito gaya ng iniutos sa kanya ni Yawe.

 

Mga batas tungkol sa mga panata

 

Sinabi rin ni Moises sa mga pinuno ng mga tribu ng Israel:  “Isang kautusan ito ni Yawe 3 Kung may lalaking gumawa ng isang panata kay Yawe o may sinumpaang pangako, huwag niyang sirain ang kanyang salita, kundi tupa­ring lahat ang sinabi niya.

 

Para naman sa babae, kung gumawa siya ng panata kay Yawe o may sinumpaang pa­ngako noong kabataan niya habang nasa bahay pa ng kanyang ama 5 at kung wala namang sinasabi sa kanya ang kanyang ama sa pagka­kaalam nito sa nasabing panata o sinum­paaang pangako, magkakabisa ang panata o pangako niya. 6 Ngunit kung tumanggi ang ama sa oras na malaman iyon, mawawalan ng bisa ang panata o pangako niya; patatawarin siya ni Yawe dahil sa pagtanggi ng kanyang ama.

 

Kung may ginawang panata o sinum­paang pangako ang isang babae bago mag-asawa 8 at wala namang sinasabi sa kanya ang kanyang napangasawa matapos itong malaman, magka­kabisa ang panata o pa­ngako niya. 9 Ngunit kung tutulan iyon ng kanyang asawa sa oras na malaman iyon, mawawalang-bisa ang panata o ang panga­ko niya, at patatawarin siya ni Yawe.

 

10 Para naman sa balo o sa babaeng hini­wa­layan ng kanyang asawa, magka­kabisa ano man ang kanyang panata o pangako.

 

11 Kung sa bahay ng kanyang asawa niya ginawa ang panata o sinumpaan ang pangako na mag-abstinensya, 12 at walang sinabi sa kan­ya ang kanyang asawa sa pagka­alam niyon, magkakabisa ang anu­mang panata o pangako niya. 13 Ngunit kung tutulan iyon ng kanyang asawa sa oras na malaman iyon, mawawalan ng bisa kahit na anuman ang kanyang panata o pangako; patatawarin siya ni Yawe sapagkat pina­walang-bisa iyon ng kanyang asawa.

 

14 Anumang panata o sinumpaang panga­ko na mag-abstinensya ay pagtitibayin o pawawa­lang-bisa ng kanyang asawa. 15 Ngunit kung walang sinasabi sa kanya ang kanyang asawa hanggang kinabukasan, binibigyang-bisa niya ang panata o pangako ng babae. Binibigyang-bisa niya ang mga iyon sa di niya pagsasabi ng anuman sa pagkaalam niya sa mga iyon. 16 Pero kung malaman niya ang panata o pangako ng babae at saka lamang niya pinawawalang-bisa ang mga iyon, siya ang mananagot sa pagkakasala ng babae.”

 

17 Ito ang mga tuntuning iniutos ni Yawe kay Moises tungkol sa lalaki at sa kanyang asawa, tungkol sa ama at sa kanyang anak na babae, habang nasa bahay pa siya ng kanyang ama sa kanyang kabataan.

Advertisements

June 11, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: