Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 11

11    1 Nangyari na naghahanap ng away ang bayan kay Yawe. Nari­nig sila ni Yawe at nag-apoy ang kanyang poot. Nagla­gablab sa ka­nila ang isang apoy mula kay Yawe at sinunog ang nasa labas ng kampo. 2 At sumi­gaw kay Moises ang sambayanan, at nama­gitan siya kay Yawe para sa kanila, at namatay ang apoy. Tinawag nilang Tabera ang lugar na iyon, sapagkat doon naglagablab sa kanila ang apoy ni Yawe.

 

Napakatatakaw ang mga patapong kasa­ma nila, at pati ang mga Israelita ay umiyak at nagsabi: “Sino ang mag­bibigay sa amin ng makakaing karne? 5 Naaalaala namin ang isdang kinakain namin nang libre sa Ehipto, ang mga pipino, mga milon, mga puero, mga sibu­yas at mga bawang. 6 Wala na kami ngayong ganang kumain; wala na ka­ming makitang anu­man, wala liban sa manna.”

 

7 Parang buto ng kulantro at mukhang be­delyo ang manna. 8 Naglilibot ang sam­bayanan sa pangunguha nito, at saka gini­gi­ling sa gili­ngang-bato o binabayo sa lusong. Isinasaing nila iyon sa palayok o ginagawang tinapay na lasang tinapay na may langis. 9 Pagpatak ng hamog sa kampo kung gabi, kasama nitong bumababa ang manna.

 

 

 

10 Narinig ni Moises ang iyakan ng sam­ba­yanan, pami-pamilya, sa bungad ng kani-kani­lang tolda, at lub­hang nagalit si Yawe.

 

Hindi ito naging kasiya-siya kay Moises, 11 kaya sinabi ni Moises kay Yawe: “Ba’t naman napakasama ng trato mo sa iyong lingkod? Dahil ba hindi mo ako mahal at ipinapapasan mo sa akin ang buong sambayanang ito? 12 Bakit, ako ba ang naglihi sa buong samba­yanang ito? Ako ba ang nagsilang sa kanila? At ngayo’y ipinakakarga mo pa sila sa aking kandungan tulad ng pag­karga ng isang yaya sa sanggol na pina­sususo, patungo sa lupaing ipinangako mo sa kanilang mga ninuno? 13 Saan ako kukuha ng karne para sa buong bayang ito pag iyak nila sa akin sa pagsasabing – Bigyan mo kami ng karneng makakain! 14 Hindi ko maka­kar­gang mag-isa ang buong sam­baya­nang ito; napakabigat na pasanin ito para sa akin. 15 Mabuti pang patayin mo na nga ako kung ganito rin lang ang trato mo sa akin, kung may nalalabi ka pang pagtingin sa akin, at nang hindi ko na makita pa ang iyong galit.”

 

16 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Tipunin mo rito ang pitumpung lalaki mula sa matatanda ng Israel na kinikilala mong mga matatanda ng bayan at mga opisyal nila, at dalhin sila sa Toldang Tagpuan at patayuin sila roong kasama mo. 17 Ba­baba ako para makipag-usap sa iyo, at kukuha ako sa espiritung suma­­­saiyo at ilalagay ko sa kanila. Mula ngayon, kaisa mo silang magpapasan sa sambayanan kaya hindi mo na sila papasaning mag-isa.

 

18 Sabihin mo sa sambayanan: Mag-pakabanal kayo para bukas, at kakain kayo ng karne. Narinig kayo ni Yawe sa inyong pagtangis nang sabihin ninyong – Sino ang magbibigay sa amin ng ma­kakaing karne? Mabuti pa nang nasa Ehipto kami! – Bibigyan kayo ni Yawe ng karne at kakain kayo, 19 hindi lamang isang araw o dalawa o lima o sampu o dalawampung araw 20 kundi isang buong buwan hanggang lumabas iyon sa inyong mga ilong at magsawa kayo. Sapagkat itinakwil ninyo si Yawe na inyong kapiling, at nanangis kayo sa harap niya at inyong sinabi – Bakit ba kami nakaalis-alis pa sa Ehipto?”

 

21 At sinabi ni Moises: “Animnaraang libong kawal ang kasama ko, at sinasabi mong – Bi­bigyan ko sila ng karne at ka­kanin nila iyon sa loob ng isang buwan! 22 Makakasapat ba sa kanila kung katayin man ang isang buong tupahan o baka­han? Makasasapat ba sa kanila kung huli­hin man ang lahat ng isda sa dagat?”

 

23 At sinabi ni Yawe kay Moises: “Maikli ba ang bisig ni Yawe? Makikita mo ngayon kung totoo o hindi ang aking salita.”

 

Ibinigay ni Yawe ang kanyang espiritu sa mga pinuno

 

 24 Lumabas si Moises at sinabi sa sambayanan ang mga salita ni Yawe. Tinipon niya ang pitumpung lalaki mula sa matatanda at pinatayo sila sa paligid ng Tolda.

 

25 Bumaba si Yawe na nasa ulap at kina­­usap si Moises. Kumuha siya sa espi­ritung sumasakanya at inilagay sa pitum­pung matatanda. Nang sumaka­nila ang espiritu, nagpropesiya ang mga ito. Pero hindi na naulit pa iyon.

 

26 Dalawang lalaki ang naiwan sa kampo; Eldad ang pangalan ng isa at ang isa nama’y Medad. Gayunman, suma­kanila rin ang espiritu sapagkat kabilang sila sa listahan bagamat hindi sila nag­punta sa Tolda.

 

Nang magpropesiya sila sa loob ng kampo, 27 isang kabataang lalaki ang tumakbo kay Moises at nagsabi: “Nagpopropesiya rin sina Eldad at Medad sa kampo.” 28 Sinabi naman ni Josueng anak ni Nun na sapul pagkabata’y nag­lilingkod na kay Moises: “Panginoon kong Moises, sawayin mo sila!”

 

29 Ngunit sinabi ni Moises: “Nanga­ngamba ka bang baka ako madaig? Pro­peta nga sana ang buong bayan ni Yawe at ibigay ni Yawe sa kanila ang kanyang espiritu.”

 

30 At bumalik sa kampo sina Moises at ang matatanda ng Israel.

 

31 Umihip ang hangin galing kay Yawe, na nagtaboy sa mga pugo mula sa dagat, at ibi­nagsak ang mga ito sa paligid ng kampo, na singhaba ng maghapong paglakad sa isang tabi, at halos gayundin sa kabila; at halos tat­long talampakan mula sa lupa ang bunton ng mga ito.

 

32 Maghapon at magdamag na nanguha ng mga pugo ang sambayanan, pati na ng sumunod na araw. Ang may pinakakaunting nakuha ay nakakuha ng sampung homer, at ibinilad nila ang mga iyon para sa kanila sa paligid ng kampo. 33 Kinakagat pa lamang nila ang karne nang maglagablab ang poot ni Yawe laban sa bayan, at hinampas niya sila ng napakalubhang salot.

34 Tinawag na Kibrot-hat-Taava ang lugar na iyon sapagkat doon nila inilibing ang mga matatakaw na iyon. 35 Mula sa Kibrot-hat-Taava, naglakbay ang sambayanan patu­ngong Haserot, at doon sila nanatili

Advertisements

June 10, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers, Old Testament

1 Comment »

  1. […] Bilang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 10, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: