Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 15

KARAGDAGAN pang mga batas

 

 

   • Sinabi ni Yawe kay Moises: “Sa­bihin mo sa mga Israelita: Ito ang gagawin n’yo pagkapasok sa lupaing titirhan ninyo pagkabigay ko nito sa inyo upang ma­ging kalugud-lugod kay Yawe ang amoy ng handog na baka o tupa. 3 Kung may handog na pinadaan sa apoy kay Yawe, o susunuging handog o hain sa pagtupad ng isang panata o kusang-loob na alay o dahil sa inyong mga pagdiriwang, 4 ang nag-aalay kay Yawe ay mag-aalay ng pagkaing handog na ikapung efang harina na hinaluan ng sangkapat na hing langis. At daragdagan pa ng inuming handog na sangkapat na hing alak para sa bawat batang tupang susu­nuging handog o isasakripisyo. 6 Para naman sa barakong tupa, magdadala ka ng dala­wang ikapung efa ng pi­nong harinang hinaluan ng sangkatlong hing langis bilang pagkaing handog, 7 at ng sangkatlong hing alak bilang inuming handog, para sa kalugud-lugod na amoy kay Yawe.

 

8 Kung mag-aalay ka ng isang toro bilang su­sunuging handog, o pagtupad sa isang panata o hain sa mabuting pagsasamahan kay Yawe, 9 magdadagdag ka ng tatlong ikasampung efa ng pinong harinang hina­luan ng kalahating hing langis bilang pagkaing handog, 10 at ng kalahating hing alak bilang inuming handog, para sa kalugud-lugod na amoy kay Yawe. 11 Ganito rin ang gagawin sa bawat toro, bara­kong tupa, ba­tang tupa o kambing. 12 Kung ma­rami ang inyong mga handog, gawin n’yo ito sa bawat isa.

 

13 Gagawin ito ng lahat ng katutubo para maging kalugud-lugod kay Yawe ang amoy ng kanilang handog na pinadaan sa apoy. 14 Susu­nod din sa batas na ito ang dayuhang nasa piling ninyo o sa piling ng inyong mga inapo sa pag-aalay ng haing pinadaan sa apoy bilang ka­lugud-lugod na amoy kay Yawe. 15 Sa pamamayan, iisang tuntunin lamang ang iiral sa inyo at sa dayuhan; pang­­ha­bampanahong tuntunin ito sa inyong mga salinlahi: pareho lamang kayo ng dayu­han sa harap ni Yawe. 16 Iisang tuntunin at iisang kaugalian lamang para sa inyo at sa da­yuhang nakikipamayan sa inyo.”

 

17 Nagsalita si Yawe kay Moises: 18 “Sabi­hin mo sa mga Israelita: Pagkapasok ninyo sa lu­paing pagdadalhan ko sa inyo, 19 maka­kakain kayo ng tinapay. Kaya mag-aabuloy kayo kay Yawe. 20 Maghahandog kayo ng isang bibingka na pinakauna sa inyong giikan bilang pinakauna sa inyong minasang harina. 21 Sa inyong mga salinlahi, mag-aalay kayo kay Yawe ng handog mula sa inyong pinakaunang minasang harina.

 

22 Kung magkamali kayo sa hindi ninyo pag­tupad sa lahat ng kautusang ito na itinuro ni Yawe kay Moises – 23 ang lahat ng iniutos niya sa pamamagitan ni Moises mula sa una niyang pagsasalita hanggang sa mga sali’t salinlahi ninyo – 24 kung nagawa ito na di sinasadya ng pamayanan, maghahandog ang buong pama­yanan ng isang batang toro bilang susunuging handog na kalugud-lugod ang amoy kay Yawe, kasama ang kina­u­galiang handog na pagkain at inumin, at isang barakong kambing bilang hain para sa kasalanan. 25 Kaya hihingi ng tawad ang pari para sa buong pamayanan ng mga Israelita, at patatawarin sila sapagkat pag­kakamali lamang ito, at dinala nila kay Yawe ang kan­i­­lang alay na isang handog na pinadaan sa apoy at ang hain para sa kasalanan dahil sa kanilang pagkakamali. 26 At patatawarin ang buong pamayanan ng mga Israelita pati ang dayuhang nasa piling nila sa di sina­sadyang pagkakasala ng buong bayan.

 

27 Kung may tao namang nagkasala nang di sinasadya, mag-aalay siya ng isang taong gulang na babaeng kambing bilang hain para sa kasalanan. 28 Hihingi ng tawad ang pari sa harap ni Yawe para sa nagkasala nang di sinasadya, at patatawarin siya sa pamamagitan nito. 29 Iisa lamang ang inyong batas sa nagkasala nang di sinasadya: para sa katu­tubong Israelita at para sa dayuhang nasa piling ninyo.

 

30 Ngunit kung may kusang magkasala, ma­ging katutubo o dayuhan, nilalait nito si Yawe: aalisin siya sa kanyang bayan. 31 Dahil hinamak niya ang salita ni Yawe at nilabag ang kan­yang utos, hindi na siya mabubuhay at siya la­mang ang mananagot sa kanyang kamatayan.”

 

Ang parusa sa nagtatrabaho sa Araw ng Pahinga

 

32 Habang nasa disyerto pa ang mga Israelita, may lalaking natagpuang nanga­ngahoy sa Araw ng Pahinga. 33 Iniharap siya ng mga naka­huli sa kanya kina Moises at Aaron at sa buong pamayanan. 34 Ikinulong siya dahil wala pang ipinahahayag na dapat gawin sa kanya. 35 At sinabi ni Yawe kay Moises: “Mamamatay ang taong iyan; baba­tuhin siya ng buong pama­yanan sa labas ng kampo.” 36 Kaya inilabas siya ng buong pamayanan sa kampo at binato hang­gang mamatay, gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises.

 

37 Sinabi ni Yawe kay Moises: 38 “Sabihin mo sa mga Israelita na gumawa sila ng mga palawit sa dulo ng kanilang mga damit at lagyan ng sinulid na asul na mapula-pula sa bawat palawit. 39 Magkakaroon kayo ng mga palawit, at pag makikita ninyo ito’y maaalala ninyo ang lahat ng utos ni Yawe kaya tutuparin ninyo ang mga iyon at hindi na kayo magbibili ng inyong sarili sa pagliligaw sa inyo ng sariling puso at mga mata. 40 Kaya aalalahanin ninyo at isasabuhay ang lahat ng aking mga utos upang maitalaga kayo sa inyong Diyos. 41 Ako si Yaweng inyong Diyos ang naglabas sa inyo mula sa Ehipto upang akong si Yawe ang maging Diyos ninyo.”

Advertisements

June 10, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: