Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 20

MGA ALAALA SA DISYERTO: IKALAWANG BAHAGI

 

Hindi kayo naniwala sa akin

 

 1 Dumating ang buong pama­ yanan ng mga anak ng Israel sa Disyerto ng Zin sa unang buwan at nanatili sa Kades ang buong samba­yanan. Doon namatay si Miriam, at doon din siya inilibing.

 

2 Walang tubig para sa pamayanan, at nagkaisa sila laban kina Moises at Aaron. Nakipagtalo sila kay Moises, at sinabi: “Buti pang namatay kaming kasama ng aming mga kapatid sa harap ni Yawe! 4 Bakit mo dinala ang pamayanan ni Yawe sa disyertong ito upang dito kami mamatay pati ang aming mga hayop?

 

5 Ba’t mo kami inilabas mula sa Ehipto para dalhin sa napakasamang lugar na ito? Hindi ito lugar para sa binhi o para sa puno ng igos o puno ng ubas o iba pang prutas, at ni walang tubig na ma­inom.”

 

Tumakas sina Moises at Aaron sa pagtitipon at pumunta sa Toldang Tag­puan at nagpatirapa. At lumitaw ang Luwalhati ni Yawe, 7 at sinabi ni Yawe kay Moises: 8 “Kunin mo ang tungkod at tipunin mo at ng iyong kapatid na si Aaron ang pamayanan. Utusan ninyo sa harap nila ang bato at magbibigay ito ng tubig. Pabubukalin mo ang tubig mula sa bato para sa pamayanan, at paiinumin mo sila at ang kanilang mga hayop.”

 

Kayat kinuha ni Moises ang tungkod mula sa harap ni Yawe tulad ng iniutos sa kanya. 10 Tinipon nina Moises at Aaron ang pamayanan sa harap ng bato, at si­nabi ni Moises sa kanila: “Ma­kinig ka­yong mga rebelde, magpapa­bukal ba kami ng tubig mula sa batong ito para sa inyo?” 11 Itinaas ni Moises ang kanyang kamay at dalawang ulit na hinampas ng kan­yang tungkod ang bato. At bumul­wak ang maraming tu­big, at uminom ang pamayanan at ang kanilang mga hayop.

 

12 Ngunit sinabi ni Yawe kina Moises at Aaron: “Dahil hindi ninyo ako pina­ni­walaan at ipinakilala bilang ang Banal sa harap ng mga Israelita, hindi ninyo ma­dadala ang pamayanang ito sa lu­paing ibinibigay ko sa kanila.”

 

13 Sa may mga tubig ng Meriba naki­pag-away ang mga anak ng Israel kay Yawe at dito niya ipinakita sa kanila ang kanyang kabanalan.

 

Ayaw magpadaan ng Edom

 

14 Nagpadala ng mga sugo si Moises mula sa Kades sa hari ng Edom para sabihin sa kanya: “Ipinasasabi sa iyo ng kapatid mong si Israel: 15 Nabalitaan mo ang lahat ng hirap na aming sinapit. Nagpunta sa Ehipto ang aming mga ama at doon nanatili nang mahabang panahon. At pagkatapos ay minaltrato kami at ang aming mga ama ng mga Ehipsiyo, 16 kaya sumigaw kami kay Yawe at dininig naman niya ang aming tinig. Nagpadala siya ng anghel na nag­labas sa amin sa Ehipto. Narito kami ngayon sa Kades sa may hangganan ng iyong kaharian. 17 Padaanin mo sana kami sa iyong lupain. Hindi kami dadaan sa bukirin o ubasan, ni iinom ng tubig sa mga balon, kundi sa daan ng hari kami dadaan na di lumiliko sa kanan o sa kaliwa hanggang makalampas kami sa iyong hangganan.”

 

18 Ngunit sinagot siya ng Edom: “Hindi ka makadadaan sa aking lupain, kung hindi’y sasalubungin kita ng taga.”

 

19 Sinabi naman ng mga Israelita: “Sa ma­laking daan kami dadaan at babayaran namin ang tubig na maiinom namin at ng aming mga ha­yop. Makikiraan nga lamang kami.”

 

20 Pero sinabi ng Edom: “Hindi ka makadadaan.” At sinalubong niya ang Israel nang may maraming taong sandatahan at malakas na hukbo. 21 Tumanggi nga ang Edom na padaanin sila sa kanilang lupain, kaya napilitan ang Israel na lumayo.

 

Ang kamatayan ni Aaron

 

22 Pagkaalis ng buong pamayanan ng Israel sa Kades, dumating naman sila sa Bundok Hor. 23 Sa Bundok Hor sa hangganan ng Edom, nagsalita si Yawe kina Moises at Aaron: 24 “Ma­lapit nang makapiling ni Aaron ang kanyang mga ninuno; hindi siya papasok sa lupaing ibinibigay ko sa Israel dahil sa pagsuway n’yo sa aking utos sa mga tubig ng Meriba.

 

25 Tawagin mo si Aaron at ang kanyang anak na si Eleazar at paahunin sila sa Bundok Hor. 26 Huhubaran mo si Aaron at isusuot ang mga damit kay Eleazar na kanyang anak; at doon mamamatay si Aaron at makakapiling ng kanyang mga ninuno.”

 

27 Ginawa nga ni Moises ang iniutos ni Yawe. Sa harap ng buong pamayanan, umahon sila sa Bundok Hor. 28 Hinubaran ni Moises si Aaron at isinuot ang mga damit kay Eleazar na anak nito, at doon namatay si Aaron, sa tuktok ng bundok. 29 At bumaba sina Moises at Eleazar sa bundok. Pagkakita ng buong pamayanan na patay na si Aaron, tatlumpung araw siyang ipinagluksa ng buong sambahayan ng Israel.

Advertisements

June 11, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: