Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 13

Nagpadala si Moises ng mga espiya

 

para maniktik sa Lupang Pangako

 

  1 At kinausap ni Yawe si Moises, at  sinabi: 2 “Magsugo ka ng mga lalaki para magsiyasat sa lupain ng Kanaan na ibini­bigay ko sa mga anak ng Israel; magsugo ka ng isang lalaki para sa bawat tribu ng mga ninu­no, na mga pinuno ang lahat sa kanila.”

 

3 Kayat isinugo ni Moises ang mga lalaking ito mula sa Disyerto ng Paran ayon sa utos ni Yawe, mga pinuno ng mga Israelita silang lahat, 4 narito ang kanilang mga pangalan:

 

Si Sammua na anak ni Zacur mula sa tribu ng Ruben, 5 si Safat na anak ni Huri mula sa tribu ng Simeon, 6 si Kaleb na anak ni Yefone mula sa tribu ng Juda, si Igal mula sa tribu ng Isacar, 8 si Oseas na anak ni Nun mula sa mga anak ni Jose sa tribu ng Efraim, 9 si Palti na anak ni Rafu mula sa tribu ng Benjamin, 10 si Gadiel na anak ni Sodi mula sa tribu ng Zabulon, 11 si Gaddi na anak ni Susi mula sa mga anak ni Jose sa tribu ng Manases, 12 si Ammiel na anak ni Gemali mula sa tribu ng Dan, 13 si Setur na anak ni Mikael mula sa tribu ng Aser, 14 si Na­habi na anak ni Vapsi mula sa tribu ng Neftali, 15 si Guel na anak ni Maki mula sa tribu ng Gad.

 

 

 

 16 Ito ang mga pangalan ng mga la­laking isinugo ni Moises upang ma­nik­tik sa lupain. Ngunit tinawag na Josue ni Moises si Oseas na anak ni Nun.

 

17 Kaya pinapunta sila ni Moises para maniktik sa lupain ng Kanaan, at sinabi sa kanila: “Umahon kayo sa Negeb tu­ngo sa kaburulan, at tingnan ang lagay ng lupa 18 at kung ang bayang naroo’y malakas o mahina, marami o kakaunti. 19 Tingnan din ninyo kung maganda o masama ang lupaing tinitirhan nila at kung anong klase ng mga siyudad may­roon sila – mga kampo lamang ba o na­papaderan? 20 Ting­­­­nan ninyo kung ma­taba o hindi ang lupa, kung may mga puno o wala. La­kasan ninyo ang inyong loob at kumu­ha ng bunga ng lupain.” Panahon noon ng unang hinog na ubas.

 

21 Umakyat nga sila at ginalugad ang lupain mula sa disyerto ng Zin hang­gang sa Rehob, malapit sa bu­ngad ng Emat. 22 Umahon sila sa Negeb at du­mating sa Hebron na isang matandang lunsod na itinayo pitong taon bago pa ang Soan sa Ehipto; doon naka­tira sina Ahiman, Sesai at Tolmai na mga anak ni Enak.

 

23 At dumating sila sa Lambak ng Eskol kung saan sila pumutol ng isang sangang may buwig ng ubas. Pinasan ito ng dalawa sa kanila sa isang pingga. Nagdala rin sila ng igos at iba pang pru­tas. 24 Dahil sa buwig ng ubas na pinutol doon ng mga anak ng Israel, tinawag nilang Lambak ng Eskol (Buwig) ang lugar na iyon.

 

25 Bumalik sila pagkatapos ng apatnapung araw na paniniktik sa lupain. 26 Dumating sila at nakipagkita kay Moises, kay Aaron at sa buong pama­yanan ng mga Israelita sa disyerto ng Paran sa Kades. Nag-ulat sila sa kanila at sa buong pamayanan, at ipinakita ang bunga ng lupain.

 

27 At iniulat nila kay Moises: “Pumasok kami sa lupaing pinapuntahan mo sa amin, at totoo ngang dinadaluyan ito ng gatas at pulot-pukyutan! Narito ang bunga niyon. 28 Pero napakala­lakas ng bayang nakatira sa lupain; naglalakihan at napapaderan ang mga siyudad, at nakita pa namin doon ang mga inapo ng mga higante. 29 Nakatira ang mga Amalecita sa lupain ng Negeb, at nasa kaburulan naman ang mga Heteo, Hebuseo at Amorreo; at nasa baybay-dagat at sa pampang ng Jordan ang mga Kananeo.”

 

30 Pinatahimik ni Kaleb ang samba­ya­nang laban kay Moises, at sinabi: “Kaila­ngang umahon tayo at agawin ang lupain sapagkat tiyak na kaya natin ito.” 31 Ngu­nit sinabi ng mga lala­king kasama niyang umahon: “Hindi natin malulusob ang bayang iyon sapagkat mas malakas sila kaysa atin.”

 

32 At masama ang ipinamalita nila sa mga Israelita tungkol sa lupaing kani­lang ginalugad: “Ang lupaing nilibot namin para tiktikan ay lupaing lumalamon sa lahat ng tagaroon, at napaka­lalaki ang lahat ng taong nakita namin. 33 Nakakita pa kami ng mga higante (sila ang mga anak ni Enac mula sa lahi ng mga hi­gante). Sa tingin nami’y para kaming mga balang sa harap nila, at gayon nga siguro ang tingin nila sa amin.”

Advertisements

June 10, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: