Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 10

1 Sinabi ni Yawe kay Moises: 2 “Gumawa ka ng dalawang trumpetang pinukpok na pilak na gagamitin mo sa pagtitipon sa pama­yanan at sa pagtatayo ng kampo.

 

3 Pag-ihip sa mga ito, magtitipong kasama mo sa may pintuan ng Toldang Tagpuan ang buong pamayanan. Kung isa lamang ang pina­tunog, ang mga pinuno, mga ulo ng mga angkan ng Israel ang magti­tipong kasama mo.

 

5 Kung may matunog na pag-ihip naman, aalis ang kampong nasa silanganan at lalakad. 6 Pag muling umiihip nang matunog, aalis na­man ang kampong nasa timog at lalakad. Sa ikatlong pag-ihip, ang kampong nasa kanluran ang lalakad; at sa ikapat na pag-ihip, ang kam­pong nasa hilaga ang lalakad. Hihipan ninyo nang matunog para sa paglakad. 7 Ngunit hindi matunog ang pag-ihip para tipunin ang pama­yanan.

 

Ang mga paring anak ni Aaron ang iihip sa mga trumpeta; magiging palagiang kaugalian ang paggamit nito para sa inyong mga inapo.

 

9 Kapag nasa sariling lupain na ninyo kayo at makikipagdigma sa kaaway na suma­salakay sa inyo, hihipan ninyo nang matunog ang mga trumpeta, at aalalahanin kayo ni Yaweng inyong Diyos at ililigtas sa inyong mga kaaway.

 

10 Sa inyong mga piyesta, mga pagdiri­wang at bagong buwan, hihipan ninyo ang trumpeta habang iniaalay ang mga susunu­ging handog at mga hain sa mabuting pagsa­samahan upang alalahanin kayo ng inyong Diyos. Ako si Yaweng inyong Diyos.”

 

Ang paglakad ng “hukbo ng Israel”

 

11 Sa ikadalawampung araw ng ikalawang buwan ng ikalawang taon, tumaas ang ulap mula sa Tirahan ng Pahayag. 12 Kaya grupu-grupong umalis ang mga Israelita mula sa disyerto ng Sinai hanggang lumatag ang ulap sa disyerto ng Paran.

 

13 Ito ang unang paglakad nila na iniutos ni Yawe kay Moises. 14 Unang lumakad ang bandila ng kampo ng Juda na nakahanay ayon sa kani-kanilang batalyon. Nanguna sa mga taga-Juda si Naasong anak ni Ami­nadab, 15 si Neta­nel na anak ni Suar naman sa mga taga-Isacar, 16 at si Eliab na anak ni Helon ang sa mga taga-Zabulon.

 

17 Nang maibaba na ang Tirahan, luma­kad ang mga Gersonita at mga Merarita na may dala sa Tirahan.

 

18 Kaya lumakad ang bandila ng kampo ng Ruben na nakahanay nang pangkat-pangkat. Pinangunahan ni Elisur na anak ni Sedeur ang mga taga-Ruben, 19 ni Selumiel na anak ni Su-rishaddai ang mga taga-Simeon, 20 at ni Eliasaf na anak ni Deuel ang mga taga-Gad. 21 At lumakad ang mga Kehatita na may pasan sa mga sagradong bagay ng Tirahan, na kaila-ngan munang itayo pagdating nila. 22 Kasunod na lumakad ang bandila ng kampo ng Efraim na grupu-grupong nakahanay. Pinangunahan ni Elisama na anak ni Amihud ang mga taga-Efraim, 23 ni Gamaliel na anak ni Pedasur ang mga taga-Manases, 24 at ni Abidang anak ni Gideoni ang mga taga-Benjamin.

 

25 Sa likuran ng buong kampo ang bandila ng kampo ng Dan na pangkat-pangkat na nakahanay. Pinangunahan ni Ahiezer na anak ni Amishaddai ang mga taga-Dan, 26 ni Pagiel na anak ni Ocran ang mga taga-Aser, 27 at ni Ahira na anak ni Enan ang mga taga-Neftali.

 

28 Ito ang hanay sa paglakad ng mga Israelita, ayon sa kani-kanilang mga pangkat sa pag-alis nila.

 

 

 

MGA ALAALA SA DISYERTO: UNANG BAHAGI

 

 

 

• 29  Sinabi ni Moises kay Hobab na anak ni Reuel na Madianitang biyenan ni Moises: “Aalis kami patungo sa lugar na ipinangako ni Yawe na ibibigay sa amin. Sumama ka sa amin at mapapabuti ka, sapagkat nangako si Yawe ng kaligayahan sa Israel.” 30 Sumagot siya: “Hindi ako sasama sa inyo, uuwi na lamang ako sa aking lupa at angkan.” 31 Suma­got naman si Moises: “Huwag mo kaming iwan sapagkat ikaw ang may alam kung saan tayo makapag­kakampo sa disyerto, kayat ikaw ang magiging pina­kamata namin. 32 Kung sasamahan mo kami, makakahati ka sa pagpapala ni Yawe sa amin at mapapabuti ka.”

 

33 Lumakad na sila mula sa Bundok ni Yawe para sa tatlong araw na paglalakbay, at nanguna sa kanila sa loob ng tatlong araw ang Kaban ng Pakikipagtipan ni Yawe, sa paghanap ng lugar na kanilang mapagpapahingahan.

 

34 Nasa ibabaw nila ang ulap ni Yawe kung araw, nang lisanin nila ang kampo.

 

35 Tuwing aalis ang Kaban ng Pakiki­pagtipan, sinasabi ni Moises: “Tumindig ka, Yawe, at pangalatin ang iyong mga kaaway; magsitakas nawa sa harap mo ang mga namumuhi sa iyo.” 36 At sinasabi naman niya sa paghimpil niyon: “Bumalik ka, Yawe, sa di mabi­lang na libu-libo ng Israel.”

Advertisements

June 10, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: