Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 23

     1 Sinabi ni Balaam: “Ipagtayo mo ako rito ng pitong altar at ipaghanda ako ng pitong batang toro at pitong barakong tupa.” 2 Ginawa nga ni Balak ang sinabi ni Balaam, at nag-alay sina Balak at Balaam ng tig-isang batang toro at barakong kambing sa bawat altar. 3 Sinabi ni Balaam kay Balak: “Tumigil ka rito sa tabi ng iyong handog, at maglalakad-lakad muna ako. Baka sakaling makipagkita sa akin si Yawe, at sasabihin ko sa iyo anuman ang ipahayag niya sa akin.” At nagpunta siya sa isang tiwangwang na burol.

 

Nakipagtagpo ang Diyos kay Balaam na nagsabi: “Naghanda ako ng pitong altar at nag-alay ako ng tig-isang batang toro at barakong tupa sa bawat altar.” 5 Nilagyan ni Yawe ng sa­lita ang bibig ni Balaam, at sinabi: “Bumalik ka kay Balak at sabihin mo ang mensaheng ito.” 6 Bu­malik nga si Balaam at natagpuang na­ka­tayo si Balak sa tabi ng kanyang handog, ka­sama ang lahat ng pinuno ng Moab. At binigkas ni Ba­laam ang kanyang tula:

 

“Mula sa Aram, dinala ako ni Balak, mula sa silangang bulubundukin, ng hari ng Moab; sinabi niya sa akin: ‘Halika at isumpa si Jacob para sa akin! Halika at sumpain ang Israel!’ 8 Paano ko isusumpa ang hindi isinumpa ng Diyos? Paano ko susumpain ang hindi sinumpa ng Diyos?

 

9 Nakikita ko siya mula sa tuktok ng mga ba­­tuhan, namamalas ko siya mula sa kaitaasan. Masdan, isang bayang hiwalay sa iba, kaiba sa mga bansa.

 

10 Sino ang makabibilang sa alabok ni Jacob o sa ikapat na bahagi ng Israel? Mamatay sana akong tulad ng mga matuwid at matulad sa kanila ang aking wakas.”

 

11 At sinabi ni Balak kay Balaam: “Ano ang ginawa mo sa akin? Kinuha kita para sumpain ang aking mga kaaway ngunit wala kang ginawa kundi basbasan sila.” 12 At sumagot siya: “Hindi ba’t ang inilalagay ni Yawe sa aking bibig ang dapat kong sabihin?”

 

13 Sinabi sa kanya ni Balak: “Sumama ka sa akin sa ibang lugar kung saan mo sila matatanaw. Hindi mo makikita silang lahat, kundi ang dulo lamang ng kanilang kampo. At mula roo’y susumpain mo sila para sa akin.” 14 Kaya dinala niya siya sa bukid ng Zofim sa tuktok ng Bundok Pisga, at nagtayo siya ng pitong altar at nag-alay ng tig-isang batang toro at barakong tupa sa bawat altar. 15 Sinabi ni Balaam kay Balak: “Dumito ka muna sa tabi ng iyong mga sinunog na handog, at pupunta ako roon para maka­tagpo niya.”

 

16 Nakipagtagpo si Yawe kay Balaam at nilagyan ng salita ang bibig nito, at sinabi: “Bumalik ka kay Balak at sabihin ang mensaheng ito.” 17 Bumalik si Balaam at natag­puan si Balak na nakatindig sa tabi ng kan­yang sinu­nog na handog, kasama ang mga pinuno ng Moab. Tinanong siya ni Balak: “Ano ang sinabi ni Yawe?” 18 At binigkas ni Balaam ang kanyang tula:

 

“Tumindig ka, Balak, at makinig; makinig ka sa akin, anak ni Sipor. 19 Hindi tao ang Diyos para magsinungaling, o anak ng tao para mag­sisi. May sinabi ba siyang hindi niya ginawa? May ipinangako ba siyang hindi niya pinapangyari?

 

20 Tingnan mo, may tinanggap akong utos na magbasbas; siya ang nagbasbas at hindi ko ito mababago. 21 Wala siyang nakitang maling gawa kay Jacob o namalas na kasa­maan sa Israel. Sumasakanila si Yaweng Diyos nila, nasa kanila ang sigaw ng Hari.

 

22 Inilabas sila ng Diyos mula sa Ehipto; tulad siya ng mga sungay ng mabangis na toro para sa kanila. 23 Walang manghuhula o salamangkero sa Israel. Ngunit sa marapat na panahon, ipa­hahayag niya sa kanila ang balak ng Diyos.

 

24 Masdan ang isang bayang tumitindig na parang inahing leon, na sumusunggab na pa­rang leon. Hindi iyon mahihiga bago mala­mon ang huli nito at mainom ang dugo ng mga bik­tima nito.”

 

25 Sinabi ni Balak kay Balaam: “Kung hindi mo man sila maisusumpa, huwag mo rin naman silang pagpalain.” 26 Ngunit suma­got si Balaam: “Di ba’t sinabi ko na sa iyo na anumang sabihin sa akin ni Yawe ang siya kong gagawin?” 27 At sinabi ni Balak kay Balaam: “Halika, dadalhin kita sa iba pang lugar. Doon siguro gusto ng Diyos na sum­pain mo sila para sa akin.”

 

28 At dinala ni Balak si Balaam sa tuktok ng Peor na nakaharap sa disyerto, 29 at sinabi ni Balaam kay Balak: “Ipagtayo mo ako rito ng pitong altar, at ipaghanda ako ng pitong batang toro at pitong barakong tupa.” 30 Ginawa ni Balak ang sinabi ni Balaam, at naghandog ng tig-isang toro at barakong tupa sa bawat altar.

Advertisements

June 11, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: