Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 21

   1 Nabalitaan ng Kananeong hari ng Arad na nasa Negeb na parating ang mga Israelita sa daan ng Atarim. Sinalakay niya ang Israel at nabihag niya ang ilan. 2 Kaya gumawa ang Israel ng panata kay Yawe: “Kung ibibigay mo sa aking kamay ang bayang ito, pupuksain ko para kay Yawe ang kanilang mga lunsod.” 3 Dininig ni Yawe ang pana­langin ng Israel at ibinigay sa kanila ang mga Kananeo. Pinuksa ang mga ito pati ang kanilang mga bayan ayon sa batas ng anatema. Kaya tinawag na Horma ang lugar na iyon.

 

Ang ahas na tanso

 

• 4 Naglakbay sila mula sa Bundok Hor sa daang patungo sa Dagat ng Mga Tambo para lumibot sa lupain ng Edom. Nasiraan ng loob ang sam­bayanan ha­bang nasa daan, 5 at nag­reklamo laban sa Diyos at kay Moises: “Bakit mo kami inilabas mula sa Ehipto para mamatay sa disyerto? Walang tinapay ni tubig dito, at sawang-sawa na kami sa wa­lang lasang mannang ito!”

 

6 At nagpadala si Yawe ng mga ahas na “apuy-apuyan” laban sa kanila. Ti­nuklaw ng mga ito ang sambayanan at marami sa mga Israelita ang namatay. 7 Pinunta­han ng sambayanan si Moises at sinabi: “Nagkasala kami sa pagsa­sa­lita nang laban kay Yawe at sa iyo. Ipakiusap mo kay Yawe na alisin na sa amin ang mga ahas.”

 

Nanalangin si Moises para sa sam­ba­yanan, 8 at sinabi sa kanya ni Yawe: “Gu­mawa ka ng isang ahas na ‘apuy-apuyan’ at ilagay sa isang poste, at ma­bubuhay ang sinumang natuklaw ng ahas at tumi­ngin dito.”

 

9 Kaya gumawa si Moises ng isang ahas na tanso at inilagay iyon sa isang poste. At tumingin sa ahas na tanso ang sinu­mang natuklaw ng mga ahas, at siya’y nabuhay.

 

Papuntang Transjordania

 

10  Umalis ang mga Israelita at nagkampo sa Obot. 11 Pagkaalis sa Obot ay sa mga Guhong-Abarim naman sila nagkampo, sa disyertong katapat ng Moab sa silangan. 12 Pagkaalis doon, sa agos lambak ng Zared sila nagkampo.

 

13 Pagkaalis dito, nagkampo sila sa dis­yertong nasa kabilang ibayo ng Ilog Arnon na galing sa hangganan ng mga Amorreo (ang Arnon ang hangganan ng Moab sa pagitan ng Moab at ng mga Amorreo, 14 ayon sa sinasabi sa Aklat ng mga Digmaan ni Yawe: “Ang Waheb sa Supa at ang mga batis, ang Arnon 15 at ang dalisdis ng mga batis hanggang Ar, sa kabuuan ng hangganan ng Moab”).

 

16 Mula roo’y nagpunta naman sila sa Beer. Naroon ang balong tinukoy ni Yawe sa pagsa­sabi kay Moises: “Tipunin mo ang bayan at bibigyan ko sila ng tubig!” 17 At ito ang inawit ng Israel tungkol sa balon: “Magsiawit kayo sa kanya! 18 Ang balong hinukay ng mga prin­sipe, na pinalalim ng mga pinuno ng bayan ng kanilang setro at mga tungkod.”

 

19 Mula Beer ay naglakad sila pa-Matana; mula Matana pa-Nahaliel; mula Nahaliel pa-Bamot. 20 Mula Bamot nama’y naglakad sila papunta sa lambak na nasa kabukiran ng Moab patungo sa tuktok ng Pisga na nakaharap sa disyerto.

 

Pagsakop sa may silangan ng Jordan

 

 21 Noon nagpadala ang Israel ng mga sugo kay Sihon na hari ng mga Amorreo para sabihin sa kanya: 22 “Makikiraan kami sa iyong lupain. Hindi kami liliko sa alinmang bukid o ubasan, ni iinom ng tubig sa mga balon, kundi sa malawak na daan mag­daraan hanggang makalampas kami sa iyong hangganan.”

 

23 Pero hindi pinadaan ni Sihon sa kan­yang lupain ang Israel. Tinipon ni Sihon ang lahat niyang tauhan at hinarap ang Israel sa disyerto. Pagdating niya sa Yahasa, nilabanan niya ang Israel. 24 Ngunit nagapi siya ng Israel, at sina­kop ang kanyang lupain mula Arnon hanggang sa Yabok na hang­ganan ng mga Amonita – malakas nga ang mga iyon sa kanilang hangganan. 25 Si­nakop ng Israel ang lahat ng lunsod at bayan ng mga Amorreo, ang Hesbon at lahat ng karatig-nayon nito.

 

26 Ang Hesbon ang kapitolyo ni Sihong hari ng mga Amorreo. Sinalakay na niya ang dating hari ng Moab at inagaw ang lahat ng lupain nito hanggang Arnon. 27 Kaya sinasabi ng mga ma­kata:

 

“Tayo na sa Hesbon,

 

itayo at patibayin ang lunsod ni Sihon.

 

28 Sapagkat may lumabas na apoy sa Hesbon,

 

isang lagablab sa lunsod ni Sihon:

 

tinupok ang Ar Moab

 

at nilamon ang kabundukan ng Arnon.

 

29 Kawawa ka, Moab!

 

Napahamak ka, bayan ni Kamos!

 

Nagtakasan ang kanyang kalalakihan

 

at nabihag ang kanyang kababaihan.

 

30 Nangwasak si Sihong hari ng mga Amorreo,

 

mula Hesbon hanggang Dibon;

 

gumuho hanggang Nofa;

 

umabot ang sunog hanggang Medaba.”

 

31 Kaya nanirahan ang Israel sa lupain ng Amorreo. 32 Pinatingnan ni Moises ang Yazer, at nilupig iyon ng Israel at ang lahat ng nayong sakop nito; at pinalayas ang mga Amorreong naroon.

 

33 Bumalik sila at umahon sa Basan. Hinarap naman sila ni Og na hari ng Basan, kasama ang lahat niyang tauhan para makipaglaban sa Edrai.

 

34 Ngunit sinabi ni Yawe kay Moises: “Huwag kang matakot sa kanya; ibinigay ko nga siya sa iyo pati ang buong bayan niya at lupain. Gagawin mo sa kanya ang ginawa mo kay Sihong hari ng mga Amorreo na taga-Hesbon.” 35 At pinatay nga nila siya pati ang kanyang mga anak at lahat niyang tauhan hanggang walang itinirang buhay, at inangkin nila ang kanyang lupain.

 

 

Advertisements

June 11, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: