Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 18

  1 Sinabi ni Yawe kay Aaron: “Ikaw at ang iyong mga anak kasama ang iyong sambahayan ang manananagot sa santuwaryo – ikaw at ang iyong mga anak ang mananagot sa sariling pagkapari. Pala­pitin mo rin ang mga kamag-anakan mo, ang tribu ng Levi na siyang tribu ng iyong ama. Isama sila at patulungin sa inyo ng mga anak mo sa paglilingkod sa Tolda ng Pahayag.

 

Makikisali sila sa iyong paglilingkod at sa paglilingkod sa buong Tolda pero hindi sila la­lapit sa mga bagay na sagrado o sa altar, at baka sila at kayo ay mamatay. 4 Maisa­sama ninyo sila sa buong pagliling­kod sa Toldang Tagpuan ngunit hindi na lalapit pa ang sinu­mang tagalabas.

 

5 Kayo ang mamamahala sa paglilingkod sa santuwaryo at sa altar kaya di na muling babag­sak ang Galit sa mga Israelita.

 

Ako ang pumili ng iyong mga kapwa-Le­vita mula sa mga Israelita; ibinigay sila kay Yawe, kaya ibinibigay sila sa inyo para maglingkod sa Toldang Tagpuan. Tanging sa iyo at sa iyong mga anak lamang ang pagkapari sa lahat ng ginagawa sa altar o sa loob ng kurtina. Sa inyo ko ibinibigay ang pagkapari at mamamatay ang iba pang lalapit.”

 

Ang bahaging para sa mga pari

 

8 Sinabi ni Yawe kay Aaron: “Ipinagka­tiwala ko sa iyo ang aking bahagi sa mga banal na handog ng mga Israelita. Sa pag­hirang sa iyo at sa iyong mga anak, ibini­gay ko sa inyo ang mga ito: pangha­bam­panahong tuntunin ito. 9 Ito ang magiging bahagi mo at hindi susunugin sa mga pina­kabanal na handog: ang lahat ng inialay bilang pagkaing handog, hain para sa kasa­lanan at hain para sa utang. At ituturing mo at ng iyong mga anak na pinakabanal ito. 10 Kakanin ninyo ito sa kabanal-banalang lugar; makakakain ang lahat ng lalaki at itu­turing mo itong banal.

 

11 Mapasasaiyo rin ang inilaan sa mga inihandog na paindayog ng mga Israelita. Ibinibigay ko ito sa iyo at sa iyong mga anak na lalaki at babae bilang parte ninyo: pang­habampanahong tun­tunin ito. Makakakain nito ang lahat ng malinis sa iyong samba­hayan. 12 Ibinibigay ko rin sa iyo ang pina­ka­mainam na langis, alak at trigo na iaalay nila kay Yawe bilang unang bunga ng kanilang ani.

 

13 Mapasasaiyo ang lahat ng tumutubo sa kanilang lupain, ang mga unang bungang dinadala nila kay Yawe; makakakain ang sinumang malinis sa iyong sambahayan. 14 Mapa­sasa­iyo rin ang lahat ng itinakwil sa Israel. 15 Mapasa­saiyo ang lahat ng unang supling ng bawat sina­pupunan, tao man o hayop; ngunit tutubusin mo ang panganay na lalaki ng tao at ang unang lalaking anak ng di-malinis na hayop. 16 At tutubusin mo ito sa buwan ng kapa­nga­nakan nito sa halagang limang shekel na pilak, ayon sa shekel ng santuwaryo na katumbas ng dalawampung kusing. 17 Hindi mo tutubusin ang unang anak ng baka, tupa o kambing: banal nga iyon. Ibubuhos mo sa altar ang dugo niyon at susunugin ang taba bilang haing pinadaan sa apoy na kalugud-lugod ang amoy kay Yawe. 18 Mapasasaiyo naman ang kanilang laman gaya ng dibdib na iniindayog at ng ka­nang hita.

 

19 Ibinibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak na lalaki at babae ang lahat ng abuloy para kay Yawe sa mga banal na handog ng mga Israelita. Ito ang magpakailanmang tipan na tipan ng asin sa harap ni Yawe para sa iyo at sa iyong supling.”

 

Ang bahaging para sa mga Levita

 

20 Sinabi ni Yawe kay Aaron: “Hindi ka mag­kakaroon ng mana sa kanilang lupain; wala kang bahagi sa piling nila; ako ang bahagi mo at mana mo sa piling nila.

 

21 At ibinibigay ko ngayon sa mga Levita ang lahat ng ikapu sa Israel bilang mana nila dahil sa paglilingkod nila sa Toldang Tag­puan. 22 Hindi na lalapit ang mga Israelita sa Toldang Tagpuan kung hindi’y magka­karoon ng nakamamatay na kasalanan. 23 Mga Levita lamang ang magli­lingkod sa Toldang Tagpuan at dapat managot: pang­ha­bampanahong batas ito sa lahat ng in­yong salinlahi. Kaya walang mana ang mga Levita sa piling ng Israel. 24 Sa halip ay ibini­bigay ko sa kanila bilang pamana ang mga ikapung iniaalay ng mga Israelita bilang handog kay Yawe. Dahil dito kaya ko sinasabing hindi sila magkakaroon ng mana kasama ng mga anak ng Israel.”

 

25 Nagsalita si Yawe kay Moises: 26 “Sabi­hin mo sa mga Levita: Pag tanggap ninyo mula sa mga Israelita sa ikapung ibinibigay ko sa inyo sa ngalan nila, ilalaan naman ninyo kay Yawe ang ikapu ng ikapu. 27 Itu­turing itong handog gaya ng butil na galing sa giikan o ng bagong alak mula sa pisaan. 28 Kaya maglalaan din kayo ng han­dog kay Yawe mula sa mga ikapung tinanggap ninyo sa mga Israelita, at ibi­bigay ito sa paring si Aaron: ito ang inyong parte kay Yawe. 29 Sa lahat ng handog na inyong tatanggapin, ilalaan ninyo kay Yawe ang pina­kamainam na bahagi ng anumang handog.

 

30 Sabihin mo rin sa kanila: Matapos n’yong ilaan ang pinakamainam na bahagi ng mga handog, ituturing na sa mga Levita na ang ibang matitira gaya ng unang bunga ng giikan o pisaan ng ubas. 31 Makakain ninyo ito at ng inyong sambahayan kahit saan – suweldo nga ninyo iyon sa pagli­ling­kod sa Toldang Tagpuan. 32 Sa paglalaan ninyo ng pinakamainam na bahagi lamang, wala na kayong kasalanan. Huwag n’yong lapastanganin ang mga banal na handog ng mga Israelita at baka kayo mamatay.”

Advertisements

June 11, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: