Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 26

MGA BATAS AT MGA PIYESTA

 

Ang ikalawang senso

 

 1 Sinabi ni Yawe kay Moises at kay Eleazar na anak ng paring si Aaron: 2 “Ilista ninyo ang lahat sa pamayanan ng Israel na puwedeng makipagdigma at may dalawampung taong gulang pataas ayon sa mga angkan ng kani-kanilang mga ama.” 3 Kaya ipinahayag ni Moises at ng paring si Eleazar sa kapatagan ng Moab na malapit sa Jordan, sa tapat ng Jerico: 4 “Ang mga may dala­wampung taong gulang pataas…” gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises.

 

Ang mga sumusunod ang mga Israelitang lumabas sa Ehipto:

 

Ang Ruben na panganay ng Israel; ang mga anak ng Ruben: kay Enoc, ang angkang Eno­kita; kay Palu, ang mga Paluita; 6 kay Hesron, ang mga Hesronita; kay Karmi, ang mga Kar­mita. 7 Ito ang mga angkan ng Ruben: 43,730 ang nailista sa kanila.

 

8 Mga anak ni Palu: Eliab. 9 Mga anak ni Eliab: Nemuel, Datan at Abiram. Matapos ta­wagin ng pamamayan sina Datan at Abiram, nag­himag­sik sila kina Moises at Aaron, noon naghimagsik kay Yawe ang pangkat ni Kora. 10 Ngumanga ang lupa at nilamon sila (namatay si Kora at ang kanyang grupo) at naging babala nang tupukin ng apoy ang dalawandaa’t limampung lalaki. 11 Pero hindi naman namatay ang mga anak ni Kora.

 

12 Ang tribu ng Simeon ayon sa mga angkan: kay Nemuel, ang angkang Nemuelita; kay Yamin, ang mga Yaminita; kay Yakin, ang mga Yakinita; 13 kay Zare, ang mga Zareita; kay Saul, ang mga Saulita. 14 Ito ang mga angkan ng Simeon: 22,200 ang nailista.

 

15 Ang tribu ng Gad ayon sa mga angkan: kay Sefon, ang angkang Sefonita; kay Yagi, ang mga Yagita; kay Suni, ang mga Sunita; 16 kay Ozni, ang mga Oznita; kay Eri, ang mga Erita; 17 kay Arod, ang mga Arodita; kay Areli, ang mga Arelita. 18 Ito ang mga angkan ng Gad: 40,500 ang nailista.

 

19 Ang mga anak ng Juda: sina Er at Onan, na namatay sa lupain ng Kanaan. 20 Ang mga anak ng Juda ayon sa mga angkan: kay Sela, ang mga Selaita; kay Pares, ang mga Paresita; kay Zera, ang mga Zeraita. 21 Mga anak ni Pares: kay Hesron, ang angkang Hesronita; kay Hamul, ang mga Hamulita. 22 Ito ang mga angkan ng Juda: 76,500 ang nailista.

 

23 Ang tribu ng Isacar ayon sa mga angkan: kay Tola, ang mga Tolita; kay Puva, ang mga Puvaita; 24 kay Yasub, ang mga Yasubita; kay Simron, ang mga Simronita. 25 Ito ang mga angkan ng Isacar: 64,300 ang nailista.

 

26 Ang tribu ng Zabulon ayon sa mga angkan: kay Sared, ang mga Saredita; kay Elon, ang mga Elonita; kay Yahleel, ang mga Yahleelita. 27 Ito ang mga angkan ng Zabulon: 60,500 ang nailista.

 

28 Mga anak ni Jose ayon sa kanilang mga angkan: Manases at Efraim.

 

29 Mga anak ni Manases ayon sa mga angkan: kay Makir, ang mga Makirita. Anak ni Makir si Galaad; kay Galaad, ang mga Galaadita. 30 Ito naman ang mga Galaadita; kay Yeser, ang angkan ng mga Yeserita; kay Yelek, ang mga Yelekita; 31 kay Asriel, ang mga Asrielita; kay Sikem, ang mga Sikemita; 32 kay Semida, ang mga Semidita; kay Hefer ang mga Heferita. 33 Walang anak na lalaki si Selophad na anak ni Hefer kundi mga babae lamang: sila sina Mahla, Noaa, Hogla, Milca at Tirsa. 34 Ito ang mga angkan ng Manases: 52,700 ang nailista.

 

35 Ang tribu ng Efraim ayon sa mga angkan: kay Sutelah, ang mga Sutelahita; kay Beker, ang mga Bekerita; kay Tahan, ang mga Taha­nita. 36 Mga anak ni Setalah: kay Eran, ang mga Eranita. 37 Ito ang mga angkan ng Efraim: 32,500 ang nailista.

 

Ito ang mga anak ni Jose ayon sa kanilang mga angkan.

 

38 Ang tribu ng Benjamin ayon sa mga ang­kan: kay Bela, ang mga Belaita; kay Asbel, ang mga Asbelita; kay Ahiram, ang mga Ahiramita; 39 kay Sefufam, ang mga Sefufamita; kay Hufam, ang mga Hufamita. 40 Mga anak ni Bela: sina Ard at Naaman; kay Ard, ang mga Ardita; kay Naaman, ang mga Naamanita. 41 Ito ang mga angkan ng Benjamin: 45,600 ang nailista.

 

42 Ang tribu ng Dan ayon sa mga angkan: kay Suham, ang mga Suhamita. 43 Ito ang mga angkang Suhamita: 64,400 ang nailista.

 

44 Ang tribu ng Aser ayon sa mga angkan: kay Yimna, ang mga Yimnita; kay Yisvi, ang mga Yisvita; kay Beria, ang mga Berita. 45 Mga anak ni Beri: kay Heber, ang angkang Heberita; kay Malkiel, ang mga Malkielita. 46 Serah ang panga­lan ng anak na babae ni Aser. 47 Ito ang mga angkan ng Aser: 53,400 ang nailista.

 

48 Ang tribu ng Neftali ayon sa mga angkan: kay Yahsel, ang mga Yahselita; kay Guni, ang mga Gunita; 49 kay Yeser, ang mga Yeserita; kay Silem, ang mga Silemita. 50 Ito ang mga angkan ng Neftali: 45,400 ang nailista.

 

51 Ito ang mga Israelitang nailista: 601,730.

 

52 Sinabi ni Yawe kay Moises: 53 “Papar­tihin at ipamamana ang lupain ayon sa bilang ng mga nailista. 54 Mas malaking pamana ang ibibigay mo sa malaking grupo at maliit naman sa mas maliit na grupo. Tatanggap ang bawat isa nang sa bilang ng nailista. 55 Sa palabunutan papartihin ang lupain at saka ipamamana sa mga sam­bahayan ayon sa kani-kanilang ama. 56 Sa palabunutan papartihin ang lupain – ma­ging sa malaki o sa maliit man.”

 

57 Ito ang nailistang mga Levita ayon sa mga angkan: kay Gerson, ang mga Gersonita; kay Kehat, ang mga Kehatita; kay Merari, ang mga Merarita.

 

58 Ito rin ang mga angkan ng Levi: mga Libnita, mga Hebronita; mga Mahlita; mga Musita, ang mga Koraita. Ama ni Amram si Kehat, 59 at naging asawa ni Amram si Yokebed na anak na babae ng Levi na ipina­nganak sa Ehipto. Ipinanganak nito kay Amram sina Aaron at Moises at ang kanilang kapatid na si Miriam. 60 Si Aaron ang ama nina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. 61 Ngunit namatay sina Nadab at Abihu sa paghahain nila ng apoy na di-banal sa harap ni Yawe.

 

62 Kabuuan ng mga lalaking Levitang nai­lis­ta na may isang buwang gulang pataas: 23,000. Hindi sila inilistang kasama ng mga anak ng Israel dahil walang pamanang ibi­bigay sa kanila sa piling ng Israel.

 

63 Ito ang mga nailista ni Moises at ni Eleazar na pari sa paglilista nila sa mga Israelita sa kapatagan ng Moab na malapit sa Jordan, sa tapat ng Jerico.

 

64 Wala isa man sa mga ito ang kabilang sa nailista ni Moises at ng paring si Aaron sa dis­yerto ng Sinai. 65 Sapagkat sinabi ni Yawe tungkol sa kanila: “Mamamatay sila sa dis­yerto,” at walang natira sa kanila liban kina Kaleb na anak ni Yefone at Josueng anak ni      Nun.

Advertisements

June 11, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

1 Comment »

  1. […] Bilang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 11, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: