Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 27

  Lumapit naman sina Mahla, Noaa, Hogla, Milca at Tirsa na mga anak na babae ni Selophad na anak ni Hefer na anak ni Galaad na anak ni Makir na anak ni Manases na anak naman ni Jose. Tumayo sila sa harap ni Moises, ng paring si Eleazar, ng mga pinuno at ng buong pamayanan sa may pintuan ng Tol­dang Tagpuan at sinabi: 3 “Namatay sa disyerto ang aming ama. Hindi siya sumama sa mga nagsab­watan laban kay Yawe, sa pangkat ni Kora; sa sariling pagkakasala lamang siya na­matay nang walang anak na lalaki. At mapapawi ba ang pangalan ng aming ama sa kanyang angkan dahil wala siyang anak na lalaki? Kaya pama­nahan n’yo kami kasama ng mga kapatid ng aming ama.”

 

5 Iniharap ni Moises kay Yawe ang kanilang usapin, 6 at sinabi ni Yawe: 7 “Tama ang sinabi ng mga anak na babae ni Selophad. Pama­nahan mo sila sa piling ng mga kapatid ng kanilang ama; isalin mo sa kanila ang mana ng kanilang ama. Kaya sasabihin mo sa mga Israelita: Kung may mamatay na walang anak na lalaki, isasalin ang kanyang mana sa anak na babae; at kung wala siyang anak na babae, ibibigay ang pamana niya sa kanyang mga kapatid; 10 kung wala siyang mga kapatid, ibibigay ang pamana niya sa mga kapatid ng kanyang ama; 11 kung walang kapatid ang kan­yang ama, ibi­bigay ang pamana sa pina­ka­malapit na kamag-anak sa angkan, at ma­gi­ging pag-aari niya iyon. Magiging isang kau­tusan o karapa­tan ito sa Israel, gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises.”

 

Humalili si Josue kay Moises

 

12 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Umahon ka sa kabundukang ito ng Abarim para makita ang lupaing ibibigay ko sa mga Israelita. 13 Pag­ka­tanaw mo niyon, makakapiling mo rin ang iyong mga ninuno gaya ng kapatid mong si Aaron. 14 Sumuway nga kayo sa dis­yerto ng Sin, sa pag­rereklamo ng pama­mayan sa akin, nang iutos ko sa inyong ipa­kita sa kanila ang aking kabanalan hinggil sa tubig.” (Ito ang tubig ng Meriba ng Kades sa disyerto ng Sin.)

 

15 Kaya sinabi ni Moises kay Yawe: 16 “Humirang nawa ng isang tao sa pamayanan si Ya­weng Diyos ng mga espiritu ng lahat ng kina­pal. 17 Siya ang mangunguna sa kanila sa pag-alis at pagbalik; palalakarin niya sila at pababalikin; huwag sanang maging kawang walang pastol ang pamamayan ni Yawe.”

 

18 At sinabi ni Yawe kay Moises: “Tawagin mo si Josueng anak ni Nun, nasa kanya ang espiritu at ipatong mo sa kanya ang iyong kamay. 19 At saka mo siya iharap sa paring si Eleazar at sa buong pamayanan para tagu­bilinan siya sa paningin nila. 20 Bahagi­nan mo siya ng iyong kaluwalhatian upang paking­gan siya ng buong pamayanan ng Israel.

 

21 Makahaharap siya sa paring si Eleazar at sasangguni ito kay Yawe sa pamamagitan ng Urim para sa kanya. Kaya uutusan niya ang mga Israelita; kasama niyang lalakad at babalik ang buong pamayanan.”

 

22 Ginawa ni Moises ang iniutos sa kanya ni Yawe. Isinama niya si Josue at pinatayo sa harap ng paring si Eleazar at ng buong pama­yanan. 23 Ipinatong niya ang kanyang kamay at tinagubilinan siya, gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises.

Advertisements

June 11, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: