Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitivo 5

Mga paghahandog para sa iba’t ibang kasalanan

 

Kung may taong puwedeng tumestigo hinggil sa anumang krimeng nasak­sihan niya o nalaman, ngunit ayaw namang magsa­lita laban sa may kasalanan, sa kabila ng pag­karinig sa mga salita ng sumpa, pa­nanagutan niya ang kasalanan nito.

 

Kung may makahipo ng anumang di-mali­nis – maging bangkay man ng di-malinis na mabangis na hayop o ng di-malinis na alagang hayop o ng di-malinis na guma­gapang na ha­yop, kahit na di niya ito namamalayan, naging di-malinis din siya at maysala. Kung makahipo siya ng anumang dumi ng tao – anumang mag­papaging di-malinis sa kanya, kahit na di niya ito namamalayan, may kasalanan siya sa san­daling malaman niya ito.

 

Kung may padalus-dalos na manumpa o makapagbitiw ng isang panatang wala namang saysay, mabuti man o masama – kahit na di niya ito namamalayan, may kasalanan siya sa sandaling malaman niya ito.

 

Kailangang aminin muna ng nagkasala sa alinman sa mga ito ang kanyang kasalanan, at bilang multa sa kasalanang kanyang nagawa, magdadala siya kay Yawe ng isang dumalagang tupa o kambing na galing sa kawan. At magbabayad-sala ang pari para sa kanya at sa kanyang kasalanan.

 

Kung hindi naman niya kaya ang isang batang tupa, dalawang batubato o dalawang batang kalapati ang dadalhin niya kay Yawe bilang multa sa kanyang kasalanan, ang isa bilang hain para sa kasalanan at ang isa pa bilang susunuging handog. Dadalhin niya ang mga ito sa pari at una niyang iaalay ang hain para sa kasalanan. Pipilipitin niya ang ulo nito hanggang sa mga pakpak, ngunit nakakabit pa rin sa leeg at di lubos na puputulin. At wiwisikan niya ng dugo nito ang dingding ng altar, at pa­tu­tuluin niya ang natitira pang dugo sa paanan ng altar. Hain ito para sa kasalanan.10 At saka susunugin ang isa pang ibon bilang sinunog na handog gaya ng dating ginagawa. Ganito maka­pagbabayad-sala ang pari para sa kasa­lanang ginawa ng tao, at siya’y pata­tawarin.

 

11 Kung mayroon namang di kaya ang dalawang batubato o dalawang batang kalapati, ikapung efa ng pinong harina ang iaalay niya bilang hain para sa kasalanan. Hindi niya ito lalagyan ng langis o insenso, dahil hain ito para sa kasalanan. 12 Dadalhin niya ito sa pari, na kukuha ng isang dakot nito bilang pang-alaala, at susunugin sa altar, sa ibabaw ng mga handog na pinadaan sa apoy kay Yawe. Hain ito para sa kasalanan. 13 Ganito makapagbabayad-sala ang pari para sa tao para sa alinmang kasa­lanang nagawa niya, at siya’y patatawarin. Para naman sa pari ang matitira sa handog, gaya ng sa mga handog na butil.”

 

14 Sinabi ni Yawe kay Moises: 15 “Kung may mandaya kay Yawe nang di-sinasadya, sa di pagbibigay sa lahat ng dapat ibukod para kay Yawe, at sa gayo’y magkasala, dadalhin niya kay Yawe ang hain para sa utang, isang bara­kong tupang walang kapintasan mula sa kawan, na pepresyuhan mo ayon sa halaga ng shekel ng pilak, sa timbangan ng Santuwaryo. 16 Pagba­bayaran din ng taong ito ang kinanya niya, at ibibigay ito sa pari, na dadagdagan pa niya ng ikalimang bahagi. At magbabayad-sala ang pari para sa kanya sa pag-aalay ng barakong tupa bilang hain para sa utang, at siya’y patatawarin.

 

17 Kung may tao namang magkasala at ma­kagawa ng ipinagbabawal sa mga utos ni Yawe, kahit na di niya ito namamalayan, may kasalanan siya at kailangang managot. 18 Mag­dadala siya sa pari ng hain para sa utang: isang ba­rakong tupang walang kapintasan na galing sa kawan, at may tamang halaga. Ganito ma­ka­pagbabayad-sala ang pari para sa kanya para sa salang nagawa niya nang di-sinasadya, at siya’y patatawarin. 19 Hain ito para sa utang; may utang nga siya sa paningin ni Yawe.”

 

Mga handog para sa mga sinadyang kasalanan

 

20 Sinabi ni Yawe kay Moises: 21 “Kung may magkasala at magtaksil kay Yawe sa pandaraya sa kanyang kapwa tungkol sa anumang ipi­nagkatiwala o inihabilin sa kanya, o inagaw, o sina­mantala, o ipinag­sinungaling, 22 o ma­numpa nang di totoo tungkol sa bagay na na­wala para ipaglihim ito, o gumawa ng anuman na madalas ipinagkakasala ng mga tao, 23 dahil nagka­sala siya at may pananagutan, kaila­ngang isauli niya ang kanyang ninakaw o ina­gaw o inangkin sa inihabilin sa kanya o sa nawalang bagay na nakita niya, 24 o anumang sinum­paan niya nang di totoo. Babayaran niya iyon nang buung-buo at dadagdagan pa niya ng ikalimang bahagi, at isasauling lahat sa may-ari sa araw na ialay niya ang kanyang hain para sa utang.

 

25 Dadalhin niya kay Yawe ang kanyang hain para sa utang: isang barakong tupang walang kapintasan mula sa kawan at kasinghalaga ng pagkakautang. At ibibigay niya ito sa pari, 26 na siyang magbabayad-sala para sa kanya sa ha­rap ni Yawe, at patatawarin siya sa anumang pagkaka­salang nagawa niya.”

Advertisements

June 9, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: