Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 8

   1 Nagsasalita si Yawe kay Moises: 2 “Sa­bi­hin mo kay Aaron: Ihanda mo ang pitong ilawan para tanglawan ng mga ito ang lugar sa harap ng kandelabra.” 3 Gayon nga ang ginawa ni Aaron: inihanda niya ang mga ilawan sa harap ng kandelabra gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises. 4 Ganito ang pag­ka­kagawa sa kandelabra: pinukpok na ginto ang pinakakatawan nito at mga sanga. Ginawa ito ayon sa pangitaing ipinakita ni Yawe kay Moises.

 

Inialay kay Yawe ang mga Levita

 

5 Sinabi ni Yawe kay Moises: 6 “Ibukod mo ang mga Levita sa mga Israelita at linisin sila. 7 Ito ang gagawin mo para linisin sila. Wisikan mo sila ng panlinis na tubig na banal; mag-ahit sila sa buong katawan at labhan ang kanilang mga damit at magiging malinis sila.

 

8 At kukuha sila ng isang toro at pagkaing handog na pinong harinang hinaluan ng langis, at kukuha ka naman ng isa pang toro bilang hain para sa kasalanan. 9 Palalapitin mo ang mga Levita sa harap ng Toldang Tagpuan at titipunin mo ang buong pama­yanan ng mga Is­raelita. 10 Palapitin mo ang mga Levita sa harap ni Yawe at ipapatong naman sa kanila ng mga Israelita ang kani­lang mga kamay. 11 Pag­karaa’y iiindayog ni Aaron ang mga Levita para ihandog sila ng mga Israelita kay Yawe, at maglilingkod sila kay Yawe.

 

12 Ipapatong naman ng mga Levita ang kani­lang mga kamay sa ulo ng mga toro. Iaalay mo ang isa bilang hain para sa kasalanan at ang isa pa bilang susunuging handog sa paghingi ng tawad para sa mga Levita. 13 Iutos mong tumayo ang mga Levita sa harap ni Aaron at ng kanyang mga anak at iindayog mo sila para ihandog kay Yawe. 14 Ganito mo ibubukod ang mga Levita sa ibang mga Israelita at magiging akin sila.

 

15 Pagkatapos ay makalalapit na ang mga Levita para maglingkod sa Toldang Tag­puan; nilinis mo na nga sila at iniindayog bilang handog kay Yawe.

 

16 “Naibigay” na sila; ibinigay nga sila sa akin mula sa mga anak ng Israel at kinuha ko silang kapalit ng mga panganay na isisilang sa Israel.

 

17 Akin nga ang lahat ng panganay sa Israel, maging tao o hayop; itinalaga ko sila sa akin nang hampasin ko ang lahat ng panganay sa lupain ng Ehipto. 18 Ngunit inihalili ko ang mga Levita sa mga panganay ng Israel. 19 Ibinibigay ko ngayon ang mga Levita kay Aaron at sa kanyang mga anak upang gampanan ang pagli­lingkod ng mga anak ng Israel sa Toldang Tag­puan at para humingi ng tawad para sa mga Israelita para walang datnan ng salot sa Israel sa paglapit nito sa santuwaryo.”

 

20 Ginawa nga nina Moises at Aaron at ng buong pamayanan ng Israel ang lahat ng ini­utos ni Yawe kay Moises tungkol sa mga Levita. 21 Ganito ang ginawa sa kanila ng mga Israelita: pagkabayad-sala ng mga Levita at pagkalaba nila ng kanilang mga damit, iniindayog sila ni Aaron sa harap ni Yawe. At humingi siya ng tawad para sa ikalilinis nila. 22 Pagkatapos ay dumating ang mga Levita para maglingkod sa Toldang Tagpuan sa pamamahala ni Aaron at ng kanyang mga anak. At tinupad ang iniutos ni Yawe kay Moises tungkol sa mga Levita.

 

23 Nagsalita si Yawe kay Moises: 24 “Tung­kol ito sa mga Levita. Mula dalawampu’t limang taong gulang pataas, papasok sa samahan ang Levita para maglingkod sa Toldang Tagpuan. 25 At pag­sapit niya nang limampung taong gulang, aalis siya sa samahan at hindi na magli­lingkod. 26 Tutu­lungan niya ang kanyang mga kapatid sa pagtatanod sa Toldang Tagpuan pero hindi na siya magtatrabaho. Ito ang gaga­win mo tungkol sa pagtatanod ng mga Levita.”

Advertisements

June 10, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: