Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 9

Ang petsa ng pagdiriwang ng Paskuwa

 

  1 Nagsalita si Yawe kay Moises sa dis­yerto ng Sinai sa unang buwan ng ikalawang taon pagkaalis nila sa lupain ng Ehipto: 2 “Ipagdiwang ng mga Israelita ang Paskuwa sa takdang pana­hon. Ipagdiriwang ninyo ito sa ikalabing-apat ng buwang ito sa pagtatakipsilim, ayon sa lahat ng tuntunin at mga ka­u­galian.”

 

4 Kaya inutusan ni Moises ang mga Israelita na ipagdiwang ang Paskuwa. 5 Ipinagdiwang nila ang Paskuwa sa disyerto ng Sinai sa pagtatakipsilim sa ikalabing-apat na araw ng unang buwan, gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises.

 

6 Ngunit may ilang naging di-malinis dahil sa isang patay kaya hindi nila naipagdiwang ang Paskuwa sa araw na iyon. Pinuntahan ng mga ito sina Moises at Aaron nang araw ding iyon, 7 at sinabi nila sa kanya: “Naging di-malinis man kami dahil sa isang patay, e bakit naman kami pagbabawalang mag-alay ng handog kay Yawe sa takdang panahon kasama ng ibang mga Israelita?” 8 Sumagot si Moises sa kanila: “Hin­tayin ninyong marinig ko ang iuutos ni Yawe tungkol sa inyo.”

 

9 At nagsalita si Yawe kay Moises: 10 “Sabi­hin mo sa mga Israelita: Kung may isang di-malinis dahil sa isang bangkay o kung may naglalakbay na malayo sa inyo o sa mga inapo ninyo at gusto niyang ipagdiwang ang Paskuwa ni Yawe, 11 ipag­­diwang nila ito sa ikalawang buwan, sa pagtatakipsilim ng ikala­bing-apat na araw ng buwang iyon. Kakanin nila ito nang may tinapay na walang lebadura at mapapait na gulay. 12 Wala silang ititira dito para sa umaga at wala silang baba­liing buto, kundi susundin ang lahat ng tuntunin ng Paskuwa.

 

13 Kung mayroon namang malinis at hindi naglalakbay na di magdiwang ng Paskuwa, itatakwil siya ng kanyang mga kamag-anakan. Mananagot sa kanyang kasalanan ang hindi mag-alay ng handog ni Yawe sa takdang pana­hon.

 

14 Kung may dayuhang nakikipamayan sa inyo na gustong magdiwang ng Paskuwa ni Yawe, susundin niya ang mga tuntunin at ka­ugalian ng Paskuwa. Iisa lamang ang batas para sa dayuhan at sa katutubo.”

 

Ang ulap na tanda ng paggabay ng Diyos

 

15 Nang itayo ang Tirahan, tinakpan ito ng ulap sa may gawi ng Tolda ng Pa­hayag, at pag gabi nama’y may lumilitaw na parang apoy sa ibabaw ng Tira­han hanggang umaga. 16 Ganito ang la­ging nang­yayari: sa araw ay tinatakpan ng ulap ang Tirahan at sa gabi nama’y may parang apoy.

 

17 Pag tumaas ang ulap mula sa Tolda, umaalis naman ang mga Israelita at saan man tumigil iyon, doon nagka-kampo ang mga anak ng Israel. 18 Sa utos ni Yawe, umalis at naglakad ang mga Israelita at sa utos din ni Yawe sila nagkampo. Habang nakalatag ang ulap sa Tirahan, namama­lagi naman sila sa kampo.

 

19 Kapag maraming araw na nananatili ang ulap sa Tirahan, sinusunod ng mga Israelita ang bilin ni Yawe at hindi sila lumalakad. 20 Kung minsan nama’y iilang araw lamang sa Tirahan ang ulap ngunit sa utos ni Yawe’y nagkakampo sila, at sa utos din ni Yawe sila lumalakad.

 

21 Kung minsan nama’y mula hapon hang­gang umaga lamang nananatili ang ulap; kaya sa pagtaas ng ulap kina-u­magahan sila umaalis. Minsa’y isang araw at isang gabing nananatili ang ulap, at pag pumaitaas na ito ay saka rin sila umaalis. 22 Kung minsan nama’y dala­wang araw o isang buwan o isang taon ang ulap sa Tirahan kayat tumitigil din ang mga Israelita sa kampo at hindi uma­alis; at ka­pag napa­itaas na ito ay saka sila nag­lalakbay.

 

23 Sa utos ni Yawe sila nagkakampo, at sa utos din ni Yawe sila naglalakbay; sinusunod nila ang inutos ni Yawe kay Moises.

Advertisements

June 10, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: