Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 3

Ang tribu ng Levi
• 1 Narito ang mga inapo nina Aaron at Moises nang kausapin ni Yawe si Moises sa Bundok Sinai. 2 Narito ang mga pangalan ng mga anak ni Aaron: si Nadab ang panganay, si Abihu, si Eleazar at si Itamar. 3 Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Aaron, na paring pinahiran at itinalaga sa pagpapari. 4 Ngu­nit namatay sa harap ni Yawe sina Nadab at Abihu nang mag-alay sila ng di-banal na apoy sa harap ni Yawe sa disyerto ng Sinai; at wala silang anak. Kaya sina Eleazar at Itamar ang naging pari kasama ang kanilang amang si Aaron.

 

5 Sinabi ni Yawe kay Moises: 6 “Ipatawag mo ang tribu ng Levi at iharap mo sila sa paring si Aaron para tulungan nila siya. 7 Sila ang tutupad sa kanyang tungkulin at ng buong pamayanan sa harap ng Toldang Tagpuan sa paglilingkod sa Tirahan. 8 Iinga­tan nila ang lahat ng gamit ng Toldang Tag­puan at magbabantay sa ngalan ng mga Israelita sa paglilingkod sa Tirahan. Ipag­ka­katiwala mo ang mga Levita kay Aaron at sa kanyang mga anak bilang “bigay”, ibinigay nga sila sa akin ng mga Israelita. 10 Itatalaga mo naman si Aaron at ang kanyang mga inapo sa mga tungkulin ng pagkapari, at mama­matay ang sinumang tagalabas na makialam.”

 

11 At sinabi ni Yawe kay Moises: 12 “Ako ang kumuha sa mga Levita mula sa mga Israelita sa halip ng mga isisilang na panganay ng mga Israelita. Kaya akin ang mga Levita. 13 Akin ang lahat ng panganay; nang patayin ko ang mga panganay sa lupain ng Ehipto, itinalaga ko sa aking sarili ang lahat ng panganay sa Israel. Maging tao o hayop, akin silang lahat. Ako si Yawe.”

 

14 Nagsalita si Yawe kay Moises sa dis­yerto ng Sinai: 15 “Ipalista mo ang mga anak ng Levi ayon sa mga sambahayan ng kani­lang mga ama-ama at mga angkan; isama mo ang mga lalaking may isang buwang gulang pataas.” 16 Kaya ini­lista sila ni Moises gaya ng iniutos sa kanya ni Yawe.

 

17 Narito ang mga pangalan ng mga anak ni Levi: Gerson, Kehat at Merari.

 

18 Narito naman ang mga pangalan ng mga anak ni Gerson, ayon sa mga angkan: Libni at Semei. 19 Mga anak ni Kehat, ayon sa mga angkan: Amram, Yishar, Hebron at Uziel. 20 Mga anak ni Merari, ayon sa mga angkan: Mahli at Musi. Ito ang mga angkan ng Levi ayon sa mga sambahayan ng kani­lang mga ama-ama.

 

21 Kay Gerson ang mga angkan nina Libni at Semei; ito ang mga angkan ni Gerson, 22 at 7,500 ang nailistang lalaking may isang buwan pataas. 23 Sa gawing kanluran sa likod ng Tirahan nagkampo ang mga angkan ng mga Ger­sonita. 24 Si Eliasaf na anak ni Lael ang pinuno ng kanilang sambahayan. 25 Sa Toldang Tag­puan, sila ang nangasiwa sa Tirahan, sa Tolda at sa panakip nito, sa kurti­nang nasa may pin­tuan ng Toldang Tagpuan, 26 sa mga kurtina ng patyo, at sa kurtina sa may pintuan ng patyo na nasa paligid ng Tirahan, at pati na sa altar at sa mga tali para sa paggawa.

 

27 Kay Kehat ang mga angkan ng mga Amramita, mga Yisrahita, mga Hebronita at mga Uzielita. Ito ang mga angkan ng mga Kehatita, 28 at 8,300 ang nailistang lalaking may isang buwan pataas. Sila ang namahala ng santuwaryo. 29 Sa gawing timog ng Tirahan nag­kampo ang mga angkan ng mga Kehatita. 30 Si Elisafan na anak ni Uziel ang pinuno ng kanilang sambahayan.

 

31 Sila ang namamahala sa Kaban, mesa, kandelabra, mga altar, mga gamit sa santu­waryo at kurtina. 32 Si Eleazar na anak ni Aarong pari, ang kataas-taasang pinuno ng mga Levita; siya ang tagapamahala sa mga nagbabantay sa santuwaryo.

 

33 Kay Merari ang mga angkan ng mga Mahlita at Musita. Ito ang mga angkan ng mga Merarita, 34 at 6,200 ang nailistang lalaking may isang buwan pataas. 35 Si Suriel na anak ni Abihail ang pinuno ng samba­hayan ng mga angkan ni Merari. Sa gawing hilaga ng Tirahan sila nagkampo. 36 Sila ang namamahala sa mga tabla ng Tirahan, sa mga pahalang, mga haligi, mga tuntungan, at sa lahat ng gamit sa paggawa nito, 37 pati na sa mga haligi sa paligid ng patyo, at mga tuntungan ng mga ito, sa mga tulos at mga tali.

 

38 Sa unahan ng Tirahan, sa silangan, sa harap ng Toldang Tagpuan, paharap sa sinisikatan ng araw, sina Moises at Aaron naman at ang mga anak nito ang nagbabantay sa santuwaryo. Nagbabantay sila sa ngalan ng mga Israelita at mamamatay ang sinumang tagalabas na lumapit.

 

39 Kabuuan ng mga lalaking Levita na may isang buwan pataas na inilista nina Moises at Aaron ayon sa mga angkan gaya ng iniutos ni Yawe: 22,000.

 

40 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Ilista mo ang lahat ng panganay na lalaki sa mga Israelita na may isang buwan pataas, at bilangin ang kani­lang mga pangalan. 41 At saka mo iukol sa akin ang mga Levita bilang kahalili ng lahat ng panganay ng mga Israelita, pati ang kanilang mga hayupan sa halip ng lahat ng panganay ng mga hayupan ng mga Israelita. Ako si Yawe.”

 

42 Kaya inilista ni Moises ang lahat ng panganay ng mga Israelita gaya ng iniutos sa kanya                   ni Yawe. 43 Kabuuan ng mga nailistang panganay na lalaking may isang buwan pataas: 22,273.

 

44 At sinabi pa ni Yawe kay Moises: 45 “Ihalili mo ang mga Levita sa mga pa­nganay ng mga Israelita, at ang mga hayupan ng mga Levita sa kanilang mga hayupan. Akin na ang mga Levita – ako si Yawe. 46 Bilang pantubos sa dalawan­daa’t pitumpu’t tatlong panganay ng mga Israelita na higit pa sa bilang ng mga Levita, 47 tatanggap ka ng limang shekel sa bawat ulo, ayon sa shekel ng santuwaryo (dala­wampung kusing ang katimbang ng isang shekel). 48 Ibigay mo ang halagang ito kay Aaron at sa kanyang mga anak bilang pantubos sa lumabis na bilang.”

49 Kaya tinanggap ni Moises ang pilak na pantubos sa mga natirang hindi pa natutubos ng mga Levita. 50 Tumanggap siya sa mga pa­nganay ng mga Israelita ng 1,365 shekel na pilak, ayon sa shekel ng santuwaryo. 51 At ibinigay niya ang perang pantubos kay Aaron at sa kanyang mga anak, gaya ng iniutos sa kanya ni Yawe.

Advertisements

June 10, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: