Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitico 27

Tungkol sa mga panata

 

  1 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Mag­sa­lita ka sa mga Israelita tungkol sa panatang kailangang magbayad ng halaga para matupad. Ikaw ang magpe­presyo sa bawat isa ayon sa katumbas na shekel ng santuwaryo.

 

Para sa lalaking nasa pagitan ng dalawampu at animnapung taong gulang: limam­­pung shekel na pilak. At sa babae: tatlumpung shekel. Sa taong nasa pagitan ng lima at dalawampung taong gulang: dalawampung shekel sa lalaki at sampu sa babae ang takdang ha­lagang ipepresyo mo. Sa mga nasa pagitan ng isang buwan at limang taon: limang shekel na pilak ang ipepresyo mo sa lalaki at tatlo naman sa babae. Sa mga animnapung taon pataas: labin­limang shekel ang ipepresyo mo sa lalaki, at sampu sa babae.

 

Kung mabigat para sa taong may panata ang pagpepresyo mo, ihaharap siya sa pari na siyang magpepresyo rito ayon sa kaya ng ta­ong may panata.

 

Kung hayop ang ipinangakong handog kay Yawe, magiging banal ang lahat ng ibigay kay Yawe. 10 Hindi mapagpapalit o maipapalit ang mabuti sa masama o ang masama sa mabuti. Kung papalitan ang hayop ng iba pang hayop, kapwa magiging banal ang dati at ang kapalit. 11 Kung may di-malinis na hayop na di maiaalay kay Yawe, ihaharap ang hayop sa pari. 12 Siya ang mag­pe­presyo sa mabuti at sa masama; ang sinabi niya ang masusunod. 13 Kung gusto ng nag-aalay na tubusin ang hayop, babayaran niya ang presyong itinakda ng pari na may dagdag pang ikalimang bahagi.

 

14 Kung may magtatalaga ng kanyang bahay bilang bagay na banal kay Yawe, pepres­yuhan ng pari ang mabuti at masama nito, masusunod ang sinabi ng pari. 15 Kung gusto ng nagtalaga ng bahay na tubusin ito, baba­yaran niya ang presyong itinakda ng pari at may dagdag pang ikalimang bahagi.

 

16 Kung may magtatalaga kay Yawe ng isang minanang lupain, pepresyuhan ito batay sa dami ng binhing inihahasik doon: limampung shekel na pilak para sa bawat homer na sebada.

 

17 Kung itinatalaga ang bukid sa Taon ng Mabuting Pahayag, ang buong halaga nito ang susundin. 18 Ngunit kung itinatalaga ito pagka­raan ng ilang panahon, pepresyuhan ang bukid batay sa dami ng mga nalalabing taon bago sumapit ang susunod na Mabuting Pahayag at babawasan ang halaga ayon sa lumipas na mga taon.

 

19 Kung gusto itong tubusin ng nagtalaga ng bukid, babayaran niya ng takdang halaga, na may dagdag na ikalima pang bahagi at saka niya iyon mababawi. 20 Kung sakaling hindi niya tubusin ang bukid at ipinagbili na sa iba, hindi na iyon matutubos. 21 At paglaya ng bukid sa Taon ng Mabuting Pahayag, magiging bagay na banal iyon kay Yawe tulad ng isang bukid na ginawang banal (itinakwil kay Yawe) at mapapasapari iyon.

 

22 Kung may magtalaga kay Yawe ng isang bukid na binili niya bukod sa kanyang pamana, 23 pepresyuhan ito ng pari ayon sa dami ng nalalabing mga taon hanggang sa susunod na Mabuting Pahayag at babayaran niya sa araw ring iyon ang takdang halaga bilang bagay na banal kay Yawe. 24 At sa Taon ng Mabuting Pa­hayag mababawi ito ng unang nagbili ng lupa.

 

25 Isusunod sa shekel ng santuwaryo ang la­hat ng pagpepresyo; may dalawampung kusing sa isang shekel.

 

26 Kay Yawe na ang bawat panganay na hayop kayat hindi maaaring ipanata ang mga ito. Kay Yawe iyon, maging baka o tupa. 27 Ngu­nit maaaring ipanata at tubusin ang di-malinis na hayop, na may dagdag na ikalimang bahagi. Kung hindi iyon tutubusin, ipagbibili iyon sa takdang halaga.

 

28 Anumang ipanata ng isang tao (bilang itinakwil) kay Yawe, maging isang tao o  hayop o bukid sa kanyang mga ari-arian, ay hindi ma­ipagbibili ni matutubos. Kabanal-banalan kay Yawe ang lahat ng itinakwil nang ganito 29 Hindi matutubos ang taong itinak­wil: papa­tayin siya.

 

30 Kay Yawe ang lahat ng ikapu ng lupa, mula man sa halaman o bungangkahoy; banal ito kay Yawe. 31 Kung may gustong tu­mu­bos sa alin­mang ikapu, magbabayad siya nang may dag­dag pang ikalimang bahagi.

 

32 Kay Yawe ang ikapu ng mga bakahan at kawan at magiging bagay na banal ang bawat ikasampung hayop na daraan sa ilalim ng tung­kod ng pastol. 33 Hindi titingnan kung mabuti o masama ang napili, hindi maaaring magpalit. Kung may gagawing pagpapalit, ituturing na banal ang dati at ang kapalit at kapwa hindi matutubos.”

 

34 Ito ang mga utos na ibinigay ni Yawe kay Moises sa Bundok Sinai para sa mga Israelita.

Advertisements

June 10, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] Levitico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 10, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: