Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 14

Ang paghihimagsik ng bayan sa Kades

 

 1 At humiyaw ang buong pamayanan, at magdamag na umiyak ang mga tao. 2 Nagreklamo ang lahat ng anak ng Israel laban kina Moises at Aaron, at sinabi ng buong pa­mayanan sa kanila: “Buti pang nama­tay na kami sa Ehipto o sa disyertong ito! 3 Ba’t ba kami dinadala ni Yawe sa lupaing ito para lamang ma­buwal sa tabak, at masamsam sa amin ang aming mga asawa at maliliit na bata? Di ba mas mabuti pang bumalik sa Ehipto?” 4 At sinabi nila sa isa’t isa: “Pu­mili tayo ng pinuno at bumalik na tayo sa Ehipto.”

 

5 Nagpatirapa sina Moises at Aaron sa harap ng buong pagtitipon ng pama­yanan ng mga anak ng Israel. 6 Winarak naman ni Josueng anak ni Nun, at ni Kaleb na anak ni Yefone, na kasama sa mga naniktik sa lupain, at sinabi sa buong pamayanan ng mga anak ng Israel: “Napakaganda ang lupaing pi­nuntahan namin at gina­lugad. 8 Kung ka­siya-siya tayo kay Yawe, dadalhin niya tayo sa lupaing ito at ibibigay ito sa atin, isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot-pukyutan. 9 Huwag lamang ka­yong maghihimagsik kay Yawe, at hu­wag ma­takot sa mga taong nasa lupain sapag­kat sila ang uubusin natin! Wala na ang ka­nilang panang­galang at suma­saatin na­man si Yawe. Huwag kayong matakot sa kanila!”

 

10 Binantaan silang babatuhin ng bu­ong pamayanan nang biglang lumitaw ang Luwalhati ni Yawe sa Toldang Tagpuan sa harap ng lahat ng anak ng Israel.

 

11 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Hang­gang kailan ako hahamakin ng bayang ito? Hanggang kailan sila tatangging ma­niwala sa akin sa kabila ng mga tan­da na ginawa ko sa piling nila? 12 Pada­­dalhan ko sila ng salot at pupuk­sain, pero gagawin kitang isang ban­sang mas malaki at mas malakas kaysa kanila.”

 

13 Sinabi naman ni Moises kay Yawe: “Alam ng mga Ehipsiyo na inilabas mo sa iyong kapangyarihan ang bayang ito mula sa piling nila, 14 at sinabi nila ito sa mga naririto sa lupain. Naba­litaan na nila, Yawe, na kapiling ka ng bayang ito, at nakita ka nila nang harap-harapan, at ang iyong ulap ay namamalagi sa kanila, at nangunguna ka sa kanila sa isang haliging ulap kung araw at sa haliging apoy kung gabi. 15 At ngayo’y minsanan mong pu­puksain ang ba­yang ito?

 

Kaya sasabihin ng mga bansang na­ka­balita tungkol sa iyo: 16 Hindi na kaya ni Yawe na dalhin ang bayang ito sa lu­paing ipinangako niya sa kanila kaya niya sila pinagpapatay sa disyerto. 17 Pa­nginoon ko, makita nawa ngayon ang iyong kapangyarihan pagkat ayon sa iyong mga salita, 18 hindi ka mada­ling magalit at mayaman sa kabutihang-loob. Pina­patawad mo ang kasa­­lanan at paghi­himagsik, ngunit naghihiganti ka at pinarurusahan ang mga anak hang­gang sa ikatlo at ikapat na salinlahi dahil sa kasamaan ng kanilang mga magulang. 19 Patawarin mo na sana ang pagkakasala ng bayang ito, ayon sa masagana mong awa, tulad ng pag­papatawad mo sa bayang ito mula pa sa Ehipto hang­gang ngayon.”

 

20 At sinabi ni Yawe: “Pinatawad ko na sila ayon sa iyong mga salita, 21 ngunit kung paanong buhay ako at pinupuspos ng   Luwalhati   ni   Yawe ang   daigdig, 22-23 isinusumpa kong hindi nila makikita ang lupaing ipina­ngako ko sa kanilang mga ninuno. Sapagkat nakita nilang lahat ang aking Luwalhati at ang mga tanda na ginawa ko sa Ehipto at sa dis­yerto, ngunit sampung beses pa rin nila akong sinu­bok at hindi pinakinggan ang aking tinig. Wala isa man sa mga humamak sa akin ang makakakita niyon. 24 Ang lingkod kong si Kaleb lamang ang makapapasok doon sapagkat may naiiba siyang espiritu at dahil lubos siyang sumunod sa akin. Dadalhin ko siya sa lupaing pinun­tahan niya at aariin iyon ng kanyang mga inapo, 25 samantalang nasa lambak ang mga Amalecita at mga Kananeo.

 

Kaya babalik kayo bukas at aalis pa­punta sa disyerto sa daang patungo sa Dagat ng Mga Tambo.”

 

26 Sinabi ni Yawe kina Moises at Aaron: 27 “Hanggang kailan magrereklamo sa akin ang masamang pamayanang ito? Narinig ko na ang mga reklamo ng mga reklamador na Israelitang ito. 28 Sabihin mo sa kanila – Buhay ako, wika ni Yawe, kaya gagawin ko sa inyo ang lahat ng narinig kong sinabi ninyo. 29 Lahat kayo, na dalawampung taong gulang o higit pa at kabilang sa senso, na nagrereklamo sa akin, mabubuwal sa disyertong ito ang inyong mga bangkay. 30 Hindi kayo papasok sa lupaing isinumpa kong paninirahan ninyo, maliban kay Kaleb na anak ni Yefone, at kay Josueng anak ni Nun. 31 Ngunit ang inyong mga anak na sinabi ninyong masasamsam sa inyo ang dadalhin ko roon at sila ang makaaalam sa lu­paing tinanggihan ninyo. 32 Mabubuwal sa disyerto ang inyong mga bangkay, 33 at lalaboy rito sa loob ng apatnapung taon ang inyong mga anak, kasama ang kanilang mga kawan, pasan ang bigat ng inyong kataksilan hang­gang bu­magsak na patay sa disyerto ang ka­huli-hulihan sa inyo.

 

34 Batay sa bilang ng mga araw na ginugol sa paniniktik sa lupain – isang taon para sa bawat araw, apatnapung araw – apatnapung taon nin­yong papasanin ang bigat ng inyong mga pagka­kasala at malalaman ninyo ang paglaban ko. 35 Akong si Yawe ang nagsalita. Tiyak na gaga­win ko ito sa buong masamang pama­yanan – pinagkaisahan nila ako. Ma­uubos sila sa dis­yertong ito, at dito sila mamamatay.”

 

36 Ang mga lalaking isinugo ni Moises upang maniktik sa lupain at nagbalik sa pamayanan ang silang nagpareklamo laban sa kanya sa pagkakalat ng masamang balita tungkol sa lupain. 37 Nangamatay sila dahil sa salot sa harap ni Yawe. 38 Tanging si Josueng anak ni Nun at si Kaleb na anak ni Yefone ang natirang buhay sa mga umalis para maniktik.

 

39 Nang isalaysay ito ni Moises sa mga Israelita, buong kapaitang nagluksa ang sam­bayanan. 40 Maaga silang gumising at umakyat sa bundok, at sinabi: “Narito kami! Nagkasala kami ngunit handa kaming pumunta sa lugar na ipinangako ni Yawe.” 41 Ngunit sinabi ni Moises: “Bakit ninyo sinusuway ang utos ni Yawe? Hindi ito magtatagumpay. 42 Huwag kayong aakyat, sapagkat wala sa inyo si Yawe, kung hindi’y malulupig kayo ng inyong mga kaaway. 43 Haharapin kayo roon ng mga Amale­cita at mga Kananeo, at tiyak na mabu­buwal kayo sa tabak, sapagkat tumalikod kayo sa pagsunod kay Yawe at wala siya sa inyo.”

 

44 Nagpilit pa rin silang umakyat sa tuktok ng bundok, ngunit hindi umalis mula sa loob ng kampo ang Kaban ng Pakikipag­tipan ni Yawe o si Moises.

 

45 Kaya bumaba ang mga Amalecita at mga Kananeo na nakatira sa kaburulan, at nilupig sila at hinabol hanggang Horma.

Advertisements

June 10, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: