Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitico 25

Taon ng Pahinga at Magandang Pahayag

 

   • 1 Kinausap ni Yawe si Moises sa Bundok Sinai: 2 “Kausapin mo ang mga Israelita, at sabihin sa kanila: Pag­pasok ninyo sa lupaing ibi­bigay ko sa inyo, magpapahinga ang lupa para kay Yawe tuwing ikapitong taon. 3 Sa loob ng anim na taon, mag­ha­hasik ka sa iyong bukirin, puputulan ang iyong ubasan at aanihin ang bunga; 4 ngunit sa ikapitong taon, o taon ng pahinga o sabbat kay Yawe, magpapahinga ang lupa. Huwag kang maghahasik sa iyong bukirin, o pu­pu­tulan ang iyong ubasan; 5 huwag mong kukunin ang kusang sumibol pagkaani o pipitasin ang bunga ng iyong uba­sang hindi inalagaan.

 

Ito ang magiging taon ng pahinga para sa lupa, 6 ngunit magsisilbing pag­kain mo at ng iyong mga alipin, ng iyong upahang trabahador at ng dayu­hang nakikipani­rahan sa iyo ang anu­mang ibunga niyon. Ang bunga niyon ang magbibigay rin ng pagkain sa iyong hayupan pati na sa mababangis na hayop sa iyong lupain.

 

8 Pagkatapos ng pitong sabbat ng mga taon, pitong tigpipitong taon o pi­tong linggo ng mga taon, kayat apat­napu’t siyam na taong lahat, sa ikasampung araw ng ikapitong buwan, patutunugin ang trumpeta sa lahat ng lugar. Sa Araw na ito ng Pagbabayad-sala, patutunugin ang trumpeta sa bu­ong lupain. 10 Paba­nalin ang ikalimampung taon at ipahayag ang pagpapalaya sa buong lupain para sa lahat ng nari­rito. Ito ang magiging Taon ng Magandang Pahayag para sa inyo sapag­kat mababawi ng bawat isa ang kanyang ari-arian at uuwi sa kanya-kanyang ang­kan. 11 Sa ikalimampung taong ito, ang inyong Taon ng Magan­dang Pahayag, huwag kang magha­hasik o mangungu­ha ng kusang sumibol pagkaani o mami­mitas ng bunga sa ubasang hindi inala­gaan, 12 sapagkat magiging banal para sa inyo ang taong ito ng Magandang Paha­yag, at kakanin mo ang kusang ibubunga ng bukiring hindi binungkal.

 

13 Sa taong ito ng Magandang Paha­yag, mababawi ng bawat isa sa inyo ang kan­yang ari-arian. 14 Sa pagtitinda mo o pag­bili ng anuman sa iyong kapwa, huwag kayong manlamang sa isa’t isa. 15 Bibili ka sa iyong kaba­bayan ayon sa bilang ng mga taong lumipas pagkatapos ng Ma­gandang Pahayag, at pagbi­bilhan ka na­man niya batay naman sa bilang ng mga taong nalalabi bago mag-ani. 16 Kung marami ang mga taon, tataasan mo ang presyo; at kung kaka­un­ti naman ang mga taon, bababaan mo ang presyo, sapagkat ang bilang ng ani ang talagang ipi­nagbibili niya sa iyo.

 

17 Kaya huwag kayong manlamang sa isa’t isa, kundi magkaroong-pitagan sa iyong Diyos, sapagkat ako si Yaweng Diyos mo. 18 Gawin ninyo ang aking mga kaugalian at sundin ang aking mga pasya, at mabubuhay kayo nang mati­wasay sa lupain. 19 At ipagkakaloob ng lupa ang mga bunga nito, at ka­ka­in kayo hanggang mabusog, at ma­bu­buhay nang panatag.

 

20 Ngunit kung itatanong mo – Ano ang aming kakanin sa ikapitong taon kung hindi kami maghahasik o mag-aani? – 21 ipadadala ko sa inyo ang aking pagpa­pala sa ikanim na taon, at ito’y magbu­bunga nang sapat para sa tatlong taon. 22 Kaya sa ikawalong taon, ang matitira sa dating ani ang mag­­bi­­­­bigay sa inyo ng panghasik at pagkain hanggang sumapit ang anihan sa ika­siyam na taon.

 

23 Hindi maipagbibili nang pangha­bam­panahon ang lupa sapagkat ang lupa ay akin, at kayo ay mga dayuhan at pana­u­hin ko lamang.

 

24 Maaaring tubusin ang lupa sa buong lupaing sakop ninyo. 25 Kung maghirap ang iyong kababayan at ipinagbili niya ang kanyang ari-arian, tutubusin ng pi­na­ka­malapit niyang kamag-anak ang ipi­nag­bili niya.

 

26 Kung wala naman siyang kamag-anak na tutubos nito para sa kanya, kundi siya mismo ang magkaroon ng sapat na pantubos, 27 kukuwentahin niya ang halaga para sa mga taon mula nang ipag­bili niya iyon, at babayaran sa kanyang pinagbilhan ang halagang para sa nala­labi pang mga taon, at sa gayon niya mababawi ang kanyang ari-arian. 28 Ngu­nit kung hindi naman siya magkaroon ng sapat na pantubos, mananatili ang ipinagbiling ari-arian sa nakabili hang­gang sa Taon ng Magan­dang Pa­hayag kung kailan isasauli iyon sa dating may-ari.

 

29 Sa ganito ring paraan, kung may magbenta ng bahay na nasa napapaderang lunsod, may karapatan siyang tubusin iyon sa loob ng isang taon mula sa araw ng pagbibilihan. 30 Kung hindi iyon matubos sa loob ng isang taon, ang bahay sa napapade­rang lunsod ay magiging ari-arian na ng bumili at ng kanyang mga inapo sa habampanahon, at hindi ito isasauli sa Taon ng Magandang Pahayag. 31 Ang mga bahay sa mga kanayunang hindi napapaderan ay ipina­lalagay na mga bukirin, kaya maaaring tubusin ang mga ito, at isasauli sa Taon ng Magandang Pahayag.

 

32 Sa mga lunsod naman ng mga Levita, may palagian silang karapatang tubusin ang mga bahay na kanilang ari-arian. 33 Ang bahay na ipinagbili na nasa kanilang lunsod ay iba­balik sa panahon ng Magandang Pahayag, sapagkat ang mga bahay sa mga lunsod ng mga Levita ay mga ari-arian nila sa piling ng mga Israelita. 34 Hindi rin maipag­bibili ang bukirin na nasa kanilang mga lunsod: ari-arian nila ang mga iyon sa habam­panahon.

 

Paano magpapahiram sa kapwa

 

 35 Kung maghirap ang iyong kaba­bayan at hindi na niya maharap ang sitwasyon, tulungan mo siya tulad ng pagtulong mo sa dayuhan at panauhin upang mabuhay siya nang dahil sa iyo. 36 Huwag mo siyang pagtutubuan, kundi magkaroon ka ng pitagan sa iyong Diyos upang patuloy na mabu­hay sa piling mo ang iyong kababayan. 37 Hu­wag mo siyang pagtutubuan kapag pinahiram mo siya ng pilak o pagkain. 38 Ako si Yaweng Diyos ninyo na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto upang ibigay sa inyo ang lupain ng mga Kanaan, at maging Diyos ninyo.

 

39 Kung maghirap ang iyong kapwa at ipagbili ang sarili sa iyo, huwag mo siyang pagtatrabahuhin bilang alipin, 40 ngunit ituring mo siya bilang upa­hang traba­hador o dayuhan, at magta­traba­ho siya sa iyo hanggang sa Taon ng Ma­gandang Pa­hayag.

 

41 Saka siya aalis, kasama ang kanyang mga anak, at uuwi sa sariling angkan at sa ari-arian ng kanyang mga ninuno. 42 Sa­pagkat mga katulong ko sila na ini­labas ko mula sa lupain ng Ehipto at hindi sila dapat ipagbili bilang mga alipin.

 

43 Huwag mo siyang pagmalupitan, kundi magkaroon ka ng pitagan sa iyong Diyos.

 

44 Tungkol naman sa mga aliping lalaki at babae, sa mga bansang nakapaligid sa inyo ninyo sila bibilhin. 45 Makabibili rin kayo mula sa mga dayuhang nakikipamayan sa inyo o mula sa kanilang mga kaanak na ipina­nganak sa inyong lupain – maaaring maging ari-arian ninyo ang mga ito. 46 At maipama­mana ninyo sila sa inyong mga anak, at magagawa silang alipin habam­buhay. Ngu­nit hindi ninyo dapat pagmalupitan ang inyong mga kapwa-Israelita.

 

47 Kapag ang isang dayuhan o pansamantalang nakikipamayan ay yumaman, at isa sa iyong kababayan ay maghirap at kaila­ngang ipagbili ang sarili sa dayuhang naki­kipamayan sa inyo o sa kaanak ng dayuhan, 48 may karapatan pa rin siyang matubos. Maaari siyang tubusin ng isa sa kanyang mga kapatid, 49 o ng kanyang tiyo o anak ng kan­­yang tiyo o isang malapit na kamag-anak. 50 Kung yumaman siya, siya mismo ang tutubos sa kanyang sarili. Tu­tuusin niya at ng nakabili sa kanya ang bilang ng taon mula sa taon ng pagkakabili sa kanya hanggang sa Taon ng Magandang Pahayag, at ibabatay ang halaga sa suweldo ng arawang trabahador para sa gayong bilang ng mga             taon.

 

51 Kung marami pang taon ang nalalabi, ba­bayaran niya ang nalalabi pang panahon batay sa halagang ibinayad para sa kanya. 52 Kung ilang taon na lamang ang nalalabi para sa Taon ng Magandang Pahayag, kuku­wentahin niya ang halaga at babayaran ito batay sa nalalabi. 53 Ituturing siyang katulong na inuupahan taun-taon, at tiyakin mong hindi siya pagmamalupitan ng kanyang amo.

 

54 Kung hindi siya matutubos sa alinman sa mga paraang ito, palalayain siya at ang kanyang mga anak sa Taon ng Magandang Paha­yag. 55 Sapagkat mga katulong ko ang mga anak ng Israel; sila ang aking mga katulong na inilabas ko mula sa lupain ng Ehipto. Ako si Yaweng Diyos ninyo.”

 

 

Advertisements

June 9, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 10, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: