Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 24

Ang pagbabasbas ni Balaam

 

  1 Ngunit nakita ni Balaam na kasiya-siya kay Yawe na basbasan ang Israel. Hindi siya naghanap ng mga pala­tan­daan, tulad ng dati, ngunit humarap siya sa disyerto. Tumingala siya at nakita ang Israel na nagka­kampo, tribu-tribu, at sumakanya ang espiritu ng Diyos 3 at binigkas niya ang kanyang tula:

 

“Tula ni Balaam na anak ni Beor,

 

ang tula ng lalaking nakikita ang hiwaga,

 

4 ang tula ng nakaririnig sa mga salita ng Diyos,

 

at nakikita ang pangitain mula sa Maka­pang­yarihan,

 

nabubuwal ngunit bukas pa rin ang mga mata.

 

5 Kay ganda ng iyong mga tolda, O Jacob,

 

ng iyong mga tirahan, O Israel!

 

6 Malawak tulad ng mga lambak,

 

tulad ng mga hardin sa tabi ng ilog,

 

tulad ng mga sabilang tanim ni Yawe,

 

tulad ng mga sedro sa tabi ng mga tubig.

 

Aagos ang tubig mula sa kanyang mga timba,

 

mga binhi niya’y magkakaroon ng masaganang tubig.

 

Higit na malakas kay Agag ang kanyang hari,

 

at umuunlad ang kanyang kaharian.

 

8 Inilabas siya ng kanyang Diyos mula sa Ehipto

 

at ipinakikipaglaban tulad sa mga sungay ng mabangis na toro.

 

Nilalamon niya ang mga bangkay ng kanyang mga kaaway

 

at dinudurog ang kanilang mga buto.

 

9 Nahihiga siya’t nag-aabang gaya ng leon,

 

gaya ng babaeng leon.

 

Sino ang magtatangkang magpatindig sa kanya?

 

Pagpalain ang nagpapala sa iyo!

 

Sumpain ang susumpa sa iyo!”

 

10 Nag-apoy ang galit ni Balak kay Balaam; napasuntok siya sa sariling palad, at sinabi: “Ipinatawag kita para isumpa ang aking mga kaaway ngunit tatlong beses mo pa silang binasbasan! 11 Kaya umuwi ka na ngayon din. Sinabi kong lubos kitang gagantimpalaan, ngu­nit inalisan ka ni Yawe ng iyong gantimpala.”

 

12 Sinabi ni Balaam kay Balak: “Hindi ba’t sinabi ko sa iyong mga sugo – 13 Ibigay man sa akin ni Balak ang kanyang palasyong puno ng pilak at ginto, wala akong anumang magagawang mabuti o masama sa ganang sarili ko, hindi ko malalampasan ang utos ni Yawe. Ang sinasabi lamang ni Yawe ang siya kong sa­sabihin. 14 Ngayon, bago ako umuwi sa aking bayan, halika at sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin ng bayang ito sa bayan mo balang araw.”

 

15 At binigkas ni Balaam ang kanyang tula:

 

 “Tula ni Balaam na anak ni Beor,

 

ang tula ng lalaking nakikita ang hi­waga,

 

16 ang tula ng nakaririnig sa mga salita ng Diyos,

 

na may kaalaman mula sa Kataas-taasan,

 

at nakikita ang pangitain mula sa Ma­ka­pangyarihan,

 

nabubuwal ngunit bukas pa rin ang mga mata.

 

17 May nakikita ako pero hindi nga­yon,

 

nakikita ko siya pero hindi malapit.

 

Isang bituin ang sisikat galing kay Jacob,

 

may tumitindig na hawak ang setro sa kamay;

 

dinudurog niya ang noo ni Moab

 

at iginugupo ang lahat ng anak ni Set.

 

18 Sinasakop niya ang lupain ng Edom,

 

at kinakanya ang mga lunsod ng kan­yang mga kaaway.

 

Lumalakas ang Israel,

 

19 naghahari si Jacob.”

 

20 At tinanaw ni Balaam ang bansa ni Ama­lek; at binigkas ang kanyang tula:

 

“Ang Amalek, ang una sa mga bansa, ay ma­wawasak sa wakas.”

 

21 At tumingin naman siya sa lupain ng mga Kenita at binigkas ang kanyang tula: “Matibay ang iyong tirahan, nasa bato ang iyong pugad, 22 ngunit mauubos ka, at sa wakas ay bibihagin ka ng Asur.”

 

23 Ipinagpatuloy ni Balaam ang kanyang tula at sinabi: “Kawawa! Sino ang mabu­buhay kapag ginawa na ito ng Diyos? 24 Darating ang mga barko mula sa Kittim upang sakupin ng Asur, at pati si Eber; sila man ay mawawasak.”

 

25 At tumindig si Balaam at umalis pauwi, at nagpatuloy rin naman si Balak sa kanyang daan.

 

Nagwala ang Israel sa Baal Peor

Advertisements

June 11, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: