Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 19

Mga abo ng bakang pula

 

• 1 Nagsalita si Yawe kina Moises at Aaron at sinabi: 2 “Ito ang isa pang tuntunin ng Batas na iniutos ni Yawe. Magpakuha ka sa mga Israelita ng isang dumalagang ba­kang pula na walang kapansanan o bahid at di pa nalalagyan ng pamatok. 3 Ibibigay ninyo ito kay Eleazar na pari, ilalabas sa kampo at saka ka­katayin sa harap niya.

 

Kukuha ng dugo niyon ang paring si Eleazar sa kanyang daliri at pitong beses na iwiwisik sa may harapan ng Toldang Tag­puan. Susunugin sa harap niya ang duma­lagang baka: susunugin ang balat, laman, dugo at mga dumi nito. 6 Ka­ya kukunin ng pari ang kahoy na sedro, isopo at sinulid na pula, at ihahagis ang mga ito sa siga.

 

7 Lalabhan ng pari ang kanyang mga damit at maliligo, at saka uuwi sa kampo; di pa siya ma­linis hanggang hapon. Lalabhan din naman ng nagsunog sa baka ang kan­yang mga damit at maliligo, at di pa siya malinis hanggang hapon.

 

9 Iipunin ng taong malinis ang mga abo ng baka at ilalagay sa isang malinis na lugar sa labas ng kampo. Magagamit ang mga ito sa paghahanda ng tubig na panlinis para sa pamamayan ng Israel. 10 Hain para sa kasalanan ang lahat ng ito. Lalabhan din ng nanguha ng abo ang kanyang damit at di pa siya malinis hang­gang hapon. Panghabam­panahong batas ito, maging sa mga Israelita at sa dayuhang nasa piling nila.

 

Isang kaso ng pagiging di-malinis

 

11 Pitong araw na mananatiling di-malinis ang makahipo ng bangkay. 12 Malilinis siya ng tubig na iyon sa ikatlo at ikapitong araw, at saka siya magiging malinis. Ngunit kung hindi siya ma­lilinis sa ikatlo at ikapitong araw, hindi na siya lilinis. 13 Kung hindi siya nalinis pagka­hipo sa patay, dinudungisan niya ang Tirahan ni Yawe, kaya aalisin siya sa Israel. Di pa ma­linis ang hindi pa binu­buhusan ng tubig na pan­linis: nasa kanya pa ang kanyang karumihan.

 

14 Ito ang batas: Kung may mamatay sa isang bahay, pitong araw na magiging di-ma­linis ang lahat ng papasok sa bahay at lahat ng nasa loob nito. 15 Magiging di-malinis din ang lahat ng si­sid­lang bukas na hindi nakasara ang takip.

 

16 Pitong araw na magiging di-malinis ang sinu­­­mang nasa bukid at humipo sa bangkay ng taong pinatay o namatay, sa buto ng tao o sa libingan.

 

17 Kung may taong maging di-malinis, ku­kunin ang abo ng siga para sa kasalanan at lalagyan ng tubig na ibubuhos sa isang sisidlan. 18 At kukuha ng pangwisik ang isang taong malinis, ilulubog niya iyon sa tubig at wiwisikan ang bahay at lahat ng sisidlan at lahat ng taong naroon, o ang nakahipo ng buto, ng pinatay o namatay o ng libingan.

 

19 Sa ikatlo at ikapitong araw, wiwisikan ng taong malinis ang di-malinis; at malilinis ito sa ikapitong araw; at saka niya lalabhan ang kan­yang mga damit at maliligo, at muli siyang li­linis kinahapunan. 20 Pero kung hindi nalinis ang sinu­mang di-malinis, aalisin siya sa pama­yanan sapagkat dinudungisan niya ang santuwaryo ni Yawe. Di siya malinis hangga’t di pa naibubuhos sa kanya ang tubig na panlinis.

 

21 Panghabampanahong tuntunin ito sa inyo. Lalabhan naman ng nagwisik ng tubig na panlinis ang kanyang mga damit, at magiging di-malinis hanggang hapon ang sinumang humi­po sa tubig na ito. 22 Magiging di-malinis ang anu­mang hipuin ng taong di-malinis, at magi­ging di-malinis din hanggang hapon ang sinu­mang humipo rito.”

 

 

 

 

Advertisements

June 11, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: