Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitivo 7

Ang handog sa pagbabayad-sala

 

1 Ito ang batas para sa paghahandog ng hain para sa utang. Napakasagrado nito. 2 Kakatayin ang hain para sa utang sa mismong lugar na katayan ng susunuging handog. Ibu­buhos ang dugo nito sa paligid ng altar. 3 Iaalay naman ang lahat ng taba nito: ang buntot, ang tabang na­kabalot sa mga laman-loob, 4 ang dalawang bato at ang sebong naka­kabit dito at sa mga lomo, at ang balot ng atay na tatangga­ling kasama ng mga bato.

 

5 Susunugin ng pari ang lahat ng ito sa altar bilang handog na pinadaan sa apoy para kay Yawe. Ito ang hain para sa utang. 6 Makakakain nito ang lahat ng lalaki sa angkan ng mga pari. Kakainin ito sa isang banal na lugar dahil napakasagrado nito.

 

7 Kung paano iniaalay ang hain para sa kasalanan, gayon din ihahain ang hain para sa utang: iisa lamang ang seremonya. Para sa pari ito na siyang nagbabayad-sala sa pamamagitan nito. 8 At kung nag-aalay ang pari sa susunu­ging handog, para rin sa kanya ang balat nito.

 

9 Para sa paring nag-aalay ang lahat ng handog na harina na hinurno o niluto sa kawali, 10 at hahatiin naman nang pantay-pantay para sa lahat ng anak ni Aaron ang lahat ng handog, tuyo man o minasa sa langis.

 

Ang hain sa mabuting pagsasamahan

 

11 Ito ang seremonya para sa hain sa ma­buting pagsasamahan na iniaalay kay Yawe. 12 Kung may mag-aalay nito bilang pasasalamat, sasamahan ito ng mga tinapay na walang lebadura na minasa sa langis, biskwit na wa­lang lebadura at pinahiran ng langis, at mga keyk ng pinong harina na minasa nang mabuti sa langis.

 

13 Bukod sa hayop na kinatay bilang pasa­salamat na hain sa mabuting pagsasamahan, mag-aalay rin siya ng mga tinapay na may lebadura. 14 Iaalay ang isa sa mga ito kay Yawe bilang kontribusyon at para ito sa paring magbubuhos ng dugo ng hain sa mabuting pagsa­samahan. 15 Kakainin sa araw ring iyon ng pag-aalay ang karne ng hain sa mabuting pagsasamahan, walang ititira rito hanggang kinauma­gahan.

 

16 Kung bilang pagtupad ng panata ang handog, o kaya’y kusang-loob na pag-aalay, kakanin ito sa mismong araw ng pag-aalay, at makakain naman kinabukasan ang mati­tira rito. 17 Ngunit susunugin sa apoy ang anumang matira sa ikatlong araw. 18 Kung may kumain ng karne ng hain sa mabuting pagsasamahan sa ikatlong araw, mababale-wala ang kanyang pag­hahandog, ni walang mapapakinabangan ang nag-aalay. Ito’y magiging bagay na di-malinis at mananagot ang kakain nito.

 

19 Kung mapadikit naman ang karneng ito sa bagay na di-malinis, hindi na iyon maka­kain kundi susunugin sa apoy. Maka­kakain ng karneng ito ang sinumang malinis. 20 Ngunit kung may di-malinis na kumain ng karne ng hain sa mabuting pagsasamahan na naialay na kay Yawe, hindi na mabubuhay pa ang taong iyon sa kanyang bayan. 21 At kung may makahipo naman ng bagay na di-malinis, dumi man ng tao o hayop o anu­mang di-malinis na kasuklam-suklam na bagay, at kumain pa rin ng karne ng hain sa mabuting pagsa­samahan na inialay kay Yawe, hindi na mabubuhay ang taong iyon sa kanyang bayan.”

 

22 Sinabi ni Yawe kay Moises: 23 “Sabihin mo sa mga Israelita: Huwag kayong kakain ng taba ng baka o tupa o kambing. 24 Maga­gamit para sa anuman ang taba ng hayop na namatay o nilapa ng mabangis na hayop pero huwag n’yong ka­kanin ito. 25 Hindi na mabubuhay sa kanyang bayan ang sinu­mang kumain ng taba ng hayop na kara­niwang iniaalay na handog na pinadaan sa apoy para kay Yawe.

 

26 At saan man kayo manirahan, huwag din kayong kakain ng anumang dugo, ng ibon man o ng hayop. 27 Hindi na mabubuhay sa kanyang bayan ang sinumang kumain ng dugo.”

 

28 Sinabi ni Yawe kay Moises: 29 “Sabihin mo sa mga Israelita: Personal na dadalhin ng mag-aalay ng hain sa mabuting pagsa­samahan kay Yawe ang bahaging iaalay niya. 30 Dadalhin niya ang handog na pinadaan sa apoy para kay Yawe – ang taba at ang dibdib – at ihahandog na paindayog sa harap ni Yawe. 31 Susunugin ng pari ang taba sa altar, pero para kay Aaron at sa kanyang mga anak ang dibdib. 32 Ibibigay n’yo naman sa pari ang kanang hita bilang kaparte niya sa inyong hain sa mabuting pag­sasa­mahan. 33 Para ito sa anak ni Aaron na nag-aalay ng dugo at taba ng hain sa mabuting pagsa­samahan.

 

34 Kinuha ko sa hain sa mabuting pagsa­sa­mahan ng mga Israelita ang dibdib na ini­indayog at ang hitang ibinukod, para ibigay ang mga ito sa paring si Aaron at sa kanyang mga anak. Ibibigay ito sa kanila ng mga anak ng Israel bilang panghabam­panahong kautusan.”

 

35 Ito ang bahagi ni Aaron at ng kanyang mga anak sa mga handog na pinadaan sa apoy para kay Yawe mula sa araw na iharap sila para maglingkod bilang pari ni Yawe. 36 Sa araw na pahiran sila, ito ang iniutos ni Yawe na ibigay sa kanila ng mga Israelita. Isa itong kautusang panghabampanahon sa mga sali’t salinlahi.

37 Ito ang seremonya sa susunuging handog, handog na butil, hain para sa kasa­lanan, hain para sa utang, at hain sa mabu­ting pagsa­sa­mahan. 38 Ito ang iniutos ni Yawe kay Moises sa bundok ng Sinai nang utusan nito ang mga Israelita sa ilang ng Sinai na magdala ng kani­lang handog kay Yawe.

Advertisements

June 9, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 9, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: