Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 12

Hinamon nina Miriam at Aaron si Moises

 

1 Nagsalita laban kay Moises sina Miriam at Aaron dahil sa babaeng taga-Kus na pinakasalan nito, 2 at sinabi nila: “Sa pamamagitan lamang ba ni Moises nagsasalita si Yawe? Hindi ba nag­sasalita rin siya sa pamamagitan namin?” At narinig iyon ni Yawe.

 

3 Ngunit si Moises ay taong tunay na mababang-loob, higit kaysa sinuman sa balat ng lupa. 4 At biglang sinabi ni Yawe kina Moises, Aaron at Miriam: “Hali­ka­yong tatlo sa Toldang Tag­puan.” At nag­­punta naman ang tatlo.

 

5 Bumaba si Yawe na nasa haliging ulap, tumayo sa pintuan ng Tolda, at tinawag sina Aaron at Miriam. Kapwa lumabas ang dalawa, 6 at sinabi ni Yawe: “Makinig kayong mabuti sa aking mga salita –

 

Kung may propeta sa piling ninyo,

 

nagpapakilala ako sa kanya sa isang pangitain

 

at kinakausap siya sa isang pana­ginip.

 

7 Subalit hindi gayon para sa aking lingkod na si Moises,

 

ang aking katiwala sa buo kong sambahayan.

 

8 Kinakausap ko siya nang harap-harapan,

 

tuwiran at hindi sa talinhaga,

 

at nakikita niya ang anyo ni Yawe.

 

Bakit hindi kayo natakot magsalita laban sa aking lingkod, laban kay Moi­ses?”

 

9 Naglagablab sa kanila ang galit ni Yawe, at umalis.

 

10 Lumayo ang ulap mula sa ibabaw ng Tolda, at hayan, si Miriam – simputi ng niyebe sa ketong. Humarap si Aaron kay Miriam, at nakita niyang ketongin na ito. 11 Kaya sinabi niya kay Moises: “Aking panginoon, huwag mo sana ka­ming pa­rusahan sa pagka­kasalang na­gawa namin dahil sa aming kaha­ngalan. 12 Hu­wag mo siyang paba­yaang matulad sa sanggol na agas na halos ubos na ang laman paglabas sa sinapupunan ng kan­yang ina.”

 

13 Kaya tumawag si Moises kay Yawe: “Pagalingin mo sana siya, O Diyos.” 14 Ngunit sinabi ni Yawe kay Moises: “Kung niluran siya sa mukha ng kanyang ama, hindi ba siya magta­tago sa loob ng pitong araw dahil sa kahihiyan? Pana­tilihin mo siya sa labas ng kampo sa loob ng pitong araw, pag­ka­tapos ay saka lamang siya muling tatanggapin.”

 

15 Kaya nanatili si Miriam sa labas ng kampo sa loob ng pitong araw, at hindi naglakbay ang sambayanan hanggang hindi siya pinapapasok na muli.

 

16 Pagkatapos niyon, umalis ang sam­bayanan mula sa Haserot at nag­kampo sa Disyerto ng Paran.

Advertisements

June 10, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: