Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitico 21

1 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Mag­sa­­lita ka sa mga paring anak ni Aaron at sabihin sa kanila: Huwag ninyong gawing di-malinis ang sarili sa bangkay ng inyong mga kababayan, 2 maliban sa malapit na kamag-anak: sa ina o ama, sa anak na lalaki o babae, o kapatid na lalaki. 3 Puwede rin kayong maging di-malinis nang dahil sa kapatid na babae na dalaga at walang asawa, at sa inyo umaasa. 4 Hindi dapat maging di-malinis ang pari dahil sa kamag-anakan ng kanyang asawa, at du­ngisan ang kanyang sarili.

 

5 Hindi ipaaahit ng pari ang kanyang ulo, ni gugupitin ang dulo ng kanyang balbas, o susu­gatan ang katawan. 6 Magiging banal sila sa kanilang Diyos, at hindi lalapas­tanga­nin ang pa­nga­lan ng kanilang Diyos; sila nga ang nag-aalay ng susunuging handog kay Yawe na pagkain ng kanilang Diyos kaya magiging banal sila.

 

7 Hindi sila mag-aasawa ng babaeng bayaran o ginahasa o hiniwalayan ng asawa; sapagkat banal na siya sa kanyang Diyos. 8 Itu­ring mo siyang banal sapagkat siya ang nag-aalay ng pagkain ng iyong Diyos. Ituring mo siyang banal dahil banal ako, si Yaweng nagpa­pabanal sa inyo.

 

9 Kung anak na dalaga ng pari ang maging babaeng bayaran at lapastanganin ang sarili, nilapastangan din ang kanyang ama, kaya su­su­nugin siya.

 

10 Pagkasuot sa katangi-tanging mga damit, ang pinakadakila sa mga pari, na ang ulo ay binuhusan ng langis na pamahid, hindi niya ilulugay ang buhok o pupunitin ang kanyang damit. 11 Hindi siya lalapit sa anumang bangkay at maging di-malinis kahit na dahil sa kanyang ama o ina. 12 Hindi siya lalabas ng santuwaryo ng kanyang Diyos at lalapastanganin iyon, sa­pagkat nasa kanya ang langis na pamahid ng kanyang Diyos na nagbukod sa kanya. Ako si Yawe.

 

13 Birheng babae ang dapat na maging asawa niya. 14 Hindi isang biyuda o babaeng hiniwa­layan o ginahasa o babaeng bayaran kundi isang birheng mula sa sariling angkan. 15 Huwag niyang lapastanganin ang kanyang lahi sa gitna ng kanyang sambayanan sapagkat akong si Yawe ang nagpapabanal sa kanya.”

 

16 Nagsalita si Yawe kay Moses: 17 “Sabi­hin mo kay Aaron: Walang sinuman sa iyong mga inapong may kapansanan sa alinmang salin­lahing darating ang makapaglilingkod. Hindi siya lalapit para mag-alay ng pagkain ng kan­yang Diyos. 18 Walang sinumang may kapan­sanan ang makalalapit: bulag o pilay o may kulang sa katawan o may bahaging ma­sama ang anyo 19 o may bali sa paa o kamay, 20 o kuba o unano o may pilak sa mata, o may ekse­ma o buni o nadurog na itlog.

 

21 Hindi maiaalay ng sinumang may kapan­sanang inapo ni Aarong pari ang susunuging handog. Huwag lalapit para mag-alay ng pag­kain ng kanyang Diyos ang may kapansanan. 22 Makakakain siya ng mga banal o kabanal-banalang bagay na pagkain ng kanyang Diyos. 23 Ngunit hindi siya makapapasok sa kurtina at lalapit sa altar dahil sa kanyang kapansanan. Huwag niyang lapastanganin ang aking mga santuwaryo, sapagkat akong si Yawe ang siyang nagpa­pabanal sa mga iyon.”

 

24 Kaya kinausap ni Moises si Aaron at ang mga anak nito at ang lahat ng Israelita.

Advertisements

June 9, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: