Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 5

Iba’t ibang batas

 

1 Nagsalita si Yawe kay Moises: 2 “Iutos mo sa mga Israelita na palayasin sa kampo ang lahat ng ketongin, lahat ng may tulo at lahat ng naging di-malinis sa paghipo sa patay. 3 Palayasin mo sila sa kampo, lalaki man o babae, at baka gawin nilang di-malinis ang kampong pinananahanan ko.” 4 Ganoon nga ang ginawa ng mga Israelita: pinalabas nila sa kampo ang mga iyon, ayon sa iniutos ni Yawe kay Moises.

 

5 Nagsalita si Yawe kay Moises: 6 “Sabihin mo sa mga Israelita: Kung may lalaki o babaeng magtaksil kay Yawe sa pagka­kasala sa kanyang kapwa, dapat siyang managot. 7 Pagka­amin niya ng kanyang kasa­lanan, isasauli niya ang bagay na dahilan ng kanyang pagkakasala, at dadag­dagan pa ng ikalimang bahagi para sa nagawan niya ng kasalanan.

 

8 Ngunit kung wala ang nagawan niya ng kasalanan at walang kamag-anak na mapag­sasaulian, kay Yawe isasauli ang bagay at ma­papasapari ito. Bukod pa ito sa barakong tu­pang pambayad-sala na iaalay ng pari para humingi ng tawad. 9 Mapapa­sapari rin ang lahat ng banal na abuloy na ibinibigay sa kanya ng mga Is­raelita. 10 Sa bawat isa ang ibinukod niyang banal; sa bawat pari ang ipinagkakaloob sa kanya.

 

11 Sinabi ni Yawe kay Moises: 12 “Sabihin mo sa mga Israelita:

 

Ipagpalagay nang may nangaliwa at nagtaksil na maybahay sa kanyang asawa. 13 Na­kipagtalik siya sa ibang lalaki at hindi nalaman ng kanyang asawa dahil inilihim niya ang kanyang karumihan at walang saksing nakahuli sa kanya sa akto. 14 Ngunit umiral ang selos sa lalaki at pinaghinalaan ang kanyang maybahay, o kaya’y umiral din ang selos sa lalaki at pinag­dudahan ang kanyang maybahay kahit na hindi ito naging di-malinis. 15 Kung magka­gayo’y ihaharap ng lalaki sa pari ang kanyang asawa at magdadala rin ng handog na nauukol dito: ang ikapu ng isang efang harinang seba­da. Hindi niya ito bubuhusan ng langis o magsu­sunog kaya ng insenso: pagkaing handog ng selos nga iyon, na isang pang-alaalang handog para alala­hanin ang isang pagkakasala.

 

16 Palalapitin ng pari ang babae at tatayo naman ito sa harap ni Yawe. 17 Kukunin ng pari ang sagradong tubig at lalagyan niya ito ng kaunting alabok na kinuha niya sa sahig ng Tirahan. 18 At habang nakatayo ang babae sa harap ni Yawe, aalisin ng pari ang takip nito sa ulo at ilalagay sa mga palad ng babae ang pang-alaalang handog na pagkain (ang handog ng selos); at nasa kamay naman ng pari ang mapait na tubig ng kasawiampalad.

 

19 Pasusumpain ng pari ang babae sa pagsa­sabing: ‘Kung wala ngang lalaking sumiping sa iyo at hindi ka nangaliwa at nadungisan sa piling ng ibang lalaki, lalabas kang matuwid sa mapait na tubig ng kasawiampalad. 20 Ngunit kung nangaliwa ka sa piling ng ibang lalaki at naki­pagtalik sa iyo ang di mo asawa…’ 21 At sasa­bihin ng pari sa babae ang ganitong sumpa: ‘Gawin ka nawa ni Yawe na halimbawa ng isang isi­numpa at itinakwil; matuyo ang iyong hita at bumukol ang iyong tiyan. 22 Pasukin sana ng tubig na ito ng kasawiampalad ang iyong mga lamang-loob para bumukol ang iyong tiyan at matuyo ang iyong hita!’ At sasagot ang babae: ‘Amen, amen!’

 

23 Isusulat ng pari ang sumpang ito sa isang papel, at saka buburahin sa mapait na tubig. 24 At ipaiinom sa babae ang mapait na tubig ng kasawiampalad at papasok sa kanya ang tubig at magiging mapait.

 

25 Tatanggapin ng pari sa kamay ng babae ang pagkaing handog ng selos at iiindayog sa harap ni Yawe at dadalhin sa altar. 26 Kukuha siya ng isang dakot sa pang-alaalang handog na pagkain at susunugin ito sa altar at ipai­inom ang tubig sa babae.

 

27 Pagkainom niya, kung tunay siyang na­ngaliwa at nagtaksil sa kanyang asawa, papasok sa kanya ang tubig ng kasawiampalad at magiging mapait: bubukol ang kanyang tiyan at matutuyo ang kanyang hita, kayat magiging halimbawa siya ng isang isinumpa. 28 Subalit kung hindi naman nadungisan ang babae at malinis pa, lalabas siyang matuwid at magka­kaanak pa.

 

29 Ito nga ang batas ng selos tungkol sa ba­baeng nangaliwa habang nasa poder ng kanyang asawa at nadungisan, 30 o kung pina­ma­yanihan kaya ng selos ang isang lalaking naghi­hinala sa kanyang asawa. Ihaharap niya ang babae kay Yawe at ilalapat ng pari sa kanya ang buong batas na ito. 31 Kaya mawawalan ng sala ang lalaki, at dadalhin naman ng babae ang kanyang kasalanan.

Advertisements

June 10, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: