Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 22

At nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at nagkampo sa kapa­tagan ng Moab sa kabilang ibayo ng Ilog Jordan sa tapat ng Jerico.

 

Istorya ni Balaam

 

 Samantala, nakita ni Balak na anak ni Sipor ang lahat ng ginawa ng Israel sa mga Amorreo. At labis na na­ta­kot ang Moab sa sambayanan sapagkat napa­karami nila. Nangilabot nga ang Moab dahil sa mga anak ng Israel, 4 kaya sinabi ng mga Moabita sa mga matatanda ng Madian: “Tingnan ninyo, kakanin ng pulu­tong na ito ang buong paligid natin tulad ng baka sa gitna ng bukid.”

 

Kaya nagsugo ng mga tauhan si Balak na anak ni Sipor at hari ng Moab nang panahong iyon para ipatawag sa Petor na kabilang ibayo ng ilog sa lupain ng mga Amonita si Balaam na anak ni Beor. Si­nabi ni Balak: “Isang bayan ang lumabas mula sa Ehipto; naglipana sila sa balat ng lupa at tumira sa tapat ko. 6 Halika na at isumpa ang bayang ito para sa akin sa­pagkat mas malakas sila kaysa akin. Sa gayo’y magagapi ko siguro sila at mapa­lalayas mula sa lupain, sapagkat alam kong totoo ngang pinagpapala ang mga pinagpapala mo at isinu­sumpa ang mga isinusumpa mo.”

 

7 Umalis ang matatanda ng Moab at Madian, dala ang regalo para sa mang­huhula. Pinuntahan nila si Balaam at sinabi ang pahatid ni Balak. 8 Sinabi na­man ni Balaam sa kanila: “Dumito kayo ngayong gabi at ibibigay ko sa inyo ang anumang sasabihin sa akin ni Yawe.” Kaya nanatili kay Balaam ang mga pi­nuno ng Moab.

 

Dumating kay Balaam ang Diyos at tinanong siya: “Sino ang mga lalaking ito na kasama mo?” 10 Suma­got si Ba­laam sa Diyos: “Pinapunta sila sa akin ni Balak na anak ni Sipor at hari ng Moab para sabi­hing – 11 Isang bayan ang lumabas mula sa Ehipto, at naglipana sila sa balat ng lupa. Halika rito at isumpa sila para sa akin. Sa gayo’y malalabanan ko na siguro sila at mapa­­la­layas.” 12 Ngunit sinabi ng Diyos kay Balaam: “Huwag kang sasama sa kani­la; hindi mo dapat isumpa ang ba­yang iyon sapagkat pinagpala sila.”

 

13 Kinaumagahan, bumangon si Ba­laam at sinabi sa mga pinuno ni Balak: “Bumalik kayo sa inyong bayan sapag­kat ayaw akong pasamahin ni Yawe sa inyo.” 14 Kaya nagbalik kay Balak ang mga pi­nuno ng Moab, at sinabi: “Ayaw sumama sa amin ni Balaam.”

 

15 Nagsugo ng iba pang pinuno si Ba­lak, mas marami at mas kinikilala kaysa mga nauna. 16 Nagpunta sila kay Balaam, at sinabi: “Ito ang pasabi ni Balak na anak ni Sipor – Huwag ka sanang tumangging pumunta sa akin; 17 gagan­timpalaan ki­tang mabuti, gagawin ko ang anumang sa­bihin mo. Halika na at isumpa mo ang bayang ito para sa akin.”

 

18 Sumagot si Balaam sa mga lingkod ni Balak: “Ibigay man sa akin ni Balak ang kanyang palasyong puno ng pilak at ginto, wala akong magagawang anuman – malaki man o maliit – para lampasan ang utos ni Yaweng aking Diyos. 19 Dumito rin kayo nga­yong gabi, tulad ng mga na­una sa inyo, at aalamanin ko kung ano pa ang sasabihin sa akin ni Yawe.”

 

20 Dumating ang Diyos kay Balaam nang gabing iyon, at sinabi: “Dahil du­mating ang mga lalaking ito para tawa­gin ka, sumama ka sa kanila ngu­nit ang sasabihin ko lamang sa iyo ang iyong gagawin.” 21 Kinaumagahan, bu­mangon si Balaam, inihanda ang kanyang baba­eng asno at sumama sa mga pinunong Moabita.

 

Ang asno ni Balaam

 

22 Ngunit nag-apoy ang galit ng Diyos sa kanyang pag-alis, at pumu­sisyon sa daan ang Anghel ni Yawe para kalabanin siya. Nakasakay si Balaam sa kanyang asno, at kasama ang dalawa niyang utu­sang lalaki. 23 Nang makita ng ba­baeng asno ang Anghel na may hawak na tabak sa kanyang kamay, lumihis siya sa daan at nagpunta sa bu­kid. Hinagupit ni Ba­laam ang babaeng asno para paba­likin sa daan. 24 Ngunit tumindig ang Anghel ni Yawe sa makipot na lagusan sa pagitan ng mga ubasang napapa­deran sa magka­bilang tabi. 25 Nang makita ng asno ang Anghel ni Yawe, nagsumiksik ito sa pader at naipit ang paa ni Balaam, kaya hina­gupit siyang muli ni Balaam.

 

26 Nagpauna ang Anghel ni Yawe at tumayo sa isang makipot na dako, kayat walang puwang para lumiko sa kanan o sa kaliwa. 27 Nang makita ng asno ang Anghel ni Yawe, nahiga siya sa ilalim ni Balaam; nagalit si Balaam at pinalo siya ng kanyang tungkod.

 

28 Ngunit binuksan ngayon ni Yawe ang bibig ng asno, at sinabi niya kay Balaam: “Ano ba ang ginawa ko sa iyo at tatlong beses mo akong hinampas?” 29 Sumagot si Balaam: “Talaga palang niloloko mo ako. Kung may hawak lamang akong tabak, pinatay na sana kita ngayon.” 30 At sinabi ng asno kay Balaam, “Hindi ba ako ang iyong asno na lagi mong sinasakyan hanggang sa araw na ito? Ginawa ko na ba ito sa iyo?” Sinabi niya: “Hindi!”

 

31 At iminulat ni Yawe ang mga mata ni Balaam, at nakita niya ang Anghel ni Yawe na nakatayo sa daan at hawak ang kanyang tabak. Yumuko siya at nagpa­tirapa. 32 Sinabi ng Anghel ni Yawe sa kanya: “Ba’t mo hinampas nang tat­long beses ang iyong asno? Luma­bas ako para labanan ka sapag­kat ayaw ko ang pag­lalakbay mong ito. 33 Nakita ako ng asno at tatlong beses siyang umiwas sa akin. Kung hindi’y pinatay na sana kita agad, ngunit hindi siya.”

 

34 At sinabi ni Balaam sa Anghel ni Yawe: “Nagkasala ako. Hindi ko sukat aka­lain na nakatayo ka sa daan laban sa akin. Ngunit kung hindi kasiya-siya sa iyo ang paglalakbay kong ito, babalik na ako.”

 

35 Sinabi ng Anghel ni Yawe kay Ba­laam: “Sumama ka sa mga lalaking ito, ngunit ang sasabihin ko lamang sa iyo ang sasabihin mo.” Kaya sumama si Balaam sa mga pinuno ni Balak.

 

Si Balaam at si Balak

 

36 Nang marinig ni Balak na dumating na si Balaam, sinalubong niya ito sa dulong lunsod ng Moab sa may hangganan ng Arnon na nasa pinakadulong hangganan. 37 At sinabi ni Balak kay Balaam: “Di ba’t ipinasundo kita? Ba’t di ka pumunta sa akin? Di ba kita kayang gantimpalaan nang malaki?”

 

38 Sinabi naman ni Balaam kay Balak: “Pi­nuntahan na kita ngayon, pero ano ang masa­sabi ko? Tanging ang salita lamang na ilalagay ng Diyos sa aking bibig ang aking sasabihin.”

 

39 At sumama si Balaam kay Balak pa­punta sa Kiriat-Husot. 40 Naghandog si Balak ng mga baka at tupa, at binahaginan si Balaam at ang mga pinunong kasama niya. 41 Kinaumagahan, isinama ni Balak si Balaam sa mga altar ni Baal sa burol, at mula roo’y nakita niya ang dulo ng kampo ng sambayanan ng Israel.

Advertisements

June 11, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

1 Comment »

  1. […] Bilang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 11, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: