Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitico 4

Hain para sa kasalanan

 

Sinabi ni Yawe kay Moises: “Sabihin mo sa mga Israelita: Tungkol ito sa nagkasala nang di sinasadya at nakagawa ng ipinagba­bawal sa mga utos ni Yawe. Kung paring pina­hiran ang nagkasala, at sa gayo’y nabahi­ran din ang bayan, mag-aalay siya kay Yawe ng isang batang torong walang kapintasan bilang hain para sa kasalanang ginawa niya.

 

Dadalhin niya ang toro sa may pinto ng Toldang Tagpuan sa harap ni Yawe. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo nito at kaka­tayin sa harap ni Yawe. Kukuha ng dugo ng toro ang paring pinahiran, at ipapasok ito sa Toldang Tagpuan. Isa­saw­saw niya ang kanyang daliri sa dugo at pitong beses itong iwiwisik sa harap ni Yawe, sa tapat ng kurtina ng Santuwaryo. At lalagyan naman ng pari ng kaunting dugo ang mga sungay ng altar ng mabangong insenso na nasa harap ni Yawe sa Toldang Tagpuan. Ibu­bu­hos niya ang matitirang dugo ng toro sa paanan ng altar ng mga susu­nuging handog na nasa may pinto sa Toldang Tagpuan.

 

Aalisin niya ang lahat ng taba ng torong inihandog para sa kasalanan: ang tabang naka­balot sa mga laman-loob o nakakabit sa mga ito, at ang dalawang bato at lahat ng tabang nasa mga ito at sa mga lomo, at ang balot ng atay, na tatanggalin niya kasama ng mga bato, 10 gaya ng pagtatanggal ng taba ng bakang inialay bi­­lang hain sa mabuting pagsasamahan. At susu­nugin ng pari ang mga ito sa altar ng sinu­­­­­nog na handog.

 

11 Ngunit ang balat ng toro at lahat ng laman nito, pati na ang ulo, mga pata, mga bituka at dumi 12 – ang lahat ng natira sa toro ay ilalabas ng kampo sa isang lugar na malinis kung saan itinatapon ang abo at doon ito susunugin sa isang bunton ng kahoy na nasa abuhan.

 

13 Kung ang buong pamayanan naman ng Israel ang magkasala nang di sinasadya at ma­kagawa ng anumang ipinagbabawal sa mga utos ni Yawe, kahit na di ito nama­malayan ng pamayanan, may kasalanan pa rin sila. 14 Sa oras na malaman nila ang nagawa nilang pagkakasala, mag-aalay sila ng isang batang toro bilang hain para sa kasalanan na dadalhin nila sa harap ng Toldang Tagpuan.

 

15 Ipapatong ng Matatanda ng bayan ang kanilang mga kamay sa ulo ng toro sa harap ni Yawe. At kakatayin ang toro sa harap ni Yawe. 16 Magdadala naman ng kaunting dugo niyon sa loob ng Toldang Tagpuan ang pa­ring pina­hiran. 17 Isasawsaw niya ang kan­yang daliri sa dugo at pitong beses na iwi­wisik sa tapat ng kurtina sa harap ni Yawe. 18 Lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay ng altar ng maba­ngong insenso na nasa harap ni Yawe sa Toldang Tagpuan. Ibu­bu­hos naman niya ang matitirang dugo sa paanan ng altar ng mga susunuging handog na nasa may pinto ng Toldang Tagpuan.

 

19 Tatanggalin niya ang lahat ng taba niyon at susunugin sa altar. 20 At gagawin niya sa torong ito ang ginawa niya sa toro ng hain para sa kasalanan. Sa ganito makapagbabayad-sala ang pari para sa kanila, at sila’y patatawarin. 21 Ilalabas nila ng kampo ang toro at susunugin gaya ng unang toro. Ito ang hain para sa kasalanan ng pamaya­nan.

 

22 Kung isang pinuno naman ang magkasala nang di sinasadya at makagawa ng ipinagba­bawal ng mga utos ni Yaweng kan­yang Diyos, may kasalanan siya. 23 Kapag naituro sa kanya ang kasalanang nagawa niya, mag-aalay siya ng isang barakong kambing na walang kapin­tasan. 24 Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kambing, at kakatayin sa harap ni Yawe sa lugar na katayan ng mga susunuging handog. Hain ito para sa kasalanan. 25 At kukuha ng dugo ng hain para sa kasalanan ang pari sa kanyang daliri at lalagyan ang mga sungay ng altar ng mga sinunog na handog. Ibubuhos naman niya ang mati­tirang dugo sa paanan ng altar.

 

26 Susunugin niya ang lahat ng taba sa altar gaya ng taba ng hain sa mabuting pagsasamahan. Sa ganito makapagba­bayad-sala ang pari para sa kasalanan ng tao, at patatawarin iyon.

 

27 Kung may miyembro naman ng pamaya­nan na magkasala nang di sina­sadya at maka­gawa ng ipinagbabawal ng mga utos ni Yawe, may kasalanan siya. 28 Kapag naituro sa kanya ang kasalanang kanyang nagawa, mag-aalay siya ng isang babaeng kambing na walang kapintasan bilang hain para sa kasalanan. 29 Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng hain para sa kasalanan, kakatayin ito sa lugar ng mga susunuging handog. 30 Kukuha ng dugo nito ang pari sa kanyang daliri at ilalagay sa mga sungay ng altar ng mga sinunog na handog. Ibubuhos naman niya ang natitirang dugo sa paanan ng altar. 31 Tatanggalin niya ang la­hat ng taba, gaya ng pag-aalis ng taba sa hain para sa mabuting pagsasamahan, at susunugin ito ng pari sa altar bilang amoy na kalugud-lugod kay Yawe. Sa ganito maka­pagbabayad-sala ang pari para sa kanya, at siya’y patatawarin.

 

32 Kung batang tupa naman ang kanyang iaalay bilang hain para sa kasalanan, babaeng tupang walang kapintasan ang dadalhin niya. 33 Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo nito, kakatayin bilang hain para sa kasalanan sa lugar na katayan ng mga susunuging handog. 34 Kukuha sa dugo nito ang pari sa kanyang daliri at ilalagay sa mga sungay ng altar ng mga sinunog na handog. Ibubuhos naman ng pari sa paanan ng altar ang matitirang dugo. 35 Tatanggalin niya ang lahat ng taba, gaya ng pag-aalis niya ng taba sa batang tupang hain sa mabuting pagsa­samahan. Susunugin ito ng pari sa altar sa ibabaw ng iba pang mga handog na pinadaan sa apoy kay Yawe. Sa ganito ma­kapag­babayad-sala ang pari para sa kasala­nan ng tao, at siya’y patatawarin.

Advertisements

June 9, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: