Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitivo 6

Mga batas tungkol sa mga handog

 

 1 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Ipag-utos mo ito kay Aaron at sa kanyang mga anak: Ito ang seremonya para sa mga susunu­ging handog. Magdamag na mana­natili sa altar ang sinunog na handog; at tutupukin ito ng apoy sa altar hanggang umaga.

 

Isusuot ng pari ang kanyang damit na linen pati ang kanyang karsonsilyong linen, at aalisin niya ang abo ng sinunog na handog na tinupok ng apoy sa altar, at ilalagay sa tabi ng altar. At saka niya huhubarin ang mga isinuot niya, at magbibihis ng iba at dadalhin ang abo sa labas ng kampo at itatapon sa isang malinis na lugar.

 

Laging papagningasin ang apoy sa altar, at di dapat mamatay. Gagatungan ito ng pari tu­wing umaga at ilalagay ang susunuging handog at ang taba ng mga hain sa mabuting pag­sa­samahan. Ito ang apoy na laging magni­ningas at hindi dapat mamatay sa altar.

 

Ito naman ang seremonya sa mga handog na butil. Iaalay ito ng mga anak ni Aaron sa harap ni Yawe sa harap ng altar. Mula sa handog ay kukuha ang pari ng isang dakot na harinang may langis at lahat ng insensong nasa ibabaw nito. At susunugin niya ito sa altar bilang pag-alaala sa isang amoy na kalugud-lugod kay Yawe. Kakanin ni Aaron at ng kanyang mga anak ang matitira; ngunit kakanin iyon nang walang lebadura sa isang banal na lugar: sa patyo ng Toldang Tagpuan. 10 Hindi ito lulutuin nang may lebadura; ito ang bahaging ibinibigay ko sa kanila mula sa mga pinadaan sa apoy na handog sa akin. Napakasagrado nito, tulad ng hain para sa kasalanan at hain para sa utang. 11 Ang mga lalaking inapo ni Aaron ang sila lamang makakakain nito. Panghabam­pa­na­hong karapatan na mapasa­kanila ang bahaging ito ng mga handog na pinadaan sa apoy para kay Yawe. Magiging banal din ang anumang mapadikit sa mga banal na bagay na iyon.”

 

12 Sinabi ni Yawe kay Moises: 13 “Ito ang han­dog na iaalay ni Aaron at ng kanyang mga anak kay Yawe sa araw na siya’y pahiran: ika­pung efa ng pinong harina bilang karani­wang handog na butil, kalahati nito sa umaga at kalahati sa hapon. 14 Iprito ito sa langis sa isang kawali, at ialay na pira-piraso habang mainit pa bilang amoy na kalugud-lugod kay Yawe. 15 Ganito rin ang gagawin ng anak na hahalili sa kanya bilang paring pinahiran. Panghabam­panahong sere­mon­ya ito para kay Yawe: susunuging lahat sa altar ang handog na ito 16 kayat dapat lubos na matupok ang lahat ng handog ng mga pari, at walang kakanin sa mga ito.”

 

17 Sinabi ni Yawe kay Moises: 18 “Sasa­bihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak: Ito ang batas para sa mga hain para sa kasa­lanan. Kakatayin ito sa harap ni Yawe, sa mismong lugar na katayan ng susunuging handog. Napakasagradong bagay ito. 19 Kakainin ito sa banal na lugar, sa may pinto ng Toldang Tag­puan, ng paring nag-aalay ng handog. 20 Magi­ging banal ang anumang madikit sa mga karneng inihandog. Kung may damit na mati­lamsikan ng dugo, lalab­han ito sa banal na lu­gar. 21 Dapat basa­gin ang palayok na pinag­lu­tuan ng karne, at kung tansong kaldero naman ang pinag­lutuan nito, kakaskasin ito at huhu­gasan sa tubig. 22 Makakakain nito ang lahat ng lalaki sa angkan ng mga pari. Napakasagrado nito. 23 Ngunit di dapat kainin ang anumang ha­in para sa kasalanan na ang dugo ay ipina­sok sa Toldang Tagpuan para magbayad-sala sa Santuwaryo. Kailangan itong sunugin sa apoy.

Advertisements

June 9, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: