Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 6

Ang mga Nasireo

 

 • Nagsalita si Yawe kay Moises: “Ka­usapin mo ang mga anak ng Israel,at sabihin sa kanila – Kung may lalaki o babaeng gagawa ng natatanging panata, ang panata ng pagtatalaga ng sarili para kay Yawe bilang isang Nasir, 3 hindi siya iinom ng alak at ma­tapang na inumin. Hindi siya iinom ng sukang gawa sa alak o sa matapang na inumin, at hindi rin siya iinom ng katas ng ubas o kakain ng ubas o pasas.

 

4 Sa buong panahong nabubuhay siya bilang isang Nasir, hindi siya kakain ng anumang galing sa ubasan, mula sa buto hanggang sa balat.

 

5 Sa buong panahon ng kanyang panata ng pagtatalaga, hindi sasayaran ng labaha ang kanyang ulo. Magiging banal siya at pahaha­bain niya ang kanyang buhok hang­gang ma­tapos ang pagtatalaga niya kay Yawe. 6 Sa buong panahon ng kanyang pag­ta­talaga sa kara­ngalan ni Yawe, hindi siya lalapit sa sinu­mang patay, 7 maging iyon ang kanyang ama, ina, o kapatid, kung hindi’y madudungi­san siya sapagkat taglay niya sa kanyang ulo ang tanda ng pagkaka­talaga niya sa Diyos. 8 Sa buong pa­nahon ng kanyang pagiging Nasir, nakatalaga siya kay Yawe.

 

9 Kung may biglang mamatay sa tabi niya, nadungisan ang kanyang ulong nakatalaga. Kailangan siyang linisin sa ikapitong araw at ahitin ang kanyang ulo sa araw na iyon. 10 Sa ikawalong araw, magdadala siya sa pari sa pintuan ng Toldang Tagpuan ng dalawang batu­bato o dalawang batang kalapati. 11 Ihahandog ng pari ang isa bilang handog para sa kasa­lanan, at ang isa pa bilang sinunog na handog, kaya magbabayad-sala siya para sa kanya sapagkat nagkasala ito dahil sa isang patay.

 

Sa araw ding iyon, itatalagang muli ng Nasir ang kanyang ulo 12 at magdadala siya ng isang korderong isang taong gulang bilang hain para sa utang. Hindi ibibilang ang mga nagdaang araw sapagkat nadungisan ang kanyang pagtatalaga.

 

13 Ito ang batas-Nasireo: Sa oras na matapos ang panahon ng kanyang pagka­banal, dadal­hin siya sa may pintuan ng Toldang Tagpuan. 14 Iaalay niya ang kanyang handog kay Yawe: isang taong gulang na tupang walang kapintasan bilang susunuging handog, isang taong gulang na babaeng tupa na walang kapintasan bilang hain para sa kasalanan, isang tupang lalaki na walang kapintasan bilang hain sa mabuting pagsasamahan, 15 isang basket na tinapay na walang lebadura at gawa sa pinong harina na hinaluan ng langis at biskwit na walang lebadura na pinahiran ng langis, at mga pag­kaing handog at mga inuming handog.

 

16 Iaalay ng pari ang mga iyon sa harap ni Yawe at isasakripisyo ang hain para sa kasala­nan at ang susunuging handog. 17 Iaalay naman niya kay Yawe ang tupang lalaki bilang hain sa mabuting pagsa­samahan, pati ang basket ng mga tinapay na walang lebadura, at iaalay ng pari ang kanyang handog na pagkain at inumin. 18 At pagkatapos ay aahitan ng Nasireo sa may pintuan ng Toldang Tagpuan ang kanyang pinabanal na ulo, kukunin ang buhok, at ilalagay sa apoy na nasa ilalim ng hain sa mabuting pagsasamahan.

 

19 Matapos ahitin ng Nasireo ang kanyang pinabanal na buhok, kukunin naman ng pari ang isang lutong balikat ng tupang lalaki, isang tinapay na walang lebadura at isang biskwit na walang lebadura mula sa basket, at ilalagay ang mga ito sa mga kamay ng Nasireo. 20 Iiin­dayog ng pari ang mga iyon sa harap ni Yawe at magiging banal ang mga iyon, at mapapasapari, pati ang dibdib na iniindayog at ang hitang ibinukod. Pagka­tapos nito’y makaiinom na ng alak ang Nasireo.

 

21 Ito ang batas-Nasireo sa paghahandog niya kay Yawe ng kanyang alay dahil sa kanyang pagkabanal, bukod pa sa ibang kaya niyang gawin. Tutuparin ang batas ng kanyang pagkabanal ayon sa ginawa niyang panata.”

 

Ang pagbabasbas

 

 22 Nagsalita si Yawe kay Moises: 23 “Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak: Ganito ninyo basbasan ang mga anak ng Israel, sabihin ninyo sa kanila:

 

24 Pagpalain ka nawa ni Yawe at inga­tan! 25 Pagningningin ni Yawe ang kan­yang mukha sa iyo at magmagandang-loob sa iyo. 26 Humarap nawa sa iyo si Yawe at bigyan ka ng kapaya­paan!

 

27 Ganito nila ipapatong ang aking Pa­nga­lan sa mga anak ng Israel, at pagpa­palain ko sila.”

Advertisements

June 10, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: