Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 17

  • 1 Kinausap ni Yawe si Moises, at sinabi:  2 “Sabihin mo kay Eleazar na anak ni Aarong pari na kunin mula sa sunog ang mga insensaryo at ikalat ang apoy sa malayo, dahil sagrado na ngayon ang mga insensaryo sapagkat binawian ng buhay ang mga lalaking ito dahil sa kanilang kasalanan. Ipapanday mo ang mga insensaryo para ibalot sa altar dahil naialay na ang mga ito sa harap ni Yawe at naging sagrado. Magiging tanda ang mga ito para sa mga Israelita.”

 

4 Kaya kinuha ng paring si Eleazar ang mga tansong insensaryong dala ng mga lalaking nasunog, at pinanday ang mga iyon para ipambalot sa altar at magsilbing paalala sa mga anak ng Israel na walang sinu­mang paring hindi inapo ni Aaron ang makalalapit para magsunog ng insenso sa harap ni Yawe, kung hindi’y ma­gagaya siya kay Kora at sa mga tagasunod nito, tulad ng sinabi ni Yawe kay Eleazar sa pama­magitan ni Moises.

 

 

 

Nanalangin si Aaron para sa bayan

 

6 Kinabukasan, nagreklamo ang buong pa­mayanan ng mga anak ng Israel laban kina Moises at Aaron, at sinabi: “Kayo ang nagpapapatay sa bayan ni Yawe.” 7 Nang mag­ka­tipon ang pamayanan laban kina Moises at Aaron, humarap sila sa Toldang Tagpuan at binalot ito ng Ulap, at lumitaw ang Luwalhati ni Yawe. At nagpunta sa bungad ng Toldang Tagpuan sina Moises at Aaron.

 

9 Kinausap ni Yawe si Moises, at sinabi: 10 “Lumayo ka sa pamayanang ito; uubusin ko sila ngayon din.” Nagpatirapa ang dalawa sa lupa. 11 At sinabi ni Moises kay Aaron: “Kunin mo ang iyong insensaryo at lagyan ng apoy galing sa altar, lagyan mo ng insenso at pu­munta ka agad sa pamayanan upang mag­bayad-sala kay Yawe para sa kanila. Lumabas na ang poot mula kay Yawe, at nagsimula na ang salot.”

 

12 Ginawa nga ni Aaron ang sabi ni Moises, at tumakbo sa gitna ng pamayanan, ngunit nag­simula na ang salot sa sambayanan. Inilagay niya ang insenso at nagbayad-sala para sa kanila. 13 Tumayo siya sa pagitan ng mga buhay at mga patay, at tumigil ang salot. 14 Labing-apat na libo’t pitundaan ang namatay sa salot, bukod sa mga namatay dahil kay Kora. 15 At nagbalik si Aaron kay Moises sa bungad ng Toldang Tagpuan; tumigil na ang salot.

 

Ang tungkod ni Aaron

 

16 Nagsalita si Yawe kay Moises, at sinabi: 17 “Sabihin mo sa mga anak ng Israel na bigyan ka ng mga tungkod, isa para sa bawat tribu, labindalawang tungkod na lahat para sa mga pinuno ng labindalawang tribu. Isulat mo ang pangalan ng bawat isa sa kanyang tungkod, 18 at isulat mo naman sa tungkod ni Levi ang pa­nga­lan ni Aaron sapagkat siya ang una sa mga angkan ni Levi.

 

19 At ilagay mo ang mga iyon sa Toldang Tagpuan sa harap ng Kaban ng Kautusan na ating tagpuan. 20 Ang may-ari ng tungkod na sisibol ang siyang hinirang ko; sa ganitong paraan ko patatahimikin ang mga reklamo ng mga Israelita laban sa inyo.”

 

21 Kinausap ni Moises ang mga Israelita, at bawat isa sa kanilang mga pinuno ay nag­bigay sa kanya ng tungkod – labindalawang tungkod na lahat para sa kanilang mga tribu, at kabilang dito ang tungkod ni Aaron. 22 Ini­lagay ni Moises ang mga tungkod sa harap ni Yawe sa Tolda ng Kaban ng Kautu­san. 23 Kina­bukasan, nagpunta si Moises sa Tolda ng Kaban ng Kautusan – at hayun! umusbong ang tungkod ni Aaron na kuma­katawan sa tribu ng Levi. Bumukad ang mga buko, namu­­kadkad ang mga bulaklak, at nag­bunga ng hinog na almond.

 

24 Inilabas ni Moises ang lahat ng tungkod mula sa harap ni Yawe at ibinalik sa mga anak ng Israel; tiningnan nila ang mga ito, at kinuha ng bawat isa ang kanyang tungkod.

 

25 At sinabi ni Yawe kay Moises: “Ibalik mo ang tungkod ni Aaron sa harap ng Kaban ng Kautusan, at ingatan bilang tanda sa mga rebeldeng ito upang hindi ko na marinig pa ang kanilang mga reklamo at hindi sila mamatay.” 26 Ginawa nga ni Moises ang iniutos ni Yawe.

 

Mga pari para sa bayan

 

27 Sinabi ng mga anak ng Israel kay Moises: “Mamamatay kaming lahat! Masa­sawi kami! 28 Mamamatay ang sinu­mang lumapit sa Tirahan ni Yawe! Mama­matay ba kaming lahat?”

 

 

Advertisements

June 11, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

1 Comment »

  1. […] Bilang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 11, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: