Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitico 26

       1 “Huwag kayong gagawa ng mga diyus-  diyusan para sa inyong sarili o magtatayo ng mga estatwa o sagradong haligi o inukit na bato sa inyong lupain upang yumuko sa harap ng mga ito, sapagkat ako si Yaweng Diyos ninyo.

 

Ipangilin ninyo ang aking mga Araw ng Pahinga at igalang ang aking santuwaryo. Ako si Yawe.

 

Mga pangako ng Diyos

 

 3 Kung lalakad kayo ayon sa aking mga kaugalian at susundin ang aking mga utos, at isasabuhay ang mga ito, 4 bi­bigyan ko kayo ng ulan sa panahon nito at magbubunga ang lupa at ang mga punungkahoy sa bukid; 5 tatagal hang­gang sa pamimitas ang panahon ng paggiik, at ang pamimitas hang­gang pag­hahasik. Kakain kayo hang­gang gusto ninyo, at mabubuhay nang matiwasay sa inyong lupain.

 

6 Bibigyan ko ng kapayapaan ang in­yong lupain, at mahihiga kayo nang wa­lang pinangangambahan. Papawiin ko sa lupain ang mababangis na mga hayop at di ko padadaanin ang tabak sa inyong lupain. 7 Hahabulin ninyo ang inyong mga kaaway at mabubuwal sila sa harap ng inyong tabak; 8 lima sa inyo ang tutugis sa sandaan sa kanila, at sandaan naman sa inyo sa sampung libo sa kanila, at ma­bubuwal sila sa inyong tabak sa harap ninyo.

 

9 Haharap ako sa inyo at gagawin ka­yong mabunga, at pararamihin ko kayo at pagtitibayin ko ang aking tipan sa in­yo. 10 Kinakain pa ninyo ang da­ting ani ay kailangang ilabas na ninyo ang naka­imbak upang may paglagyan sa bago.

 

11 Ilalagay ko ang aking Tirahan sa pi­ling ninyo at hindi ako magsasawa sa inyo. 12 Lalakad ako sa inyong piling; ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko. 13 Ako si Yaweng Diyos ninyo na naglabas sa inyo mula sa Ehipto upang hindi na nila maging alipin. Winasak ko na ang halang ng inyong mga pamatok upang makalakad kayo nang tuwid.

 

Mga sumpa

 

14 Ngunit kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi tutuparin ang lahat ng utos na ito, 15 kung pagsasawaan ninyo ang aking mga kaugalian, at kasusuklaman ang aking mga kautusan, at tatangging isagawa ang lahat kong utos, at sisirain ang aking paki­kipagtipan, 16 ito naman ang aking gagawin: padadalhan ko kayo ng sindak, tuberkulosis at lagnat na mag­papalabo sa inyong mga mata at sasaid sa inyong buhay. Walang mangyayari sa inyong paghahasik sa­pagkat kakanin ito ng inyong mga kaaway.

 

17 Haharapin ko kayo hanggang malupig kayo ng inyong mga kalaban. Ang mga namu­muhi sa inyo ang maghahari sa inyo, at tatakas kayo bagamat walang tumutugis sa inyo.

 

18 Kung pagkatapos ng lahat ng ito ay hindi pa rin kayo makikinig sa akin, maka­pitong beses ko pa kayong paru­rusahan sa inyong mga kasalanan. 19 Wawasakin ko ang inyong ka­pang­­yarihan at kayabangan; gagawin kong parang bakal ang langit at parang tanso ang lupa para sa inyo. 20 Mawa­walang-kabuluhan ang inyong pagpapagal; hindi magbubunga ang inyong lupa pati ang inyong mga punung­kahoy. 21 Kung lalaba­nan ninyo ako at hindi maki­kinig, maka­pitong ulit pa ang salot na ipadadala ko sa inyo para sa mga pagkakasala ninyo. 22 Paka­­kawalan ko ang maba­bangis na hayop, at lala­pain nila ang inyong mga anak; pupuksain ko ang inyong mga hayupan at pa­uuntiin ko ang inyong bilang hanggang matiwangwang pati ang inyong mga lan­sangan.

 

23 Kung sa kabila ng lahat ng ito ay hindi pa rin kayo nagsisi at mananatili sa paglaban sa akin, 24 ako mismo ang lalaban sa inyo at ma­kapitong ulit ko kayong parurusahan dahil sa inyong mga kasalanan. 25 Dadalhin ko ang tabak laban sa inyo bilang paghi­higanti ng aking tipan sa inyo; at pag nagkatipun-tipon kayo sa inyong mga lunsod, padadalhan ko kayo ng salot at ibibigay ko kayo sa mga kamay ng inyong mga kaaway. 26 Kapag ginawa kong kulang ang inyong tina­pay, sampung babae ang magluluto ng inyong tinapay sa iisang hurno at irarasyon nila ang tinapay ayon sa tim­bang, kakain kayo ngunit hindi mabubusog.

 

27 Kung sa kabila ng lahat ng ito ay hindi pa rin kayo makikinig sa akin at patuloy na lalaban, 28 lalabanan ko kayo sa aking poot, at ako mismo ang magpaparusa sa inyo nang makapitong ulit sa inyong mga pagka­kasala. 29 Kakanin ninyo ang laman ng inyong mga anak. 30 Wa­wasakin ko ang inyong mga altar sa burol, at gigibain ang inyong mga altar ng insenso, itatambak ko ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng mga walang buhay ninyong diyus-diyusan, at kasusuklaman ko kayo.

 

31 Wawasakin ko ang inyong mga lunsod, at gagawing tiwangwang ang inyong mga santuwaryo, at hindi na ako masisiyahan sa ma­sarap na amoy ng inyong mga handog. 32 Sasa­lantain ko ang lupain kayat manggi­gilalas ang inyong mga kaaway na nakatira roon. 33 Ikakalat ko kayo sa mga bansa, at bubunutin ko ang aking tabak sa inyong liku­ran, at matitiwangwang ang inyong lupa at maiiwang guho ang inyong mga lunsod. 34 At tatamasahin ng lupa ang kanyang mga taon ng sabbat hangga’t ito’y nakatiwang­wang, samantalang kayo’y nasa lupain ng inyong mga kaaway; 35 makapagpapahinga ang lupa at tatamasahin ang sabbat nito. Hangga’t tiwangwang ang lupa, makapag­papahinga ito, na hindi nito naipagpahinga sa inyong mga sabbat noong kayo’y nakatira rito.

 

36 Papanghihinain ko naman ang loob ng mga matitira sa inyo sa lupain ng kanilang mga kaaway. Magsisitakbo sila sa ingay lamang ng isang dahong hinihipan ng hangin. 37 Magsi­sitakas silang parang hina­habol ng taga, at ma­bubuwal gayong wala namang humahabol sa kanila. Magkaka­banggaan silang tila hinahabol ng taga, gayong wala namang humahabol, at hindi kayo makatatayo sa harap ng inyong mga kaaway. 38 Pupuksain ko kayo sa piling ng mga bansa, at lalamunin ng lupain ng inyong mga kaaway.

 

39 Mabubulok dahil sa kanilang mga kasamaan ang malalabi sa inyo sa lupain ng inyong mga kaaway, at dahil din sa kasa­lanan ng kanilang mga ninuno, magka­kasama silang mabubulok. 40 At aaminin nila ang kanilang mga kasalanan pati ang kasa­lanan ng kanilang mga ninuno. Kikilalanin nila na ang kanilang mga kataksilan at paglaban sa akin 41 ang dahilan ng paglaban ko sa kanila kaya dinala ko sila sa lupain ng kanilang mga kaaway, at matututong mag­pa­kababa ang kanilang pusong natural na mapaghimagsik, at tatanggapin nila ang kaparusahan sa kanilang kasa­lanan. 42 At aalala­ha­nin ko ang aking pakikipagtipan kay Jacob at ang aking paki­kipagtipan kay Isaac at ang aking pakikipagtipan kay Abraham, at aalalahanin ko ang lupain.

 

43 Sapagkat iiwan nila ang lupain at tatamasahin niyon ang kanyang mga sabbat hang­ga’t nakatiwangwang at wala sila, habang pinag­­babayaran nila ang kanilang pagkakasala sapagkat itinakwil nila ang aking mga pasya at nagsawa na sa aking mga kaugalian.

 

44 Gayunman, kapag naroon sila sa lupain ng kanilang mga kaaway, hindi ko itatakwil o pag­­sasawaan hanggang mapuksa sila at masira ang pakikipagtipan ko sa kanila, sapagkat ako si Yaweng Diyos nila. 45 Alang-alang sa kanila, aalalahanin ko ang paki­kipagtipan sa kanilang mga ninuno na ini­labas ko mula sa Ehipto sa paningin ng mga bansa, upang maging Diyos nila. Ako si Yawe.

 

46 Ito ang mga kaugalian, mga kautusan at mga batas ng pakikipagtipan ni Yawe sa mga anak ng Israel sa pamamagitan ni Moises sa Bundok Sinai.

Advertisements

June 9, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: