Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 25

 1 Tumigil ang Israel sa Setim, at nilapastangan ng mga kalalakihan ang kanilang sarili sa paki­ki­pagtalik sa mga babaeng Moabita. 2 Inanyayahan ng mga babaeng ito ang bayan na mag-alay ng mga handog sa kanilang mga diyos. Doon nagsikain ang sambayanan at yumuko sa harap ng kanilang mga diyos.

 

3 Nagpakaprostituta ang mga Israelita at sumamba na rin sa diyos ng Peor, kaya nag-apoy ang poot ni Yawe sa kanila. 4 Sinabi niya kay Moises: “Tipu­nin mo ang lahat ng pinuno ng sam­ba­yanang ito, at bitayin sila sa katanghaliang-tapat sa harap ni Yawe, upang lumayo ang init ng kanyang poot sa Israel.” 5 Kaya sinabi ni Moises sa mga hukom ng Israel: “Patayin ng bawat isa sa inyo ang sinuman sa inyong mga tauhan na sumama sa pag­samba kay Baal ng Peor.”

 

Samantala, isang lalaking Israelita ang nag-uwi ng isang babaeng Madia­nita sa kanyang pamilya, kitang-kita mismo ni Moises at ng buong pama­ya­nan ng Israelita habang umiiyak sila sa pintuan ng Toldang Tagpuan. Nang makita ito ni Finjas na anak ni Eleazar na anak naman ng paring si Aaron, ini­wan niya ang pagtitipon, hinawakan ang isang sibat 8 at sinundan ang Israelita hanggang sa tolda. At tinuhog niya silang pareho, ang lala­king Israeli­ta at ang babae. Kaya napigil ang salot laban sa mga Israelita, 9 ngunit umabot na sa dalawampu’t apat na libo ang mga namatay sa salot.

 

10 Kinausap ni Yawe si Moises: 11 “Ini­layo ni Finjas na anak ni Eleazar na anak naman ng paring si Aaron ang init ng aking poot sa mga Israelita; ipi­nagtanggol niya ang aking karapatan sa inyong pi­ling. Kaya hindi ko uubusin ang mga anak ng Israel para ipagtang­gol ang aking karapatan.

 

12 Kaya sabihin mo sa kanya na naki­kipagtipan ako upang pagpalain siya. 13 Iginagawad ko sa kanya at sa kanyang mga inapo ang pagkapari sa ha­bam­panahon, sapagkat ipinagtanggol niya ang karapatan ng kanyang Diyos at nagbayad-sala siya para sa mga anak ng Israel.”

 

 14 Zimri ang pangalan ng pinatay na Israelitang kasama ng babaeng Madianita, anak siya ni Salu na isang pinuno sa angkan ni Simeon. 15 Cozbi naman ang pangalan ng ba­baeng Madianitang pinatay, anak naman siya ni Zur na isang pinuno sa tribu ng isang angkang Madianita.

 

16 Sinabi ni Yawe kay Moises: 17 “Lusubin mo ang mga Madianita at durugin sila, 18 sapagkat mga kaaway ninyo sila, dahil nilinlang nila kayo tungkol kay Peor at kay Cozbing ka­patid nila na anak ng isang pinunong Madiani­ta, na pinatay sa araw ng salot dahil kay Peor.”

 

Pagkatapos ng salot, nangyari na…

Advertisements

June 11, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: