Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Mga Bilang 1

Ang senso ng labindalawang tribu

 

1   • 1 Sa unang araw ng ikalawang buwan ng ikalawang taon pagkaalis nila sa lupain ng Ehipto, nagsalita si Yawe kay Moises sa Toldang Tagpuan sa disyerto ng Sinai: 2 “Itala ninyo ang buong pamayanan ng Israel, ayon sa mga angkan at ang sam­bahayan ayon sa ama, bilangin ang lahat ng lalaki. Ilista ninyong dalawa ni Aaron ang lahat ng lalaking may dalawampung taong gulang pataas na puwe­deng makipagdigma, ayon sa kani-kanilang mga pangkat.

 

4 Tutulungan kayo ng isang lalaki sa bawat tribu, na siyang pangulo ng kanyang sambahayan ayon sa ama. 5 Ito ang mga pangalan ng mga tutulong sa inyo:

 

sa Ruben: si Elisur na anak ni Sedeur. 6 Sa Simeon: si Selumiel na anak ni Surishaddai. 7 Sa Juda: si Naason na anak ni Aminadab. 8 Sa Isacar: si Netanel na anak ni Suar. 9 Sa Zabulon: si Eliab na anak ni Helon. 10 Sa mga anak ni Jose: sa Efraim: si Elisama na anak ni Amihud; at sa Manases: si Gamaliel na anak ni Pedasur. 11 Sa Benjamin: si Abidan na anak ni Gideoni. 12 Sa Dan: si Ahiezer na anak ni Amishaddai. 13 Sa Aser: si Pagiel na anak ni Ocran. 14 Sa Gad: si Eliasaf na anak ni Deuel. 15 Sa Neftali: si Ahira na anak ni Enan.”

 

16 Ito ang mga ipinahayag sa pamayanan na mga pinuno ng mga tribu ayon sa mga pina­kaama, mga ulo ng mga angkan ng Israel.

 

17 Kaya kinuha nina Moises at Aaron ang mga lalaking ito na sila mismo ang pumili, 18 at tinipon ang buong pamayanan sa unang araw ng ikalawang buwan. Inilista ang lahat na may dalawampung taong gulang pataas, at binilang ang kanilang mga pangalan at pamilya, ayon sa angkan at sambahayan ayon sa pinakaama, 19 gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises. Ito ang paglilista sa kanila sa disyerto ng Sinai.

 

20 Binilang ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Ruben na panganay ni Israel, na may dalawampung taong gulang pataas at puwedeng makipagdigma: 21 46,500 ang nailista sa tribu ng Ruben.

 

22 Binilang ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Simeon, na may dala­wampung taong gulang pataas at puwedeng makipagdigma: 23 59,300 ang nailista sa tribu ng Simeon.

 

24 Binilang ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Gad, na may dalawampung taong gulang pataas at puwedeng ma­kipagdigma: 25 45,650 ang nailista sa tribu ng Gad.

 

26 Binilang ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Juda, na may dalawampung taong gulang pataas at puwedeng ma­kipagdigma: 27 74,600 ang nailista sa tribu ng Juda.

 

28 Binilang ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Isacar, na may dalawampung taong gulang pataas at puwedeng makipagdigma: 29 54,400 ang nailista sa tribu ng Isacar.

 

30 Binilang ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Zabulon, na may dalawampung taong gulang pataas at puwedeng makipagdigma: 31 57,400 ang nailista sa tribu ng Zabulon.

 

32 Binilang ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Jose, na may dalawampung taong gulang pataas at puwedeng maki­pag­digma: 33 40,500 ang nailista sa tribu ng Efraim. 34 Binilang rin ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Manases, na may dalawampung taong gulang pataas at puwedeng makipagdigma: 35 32,200 ang na­i­lista sa tribu ng Manases.

 

36 Binilang ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Benjamin, na may dalawampung taong gulang pataas at puwe­deng makipagdigma: 37 35,400 ang nailista sa tribu ng Benjamin.

 

38 Binilang ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Dan, na may dalawampung taong gulang pataas at puwedeng ma­kipagdigma: 39 62,700 ang nailista sa tribu ng Dan.

 

40 Binilang ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Aser, na may dalawampung taong gulang pataas at puwedeng ma­kipagdigma: 41 41,500 ang nailista sa tribu ng Aser.

 

42 Binilang ayon sa mga angkan at sambahayan ang mga inapo ni Neftali, na may dalawampung taong gulang pataas at puwedeng makipagdigma: 43 53,400 ang nailista sa tribu ng Neftali.

 

44 Ito ang mga nailista sa sensong ginawa nina Moises at Aaron at ng labindalawang pinu­no ng Israel, isa para sa bawat angkan ayon sa pinakaama. 45-46 Ang kabuuan ng mga Israelitang may dalawampung taong gulang pataas at puwedeng makipagdigma na nailista ayon sa kani-kanilang mga sambahayan: 603,550.

 

47 Hindi naman kasamang inilista ang mga Levita sa kanilang tribu. 48 Sinabi nga ni Yawe kay Moises: 49 “Huwag mo nang ilista ang tribu ng Levi at huwag isama sa ibang mga Israelita. 50 Itatalaga mo ang mga Levita para sa Tirahan ng Pahayag, sa lahat ng kasangkapan nito at sa lahat ng naroon. Sila ang magpapasan ng Tirahan at ng lahat ng kasangkapan nito. Sila ang maglilingkod dito at titira sa paligid ng Tirahan. 51 Kung ililipat ang Tirahan, ang mga Levita ang magkakalag nito; at kung magka­kampo ang Tirahan, ang mga Levita ang magta­tayo nito. At mamamatay naman ang sinumang tagalabas na lumapit doon.

 

52 Magkakampo ang mga Israelita sa kani-kanilang mga lugar, sa paligid ng kani-kanilang bandila, ayon sa kani-kanilang mga batalyon. 53 Magkakampo naman ang mga Levita sa pa­ligid ng Tirahan ng Pahayag para hindi bag­sa­kan ng galit ang pamayanan ng Israel. Kaya ang mga Levita ang mamamahala sa Tirahan ng Pahayag.”

 

54 At ginawa nga ito ng mga Israelita gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises.

Advertisements

June 10, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Lumang Tipan, Numbers

1 Comment »

  1. […] Bilang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 10, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: