Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 4

Mga angkan ng mga Levita: ang mga Kehatita

 

 1 Sinabi ni Yawe kina Moises at Aaron: “Bilangin mo ang mga Kehatitang mga anak ni Levi ayon sa mga angkan at sam­ba­hayan ng mga ama-ama, ang lahat ng lala­king Kehatita 3 mula tatlumpu hanggang limam­pung taong gulang; silang puwedeng maki­pag­digma ang gaganap sa mga tungkulin sa Tol­dang Tagpuan.

 

Ito ang tungkulin ng mga Kehatita sa Tol­dang Tagpuan: para sa pinakabanal na mga bagay ang mga ito. 5 Sa paglipat ng kampo, pagkapasok ni Aaron at ng kanyang mga anak, sila ang magbababa ng kurtina at itatabing ito sa Kaban ng Pahayag. 6 Ilalagay sa ibabaw ang isang takip na malambot na katad at lalatagan ito ng isang telang asul-purpura. At saka nila ilalagay ang mga pampasan sa Kaban.

 

7 Ilalatag naman ang isang telang asul-purpura sa hapag ng mga Tinapay ng Presensya at ilalagay roon ang mga plato, mga kopa, at mga mangkok at mga sisidlan para sa pagbubuhos. Laging mananatili roon ang tinapay. 8 Ilalatag nila sa ibabaw ng mga ito ang isang telang granate at tatakpan ito ng malambot na katad. At saka ilalagay ang mga pampasan.

 

9 Kukuha sila ng telang asul-purpura at tatakpan nito ang kandelabra at ang mga ilawan nito, pati ang mga pang-ipit ng mitsa, mga sahuran, at ang iba’t ibang mga lata ng langis na ginagamit doon. 10 Pagkatakip nila ng malambot na katad sa kandelabra at sa lahat ng gamit nito, ilalagay ang mga ito sa isang ba­langkas.

 

11 Ilalatag nila ang isang telang asul-purpura sa ibabaw ng altar na ginto, at tatak­pan din ito ng malambot na katad. At saka nila ilalagay ang mga pampasan. 12 Kukunin ang lahat ng gamit sa santuwaryo, ilalagay nila ang mga ito sa isang telang asul-purpura, tatakpan ng ma­lambot na katad at ilalagay ang lahat sa isang balangkas.

 

13 Pagkaalis ng mga abo sa altar, lala­tagan ito ng isang damit na eskarlata. 14 Dito ilalagay ang lahat ng gamit sa altar: ang mga lalagyan ng baga, mga tinidor, mga pala, mga mangkok – ang lahat ng gamit sa altar. Ilalatag dito ang isang malambot na katad bilang panakip at saka ilalagay ang mga pampasan.

 

15 Pagkatapos ni Aaron at ng kanyang mga anak na balutin ang santuwaryo at lahat ng gamit dito para sa paglipat ng kampo ay saka papasok ang mga Kehatita para pasanin ang mga iyon. Hindi nila hihipuin ang mga banal na bagay at baka sila mamatay. Ito ang tungkulin ng mga Kehatita sa Toldang Tagpuan.

 

16 Ito naman ang pamamahalaan ni Eleazar na anak ng paring si Aaron: ang langis ng ilawan, ang mabangong insenso, ang palagiang handog na pagkain, ang langis na pamahid – ang buong Tirahan at lahat ng narito – ang santuwaryo at lahat ng kagamitan nito.”

 

17 Sinabi ni Yawe kina Moises at Aaron: 18 “Huwag ninyong pabayaang maglaho sa mga Levita ang tribu at mga angkan ng mga Kehatita. 19 Huwag sila hayaang mamatay paglapit nila sa kabanal-banalang lugar. Kaya ito ang gagawin ninyo para  mabuhay sila: papasok si Aaron at ang kanyang mga anak at itotoka sa bawat isa ang kanya-kanyang gagawin at papa­sanin. 20 Ngu­nit huwag silang basta na lamang pu­ma­sok para tingnan ang mga nasa santuwaryo, kung hindi’y mamamatay sila.”

 

Ang mga Gersonita

 

21 Nagsalita si Yawe kay Moises: 22 “Ilista rin ang lahat ng lalaking Gersonita 23 na may tatlumpu hanggang limampung taong gulang ayon sa kanilang mga sambahayan ng mga ama-ama at mga angkan. Ililista mo ang mga puwedeng makipagdigma upang maglingkod sa Toldang Tagpuan.

 

24 Ito ang paglilingkod ng mga angkan ng mga Gersonita, ang kanilang gagawin at papa­sanin. 25 Papasanin nila ang mga kurtina ng Tirahan, ang Toldang Tagpuan at ang panakip nito at ang pambalot na malambot na katad, ang kurtina sa pasukan ng Toldang Tagpuan 26 ang mga kurtina ng patyo at sa may pintuan ng patyo, na nakapaligid sa Tirahan at sa altar, at ang mga panali at lahat ng gamit sa kanilang gawain at lahat ng kagamitan nila. 27 Pamamahalaan ni Aaron at ng kanyang mga anak ang paglilingkod ng mga Gersonita sa lahat nilang gagawin at papasanin. Ipagka­katiwala ninyo sa kanila ang mga papasanin nila. 28 Ito ang pagli­lingkod ng mga Gersonita sa Toldang Tagpuan; si Itamar na anak ng paring si Aaron ang kani­lang tagapamahala.

 

Ang mga Merarita

 

29 Ililista mo rin ayon sa mga angkan at sam­bahayan ng mga ama-ama ang mga Meraritang 30 may tatlumpu hanggang limam­­pung taong gulang. Ililista mo ang mga puwedeng makipag­digma para maglingkod sa Toldang Tagpuan. 31 Ito ang kanilang paglilingkod sa Toldang Tagpuan, ang dapat pasanin sa ilalim ng kani­lang pamamahala: ang mga tabla ng Tirahan kasama ang mga pahalang nito, ang mga haligi at mga tun­tungan, 32 at ang mga haligi sa paligid ng patyo, at ang mga tuntungan ng mga ito, mga tulos at panali, at lahat ng saklaw ng mga ito at lahat ng gamit sa kanilang gawain. Tatatakan mo ang lahat ng bagay na dapat pasanin sa ilalim ng kanilang pamamahala.

 

33 Ito ang paglilingkod ng mga angkan ng mga Merarita sa Toldang Tagpuan, sa ilalim ng pamamahala ni Itamar na anak ng paring si Aaron.”

 

Senso ng mga Levita

 

34 Kaya inilista nina Moises at Aaron at ng mga pinuno ng pamayanan ayon sa kanilang mga angkan at sambahayan ng mga ama-ama ang mga Kehatitang 35 may tatlumpu hanggang limampung taong gulang. Sila ang mga nag­lilingkod sa Toldang Tagpuan; 36 at umabot sa 2,750 ang mga nailista sa kani­lang mga ang­kan. 37 Ito ang paglilista sa mga lalaki sa mga angkang Kehatita. Sila ang mga naglilingkod sa Toldang Tagpuan; inilista sila nina Moises at Aaron, ayon sa iniutos ni Yawe kay Moises.

 

38 Inilista rin ang mga Gersonita ayon sa mga angkan at sambahayan ng mga ama-ama, 39 na may tatlumpu hanggang limam­pung taon. Sila ang mga puwedeng maki­pag­digma na dapat maglingkod sa Toldang Tagpuan. 40 Umabot sa 2,630 ang mga nai­lista ayon sa kanilang mga angkan at sam­ba­hayan. 41 Ito ang paglilista sa mga Gersoni­tang maglilingkod sa Toldang Tagpuan, na inilista nina Moises at Aaron ayon sa iniutos ni Yawe.

 

42 Inilista rin ang mga Merarita ayon sa kanilang mga angkan at mga sambahayan ng mga ama-ama, 43 na may tatlumpu hang­gang limampung taon. Sila ang mga puwe­deng ma­kipagdigma na dapat maglingkod sa Toldang Tagpuan. 44 Umabot sa 3,200 ang mga nailista sa kanilang mga angkan at mga sambahayan. 45 Ito ang paglilista sa mga angkan ng mga Merarita na inilista nina Moises at Aaron, ayon sa iniutos ni Yawe kay Moises.

 

46 Ito ang kabuuan ng mga Levitang inilista nina Moises at Aaron at ng mga pinuno ng Israel, ayon sa mga angkan at mga sambahayan ng kani-kanilang mga ama, 47 na may tatlumpu hang­gang limampung taong gulang; sila ang makapaglilingkod sa Toldang Tagpuan at ma­kapagpapasan. 48 Umabot sa 8,580 ang mga nailista. 49 Inilista sila ni Moises ayon sa utos ni Yawe at tinokahan ang bawat isa sa kanyang paglilingkod at pagpapasan. Ganito ang iniutos ni Yawe kay Moises.

Advertisements

June 10, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: