Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 16

Mga pagmamagaling ni Kora;

 

paghihimagsik nina Datan at Abiram

 

   1 Naghimagsik laban kay Moises si Kora na anak ni Isar na anak naman ni Kehat mula sa tribu ng Levi, at sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab na anak naman ni Pelu mula sa tribu ng Ruben. 2 Suma­ma sa kanya ang da­lawandaa’t limampung Israelita na mga kilalang pinuno sa pa­mayanan at mga miyembro ng sang­gunian.

 

3 Nagtipon sila laban kina Moises at Aaron, at sinabi: “Sobra na! Banal ang buong pamayanan at sumasakanila si Yawe. Kaya bakit hangad ninyong ma­ka­pangyari sa pamayanan ni Yawe?”

 

4 Nang marinig ito ni Moises, nagpa­tirapa siya. At sinabi niya kay Kora at sa mga tagasunod nito: “Ipaki­kita ni Yawe bukas ng umaga kung sino ang kanya at kung sino ang banal at pala­lapitin niya sa kanya. Palalapitin niya mismo sa kanya ang kanyang pipiliin. Ikaw, Kora, ka­sama ang lahat mong taga­sunod – kunin ninyo ang inyong mga insensaryo. 7 Pu­nuin ang mga iyon bukas ng nag­ba­ba­gang uling at lagyan ng insenso sa harap ni Yawe, at pipiliin ni Yawe kung sino ang banal. Sumusobra na kayong mga anak ng Levi!”

 

Sinabi rin ni Moises kay Kora: “Ma­kinig kayo ngayon sa akin, mga anak ng Levi. Maliit na bagay pa ba para sa inyo na ibinukod kayo ng Diyos ng Israel mula sa pamayanan ng Israel para ilapit sa kanya upang maglingkod sa Banal na Tolda ni Yawe, at tumayo sa harap ng pamayanan para maglingkod sa ngalan nila? 10 Inilapit ka niya sa kan­ya, ikaw at lahat ng kapatid mong Levita, at ngayo’y inaambisyon n’yo ring mag­pari. 11 Ano ba ang pakialam dito ni Aaron at nagrereklamo kayo laban sa kanya? Si Yawe ang pinag­himagsikan mo at ng iyong mga tagasunod.”

 

12 Ipinatawag ni Moises sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab, ngunit sinabi ng mga ito: “Hindi kami pupunta. 13 Hindi pa ba sapat na ilabas mo kami mula sa isang lupaing dina­daluyan ng gatas at pulot-pukyutan para patayin kami sa disyerto? At ngayo’y gusto mo pang panginoonin ka namin! 14 Hindi mo naman kami nadala sa lupaing di­na­daluyan ng gatas at pulot-pukyutan, o napa­manahan ng mga bukirin at ubasan. Akala mo ba’y bulag ang mga ta­ong ito? Hindi kami pupunta.”

 

15 Galit na galit si Moises at sinabi niya kay Yawe: “Huwag mong kalug­dan ang kanilang handog. Hindi ako kumuha ni isa mang asno mula sa ka­nila, ni wala akong sinaktang sinu­man sa kanila.”

 

16 Sinabi ni Moises kay Kora: “Ikaw at ang lahat mong kasamahan ay haharap kay Yawe bukas, ikaw at sila, kasama si Aaron. 17 Dalhin ng bawat isa sa inyo ang kanyang insensaryo, lagyan iyon ng in­senso at ialay sa harap ni Yawe – dala­wan­daa’t limam­pung insensaryo – at gayun­din ang gagawin ni Aaron.” 18 Kaya kinuha ng bawat isa ang kanyang insensaryo, at nilagyan iyon ng apoy at insenso, at tu­mayo sa bungad ng Toldang Tag­puan, ka­sama sina Moises at Aaron.

 

19 Tinipon ni Kora ang buong pama­ya­nan laban sa kanila sa pintuan ng Toldang Tagpuan, at napakita sa buong pamaya­nan ang Luwalhati ni Yawe.

 

20 Sinabi ni Yawe kina Moises at Aaron: 21 “Lumayo kayo sa pamaya­nang ito at agad ko silang uubusin.” 22 Ngunit nag­patirapa sila at sinabi: “O Diyos, Diyos ng mga espiritu ng sangkatauhan, magagalit ka ba sa buong pamayanan dahil lamang sa kasalanan ng isang tao?”

 

23 Sumagot si Yawe kay Moises: 24 “Ka­usapin mo ang pamayanan at sabihin ito: Lumayo kayo sa mga tolda nina Kora, Datan at Abiram!”

 

25 Tumindig si Moises at pumunta kina Datan at Abiram, at sumunod naman sa kanya ang mga matatanda ng Israel. 26 Kinausap niya ang pama­yanan at sinabi: “Lumayo kayo sa mga tolda ng mga masamang taong ito, at huwag hipuin ang alinman sa kanilang ari-arian, kung hindi’y mamamatay kayo dahil sa lahat nilang kasalanan.” 27 Nagsilayo nga sila sa mga tolda nina Kora, Datan at Abiram; at nagsilabas naman sina Datan at Abiram at tuma­yong kasama ng kani-kanilang asawa at mga anak at maliliit       na bata sa pintuan ng kani-kanilang mga tolda.

 

 

 

 28 At sinabi ni Moises: “Sa ganito ninyo malalaman na isinugo nga ako ni Yawe upang gawin ang lahat ng ito, at hindi ito galing sa akin. 29 Kung sila ay mamatay tulad ng sinuman, at singilin tulad ng sinumang tao, hindi ako sinugo ni Yawe kung gayon. 30 Ngunit kung gagawa ng himala si Yawe, at ngumanga ang lupa at nilulon sila, kasama ang lahat nilang ari-arian at mananaog silang bu­hay sa Lugar ng mga Patay, mala­laman ninyo na kinasuklaman ng mga taong ito si Yawe.”

 

31 Pagkatapos masabi ni Moises ang lahat ng ito, nahati ang lupa, 32 ngu­ma­nga at nilulon ang mga iyon pati ang kanilang mga sambahayan, at lahat ng tauhan ni Kora at lahat nilang ari-arian.

 

33 Bumaba silang buhay sa Lugar ng mga Patay, pati ang lahat nilang ari-arian; tumikom ang lupa sa kanila at naglaho sila sa pamayanan. 34 Sa kani­lang mga sigaw, nagtatakbo ang lahat ng Israelitang nasa kanilang paligid, habang sinasabi “Baka tayo malulon ng lupa!”

 

35 At biglang lumabas ang apoy mula kay Yawe at tinupok ang dala­wan­daa’t limampung lalaking nag-aalay ng in­senso.

Advertisements

June 10, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: