Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 7

Paghahandog ng mga karwahe

 

  1 Nang matapos itayo ni Moises ang Tira­han, pinahiran niya at itinalaga ito pati ang lahat ng kasangkapan nito, ang altar at lahat ng gamit. 2 Nag-alay naman ang mga pinuno ng Israel na mga ulo ng mga sam­baha­yan ng kanilang mga ama-ama. Sila ang mga pinuno ng mga tribu na namahala sa senso. 3 Dinala nila sa harap ni Yawe ang kanilang handog: anim na karitong may takip at labin­dalawang baka, na tig-isang kariton para sa bawat dalawang pinuno, at tig-isang baka naman mula sa bawat pinuno. Inialay nila ang mga ito sa harap ng Tirahan.

 

4 At sinabi ni Yawe kay Moises: 5 “Tang­gapin mo sa kanila ang mga ’yan para sa paglilingkod sa Toldang Tagpuan at ibigay sa mga Levita ayon sa kani-kanilang mga tungkulin.”

 

6 Kaya tinanggap ni Moises ang mga kariton at mga baka, at ibinigay sa mga Levita. 7 Ibinigay niya ang dalawang kariton at ang apat na baka sa mga Gersonita ayon sa kanilang mga tung­kulin, 8 at ang apat na kariton at walong baka sa mga Merarita ayon sa kanilang mga tungkulin, sa pamamahala ni Itamar na anak ng paring si Aaron. 9 Hindi niya binigyan ang mga Kehatita sapagkat sa kanila nakatoka ang santuwaryo, at sa balikat pinapasan ang lahat.

 

10 Nag-alay ang mga pinuno sa araw ng pagtatalaga at paghirang sa altar. At dinala nila ang kanilang mga handog sa harap ng altar. 11 Ngunit sinabi ni Yawe kay Moises: “Tig-iisang araw na mag-aalay ng kanilang handog sa pagtatalaga ng altar ang bawat pinuno.”

 

12 Si Naasong anak ni Aminadab mula sa tribu ng Juda ang nagdala ng kanyang alay sa unang araw. 13 Narito ang alay niya: platong pilak na sandaa’t tatlumpung shekel ang timbang ayon sa shekel ng santuwaryo at plangganang pilak na pitumpung shekel na parehong puno ng pinong harinang hinaluan ng langis bilang pagkaing handog, 14 gintong mangkok na sampung shekel na puno naman ng insenso, 15 tig-isang toro at barakong tupa at isang taong tupa bilang susunuging handog, 16 barakong kambing bilang hain para sa kasalanan, 17 at dalawang baka at tiglilimang barakong tupa at kambing at iisahing taong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan. Ito ang alay ni Na­asong anak ni Aminadab.

 

18 Si Netanel na anak ni Suar na pinuno ng Isacar naman ang nag-alay sa ikalawang araw. 19 Narito ang dala niyang alay: platong pilak na sandaa’t tatlumpung shekel ang timbang ayon sa shekel ng santuwaryo at plangganang pilak na pitumpung shekel na parehong puno ng pinong harinang hinaluan ng langis bilang pagkaing handog, 20 gintong mangkok na sampung shekel na puno naman ng insenso, 21 tig-isang toro at bara­kong tupa at isang taong tupa bilang susu­nuging handog, 22 barakong kambing bilang hain para sa kasalanan, 23 at dalawang baka at tiglilimang barakong tupa at kam­bing at iisahing taong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan. Ito ang alay ni Netanel na anak ni Suar.

 

24 Sa ikatlong araw nama’y si Eliab na anak ni Helon na pinuno ng Zabulon ang nag-alay. 25 Narito ang kanyang alay: platong pilak na sandaa’t tatlumpung shekel ang tim­bang ayon sa shekel ng santuwaryo at plangganang pilak na pitumpung shekel na parehong puno ng pinong harinang hinaluan ng langis bilang pag­kaing handog, 26 gintong mangkok na sampung shekel na puno naman ng insenso, 27 tig-isang toro at bara­kong tupa at isang taong tupa bilang susu­nuging handog, 28 barakong kambing bilang hain para sa kasalanan, 29 at dalawang baka at tiglilimang barakong tupa at kambing at iisahing taong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan. Ito ang alay ni Eliab na anak ni Helon.

 

30 Sa ikapat na araw ay si Elisur na anak ni Sedeur na pinuno ng Ruben ang nag-alay. 31 Narito ang kanyang alay: platong pilak na sandaa’t tatlumpung shekel ang timbang ayon sa shekel ng santuwaryo at plang­ganang pilak na pitumpung shekel na parehong puno ng pinong harinang hinaluan ng langis bilang pagkaing handog, 32 gintong mangkok na sampung shekel na puno naman ng insenso, 33 tig-isang toro at barakong tupa at isang taong tupa bilang susunuging handog, 34 barakong kambing bilang hain para sa kasalanan, 35 at dalawang baka at tiglilimang barakong tupa at kambing at iisahing taong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan. Ito ang alay ni Elisur na anak ni Sedeur.

 

36 Si Selumiel na anak ni Surishaddai na pinuno ng Simeon naman ang nag-alay sa ikalimang araw. 37 Narito ang kanyang alay: platong pilak na sandaa’t tatlumpung shekel ang timbang ayon sa shekel ng santuwaryo at plang­ganang pilak na pitumpung shekel na parehong puno ng pinong harinang hinaluan ng langis bilang pagkaing handog, 38 gintong mangkok na sampung shekel na puno naman ng insenso, 39 tig-isang toro at barakong tupa at isang taong tupa bilang susunuging handog, 40 barakong kambing bilang hain para sa kasa­lanan, 41 at dalawang baka at tiglilimang bara­kong tupa at kambing at iisahing taong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan. Ito ang alay ni Selu­miel na anak ni Surishaddai.

 

42 Si Eliasaf na anak ni Deuel na pinuno ng Gad naman ang nag-alay sa ikanim na araw. 43 Narito ang kanyang alay: platong pilak na sandaa’t tatlumpung shekel ang timbang ayon sa shekel ng santuwaryo at plang­ganang pilak na pitumpung shekel na parehong puno ng pinong harinang hinaluan ng langis bilang pagkaing handog, 44 gintong mangkok na sampung shekel na puno naman ng insenso, 45 tig-isang toro at barakong tupa at isang taong tupa bilang susunuging handog, 46 barakong kambing bilang hain para sa kasalanan, 47 at dalawang baka at tiglilimang barakong tupa at kam­bing at iisahing taong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan. Ito ang alay ni Eliasaf na anak ni Deuel.

 

48 Sa ikapitong araw nama’y si Elisama na anak ni Amihud na pinuno ng Efraim ang nag-alay. 49 Narito ang kanyang alay: platong pilak na sandaa’t tatlumpung shekel ang timbang ayon sa shekel ng santuwaryo at plangganang pilak na pitumpung shekel na parehong puno ng pinong harinang hinaluan ng langis bilang pag­kaing handog, 50 gintong mangkok na sampung shekel na puno naman ng insenso, 51 tig-isang toro at barakong tupa at isang taong tupa bilang susunuging handog, 52 barakong kambing bilang hain para sa kasalanan, 53 at dalawang baka at tiglilimang barakong tupa at kam­bing at iisahing taong tupa bilang hain sa ma­bu­ting pagsasamahan. Ito ang alay ni Eli­sama na anak ni Amihud.

 

54 Sa ikawalong araw ay si Gamaliel na anak ni Pedasur na pinuno ng Manases ang nag-alay. 55 Ito ang kanyang alay: platong pilak na san­daa’t tatlumpung shekel ang timbang ayon sa shekel ng santuwaryo at plangganang pilak na pitumpung shekel na parehong puno ng pinong harinang hinaluan ng langis bilang pagkaing han­dog, 56 gintong mangkok na sam­pung she­kel na puno naman ng insenso, 57 tig-isang toro at bara­kong tupa at isang taong tupa bilang susu­nuging handog, 58 barakong kam­bing bilang ha­in para sa kasalanan, 59 at dala­wang baka at tiglilimang barakong tupa at kambing at iisahing taong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan. Ito ang alay ni Gamaliel na anak ni Pedasur.

 

60 Nang ikasiyam na araw ang nag-alay ay si Abidan na anak ni Gideoni na pinuno ng Ben­jamin. 61 Ito ang kanyang alay: platong pilak na sandaa’t tatlumpung shekel ang timbang ayon sa shekel ng santuwaryo at plangganang pilak na pitumpung shekel na parehong puno ng pinong harinang hinaluan ng langis bilang pag­kaing handog, 62 gintong mangkok na sampung shekel na puno naman ng insenso, 63 tig-isang toro at bara­kong tupa at isang taong tupa bilang susu­nuging handog, 64 barakong kambing bi­lang hain para sa kasalanan, 65 at dalawang baka at tiglilimang barakong tupa at kambing at iisahing taong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan. Ito ang alay ni Abidan na anak ni Gideoni.

 

66 Nang ikasampung araw ang nag-alay ay si Ahiezer na anak ni Amishaddai na pinuno ng Dan. 67 Ito ang kanyang alay: pla­tong pilak na sandaa’t tatlumpung shekel ang timbang ayon sa shekel ng santuwaryo at plangganang pilak na pitumpung shekel na parehong puno ng pinong harinang hina­luan ng langis bilang pag­kaing handog, 68 gintong mangkok na sampung shekel na puno naman ng insenso, 69 tig-isang toro at barakong tupa at isang taong tupa bilang susunuging handog, 70 bara­kong kambing bi­lang hain para sa kasalanan, 71 at dalawang baka at tiglilimang barakong tupa at kam­bing at iisahing taong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan. Ito ang alay ni Ahiezer na anak ni Amishaddai.

 

72 Nang ikalabing-isang araw ang nag-alay ay si Pagiel na anak ni Ocran na pinuno ng Aser. 73 Ito ang kanyang alay: platong pilak na san­daa’t tatlumpung shekel ang timbang ayon sa shekel ng santuwaryo at plangganang pilak na pitumpung shekel na parehong puno ng pinong harinang hina­-luan ng langis bilang pagkaing handog, 74 gintong mangkok na sampung she­kel na puno naman ng insenso, 75 tig-isang toro at bara­kong tupa at isang taong tupa bilang susunuging handog, 76 barakong kambing bi­lang hain para sa kasalanan, 77 at dalawang baka at tiglilimang barakong tupa at kambing at iisahing taong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan. Ito ang alay ni Pagiel na anak ni Ocran.

 

78 Nang ikalabindalawang araw ang nag-alay ay si Ahira na anak ni Enan na pinuno ng Neftali. 79 Ito ang kanyang alay: platong pilak na san­daa’t tatlumpung shekel ang timbang ayon sa shekel ng santuwaryo at plang­ganang pilak na pitumpung shekel na pare­hong puno ng pinong harinang hinaluan ng langis bilang pagkaing handog, 80 gintong mangkok na sampung shekel na puno naman ng insenso, 81 tig-isang toro at bara­kong tupa at isang taong tupa bilang susu­nuging handog, 82 barakong kambing bilang hain para sa kasalanan, 83 at dalawang baka at tiglilimang barakong tupa at kambing at iisahing taong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan. Ito ang alay ni Ahira na anak ni Enan.

 

84 Ito ang nangyari sa pagtatalaga at pag­hirang ng altar. Nagbigay ang mga pinuno ng Israel ng labindalawang platong pilak, labin­dalawang plangganang pilak at labindalawang mangkok na ginto. 85 Sandaa’t tatlum­pung shekel ang timbang ng bawat platong pilak at pitumpung shekel naman ang bawat plangganang pilak. Kabuuang pilak ng mga ito: dalawan­libo’t apatnaraang shekel ayon sa shekel ng santuwaryo. 86 Mangkok na ginto na puno ng insenso: labindalawa – tig-sampung shekel ang timbang ng bawat isa ayon sa shekel ng santuwaryo. Kabuuang ginto ng mga mangkok: sandaa’t dalawam­pung shekel.

 

87 Kabuuan ng mga hayop na susunuging handog: tig-labindalawang toro, barakong tupa, at tupang iisahing taon pati na ang mga pag­kaing handog. Labindalawang barakong kambing bilang hain para sa kasalanan. 88 Kabuuan ng mga hayop para sa hain sa mabuting pagsa­samahan: dalawampu’t apat na baka, tig-anim­napung barakong tupa at kambing at iisahing taong tupa.

 

Ganito itinalaga ang altar pagkahirang dito. 89 Nang pumasok si Moises sa Toldang Tagpuan para makipag-usap sa Kanya, narinig niya ang tinig na nagsasalita mula sa ibabaw ng Lugar ng Pagpapatawad na nasa itaas ng Kaban ng Pahayag, sa pagitan ng dalawang kerubim, at nakipag-usap siya sa Kanya…

Advertisements

June 10, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers

1 Comment »

  1. […] Bilang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 10, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: