Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 2

Ang “mga hukbo ng Israel”

 

Sinabi ni Yawe kina Moises at Aaron:  2 “Magkakampo ang mga Israelita sa pa­ligid ng kani-kanilang bandila, sa ilalim ng bandila ng kani-kanilang sambahayan; mag­ka­­kampo sila sa harap at sa paligid ng Toldang Tagpuan. Nasa silangan, paharap sa sinisi­katan ng araw, ang mga nasa bandila ng kampo ng Juda at nakaayos nang grupu-grupo. Pinuno ng Juda si Naasong anak ni Aminadab, 4 at umabot sa 74,600 ang kan­yang batalyon ayon sa senso.

 

5 Nasa tabi naman nila ang tribu ng Isacar. Si Netanel na anak ni Suar ang kanilang pinuno 6 at umabot sa 54,400 ang nailistang nasa ilalim niya.

 

Sumunod naman ang tribu ng Zabulon. Si Eliab na anak ni Helon ang kanilang pinuno, 8 at umabot sa 57,400 ang nailistang nasa ilalim niya.

 

9 Kabuuan ng mga nailista sa kampo ng Juda: 186,400 ayon sa kani-kanilang mga ba­tal­yon. Sila ang mangunguna sa paglakad.

 

10 Nasa gawing timog naman ang bandila ng kampo ng Ruben na nakaayos nang grupu-grupo. Si Elisur na anak ni Sedeur ang kanilang pinuno, 11 at umabot sa 46,500 ang kanyang ba­talyon ayon sa senso.

 

12 Nasa tabi nila ang tribu ng Simeon. Si Selumiel na anak ni Surishaddai ang kani­lang pinuno, 13 at umabot sa 59,300 ang mga nai­listang nasa ilalim niya.

 

14 Pagkatapos nama’y ang tribu ng Gad; si Eliasaf na anak ni Deuel ang kanilang pinuno, 15 at umabot sa 45,650 ang mga nai­listang nasa ilalim niya.

 

16 Kabuuan ng mga nailista sa kampo ng Ruben: 151,450 ayon sa kani-kanilang mga ba­talyon. Sila ang pangalawa sa paglakad.

 

17 Ganito aalis ang Toldang Tagpuan: nasa gitna ng mga kampo ang kampo ng mga Levi­ta. Kung paano sa kampo, gayon din sa paglakad: ang bawat isa sa sariling lugar, ayon sa kanya-kanyang bandila.

 

18 Nasa gawing kanluran ang bandila ng kampo ng Efraim na nakaayos nang grupu-grupo. Si Elisama na anak ni Amihud ang kani­lang pinuno, 19 at umabot sa 40,500 ang mga nailistang nasa ilalim niya.

 

20 Katabi nila ang tribu ng Manases. Si Gama­liel na anak ni Pedasur ang kanilang pinuno, 21 at umabot sa 32,200 ang mga nai­listang nasa ilalim niya. 22 Sumunod naman ang tribu ng Benjamin. Si Abidan na anak ni Gideoni ang kanilang pinuno, 23 at umabot sa 35,400 ang mga nailistang nasa ilalim niya.

 

24 Kabuuan ng mga nailista sa kampo ng Efraim: 108,100 ayon sa kani-kanilang mga ba­talyon. Sila ang papangatlo sa paglakad.

 

25 Nasa gawing hilaga ang bandila ng kampo ng Dan na nakaayos nang grupu-grupo. Si Ahiezer na anak ni Amishaddai ang kanilang pinuno, 26 at umabot sa 62,700 ang mga nai­lis­tang nasa ilalim niya.

 

27 Nasa tabi nila ang tribu ng Aser. Si Pagiel na anak ni Ocran ang kanilang pinuno 28 at umabot sa 41,500 ang mga nailistang nasa ilalim niya. 29 At ang tribu ng Neftali. Si Ajira na anak ni Enan ang kanilang pinuno, 30 at umabot sa 53,400 ang mga nailistang nasa ilalim niya.

 

31 Kabuuan ng mga nailista sa kampo ng Dan: 157,600 ayon sa kanilang mga bandila. Ito ang mahuhuli sa paglakad.”

 

32 Ito ang mga Israelitang nailista ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ama-ama. Kabuuan ng mga nailista: 603,550 ayon sa kani-kanilang mga batalyon sa mga kampo.

 

33 Hindi inilistang kasama ng ibang mga Israelita ang mga Levita, ayon sa iniutos ni Yawe kay Moises.

 

34 Tinupad ng mga Israelita ang lahat ng ini­utos ni Yawe kay Moises. Ayon sa kani-kanilang mga bandila sila nagkampo at umalis, ang bawat isa ayon sa sariling angkan at sam­bahayan ng kanilang mga ama-ama.

Advertisements

June 10, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: