Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitico 3

Hain sa mabuting pagsasamahan

 

3    1 Sa pag-aalay ninuman ng hain sa ma­buting pagsasamahan, at galing sa ba­ka­han ang iniaalay niya, lalaki o babae, isang hayop na walang kapintasan ang ihahandog niya kay Yawe. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kanyang handog at kakatayin ito sa may pinto ng Toldang Tagpuan. Iwiwisik naman ng mga paring anak ni Aaron ang dugo sa paligid ng altar. Kukuha siya mula sa haing ito sa mabuting pagsasamahan ng handog na pinadaan sa apoy kay Yawe: ang sebong na­kabalot sa mga laman-loob at lahat ng nasa ibabaw ng mga ito, ang dalawang bato at ang sebong nakakabit dito at sa mga lomo. At isa­sama niya sa mga bato ang balot ng atay na tatanggalin niya.

 

Susunugin ito ng mga anak ni Aaron sa altar sa ibabaw ng susunuging handog na nasa kahoy na may apoy, bilang handog na pinada­an sa apoy, amoy na kalugud-lugod kay Yawe.

 

Kung galing naman sa kawan ang iniaalay niyang hain ng mabuting pagsa­samahan kay Yawe, hayop na walang kapintasan ang kanyang iaalay, lalaki man o babae.

 

Kung may mag-aalay ng batang tupa, da­dalhin niya ito sa harap ni Yawe. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng kanyang handog at kakatayin ito sa harapan ng Toldang Tag­puan. At iwiwisik naman ng mga anak ni Aaron ang dugo nito sa paligid ng altar. Mula sa haing ito ng mabuting pagsasamahan, mag­dadala siya ng handog kay Yawe na pinadaan sa apoy: ang taba, ang buong buntot na aalisin hanggang buto sa likod, ang lahat ng tabang nakabalot sa laman-loob, o nakakabit sa mga ito, 10 at ang dalawang bato at ang tabang nakakabit dito at sa mga lomo, at ang balot ng atay na tatanggalin niya kasama ng mga bato. 11 Susunugin ng pari ang mga ito sa altar, bilang pagkain, isang handog na pinadaan sa apoy kay Yawe.

 

12 Kung may mag-aalay naman ng kambing, dadalhin ito sa harap ni Yawe. 13 Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo nito at kakatayin sa harap ng Toldang Tagpuan. At iwi­wisik ng mga anak ni Aaron ang dugo nito sa paligid ng altar. 14 Gagawa siya mula sa haing ito ng handog na pinadaan sa apoy kay Yawe: ang lahat ng ta­bang nakabalot sa mga laman-loob, o naka­kabit sa mga ito, 15 at ang dalawang bato at ang tabang nakakabit dito at sa mga lomo, at ang balot ng atay na tatanggalin niya kasama ng mga bato. 16 Susunugin ng pari ang mga ito sa altar bilang pagkain, isang handog na pinadaan sa apoy na kalugud-lugod ang amoy.

 

17 Kay Yawe ang lahat ng taba. Isa itong ka­utusang panghabampanahon sa mga sali’t salinlahi saan man kayo manirahan. Hindi kayo kakain ng taba o dugo.”

Advertisements

June 9, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: