Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitico 9

Sinimulan ng mga pari ang kanilang paglilingkod

 

Sa ikawalong araw, tinawag ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak at ang matatanda ng Israel. Sinabi niya kay Aaron: “Kumuha ka ng isang guyang toro bilang hain mo para sa kasalanan at ng isang barakong tupa bilang susunuging handog mo, na kapwa walang kapintasan, at ialay ang mga ito kay Yawe. At sabihin mo sa mga Israelita: Kumuha ng isang barakong kambing na hain para sa kasalanan, ng isang guya at isang batang tupa na tig-isang taon at kapwa walang kapintasan bilang susunuging handog, at ng isang baka at isang barakong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan para katayin at ialay sa harap ni Yawe, kasa­ma ng handog na butil na minasa sa langis sapagkat magpapakita si Yawe nga­yon.”

 

Kaya dinala nila sa harap ng Tolda ang ini­­utos ni Moises. Lumapit ang buong sam­ba­yanan at tumayo sa harap ni Yawe. Sinabi ni Moises: “Ito ang ipinagagawa sa inyo ni Yawe para magpakita sa inyo ang Luwalhati ni Yawe.”

 

At sinabi naman ni Moises kay Aaron: “Lumapit ka sa altar, at ialay ang hain mo para sa kasalanan at ang iyong susunuging handog at magbayad-sala para sa iyong sarili at sa iyong angkan. Ialay mo rin ang handog ng bayan at magbayad-sala para sa kanila, gaya ng iniutos ni Yawe.

 

Kaya lumapit sa altar si Aaron, kinatay ang guya bilang hain para sa kasalanan. Dinala sa kanya ng kanyang mga anak ang dugo, at isinawsaw naman niya ang kanyang daliri sa dugo at nilagyan nito ang mga sungay ng altar, at saka niya ibinuhos ang natitirang dugo sa paanan ng altar. 10 Sinu­nog niya sa ibabaw ng altar ang taba, ang mga bato, at ang balot ng atay na tinanggal niya sa hain para sa kasa­lanan, gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises; 11 at sinunog naman ang karne at balat sa labas ng kampo.

 

12 At kinatay niya ang susunuging han­dog. Dinala sa kanya ng kanyang mga anak ang dugo na ibinuhos naman niya sa paligid ng altar. 13 Iniabot nila sa kanya ang pira-pirasong bahagi ng susunuging handog pati ang ulo, at sinunog naman niya ang mga ito sa ibabaw ng altar. 14 Hinugasan niya ang mga laman-loob at ang mga paa, at sinunog ang mga ito sa ibabaw ng susunuging handog sa altar.

 

15 At inialay ni Aaron ang handog ng bayan. Kinuha niya ang barakong kambing bilang hain para sa kasalanan ng bayan. Kinatay niya ito gaya ng una at nagbayad-sala. 16 Inialay niya ang susunuging handog ayon sa takdang sere­monya. 17 Iniharap din niya ang handog na butil at kumuha ng isang dakot nito at sinunog sa altar, bukod pa sa pang-umagang sinunog na handog.

 

18 Kinatay niya ang baka at ang barakong tupa bilang hain sa mabuting pagsasamahan para sa bayan. Dinala sa kanya ng kanyang mga anak ang dugo, at winisikan niya nito ang buong paligid ng altar. 19 Ang mga taba naman ng baka at ng barakong tupa – ang buntot, ang tabang nakabalot sa mga laman-loob, ang dalawang bato at ang tabang nasa mga ito, at ang balot ng atay 20 – ipinatong nila ang mga ito sa mga dibdib at sinunog sa altar. 21Iniindayog ni Aaron ang mga dibdib at kanang hita sa harap ni Yawe, bilang handog na inindayog, ayon sa utos ni Moises.

 

22 At iniunat ni Aaron ang kanyang mga kamay sa bayan at binasbasan sila. At bumaba siya matapos ialay ang hain para sa kasalanan, ang susunuging handog at ang hain sa mabuting pagsasamahan. 23 At saka pumasok sa Toldang Tagpuan sina Moises at Aaron. At paglabas nila’y binasbasan nila ang bayan.

 

Noon napakita sa buong bayan ang Luwalhati ni Yawe. 24 May apoy na lumabas sa harap ni Yawe at tinupok ang susunuging handog at ang mga taba sa altar. Nang makita iyon ng buong bayan, sumigaw sila sa tuwa at nagpatirapa sa lupa.

Advertisements

June 9, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 9, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: