Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitico 24

Nagsalita si Yawe kay Moises: “Iutos mo sa mga Israelita na mag­dala sa iyo ng purong langis ng dinurog na mga olibo para sa ilawan upang laging may ningas ang mga ilaw. Sa Toldang Tagpuan ito iha­handa ni Aaron sa labas ng kurtinang nasa harap ng Pahayag upang laging mag­ningas sa harap ni Yawe mula hapon hang­gang umaga. Panghabam­panahong kautu­san ito sa inyong mga salinlahi. Ihahanda niya ang mga ilawan sa kandelabrang lantay na ginto upang laging magningas sa harap ni Yawe.

 

Kukuha ka ng pinong harina at maglu­luto ng labindalawang tinapay na tigalwang ikapu ng efa. Iaayos mo ang mga ito sa dalawang hanay, anim sa bawat hanay, sa lantay na gin­tong mesa sa harap ni Yawe. Lalagyan mo ng purong insenso ang bawat hanay bilang pag-alaala, isang handog na pinadaan sa apoy kay Yawe.

 

Tuwing Araw ng Pahinga ilalagay ang mga tinapay na iyon sa harap ni Yawe sa ngalan ng mga Israelita magpakailanman; ito’y isang walang hanggang tipan. Para kay Aaron at sa kanyang mga anak ang mga iyon, at kakanin nila ang mga iyon sa isang banal na lugar, dahil kabanal-banalan ngang pagkain ang mga iyon kaysa ibang mga handog na pinadaan sa apoy kay Yawe. Panghabampanahong kautusan ito.”

 

Paglapastangan o pag-insulto sa Diyos

 

10 May anak ng isang inang Israelita at amang Ehipsiyo. 11 Ininsulto at sinumpa ng nasabing anak ng Israelita (na Selomit ang pangalan at anak na babae ni Dibri sa tribu ng Dan) ang Pangalan. Kaya dinala siya kay Moises 12 at ipi­nabilanggo hanggang maipa­hayag ang pasya ni Yawe.

 

13 At sinabi ni Yawe kay Moises: 14 “Ilabas mo ng kampo ang nanlait at pagkapatong sa kanya ng mga kamay ng lahat ng nakarinig sa kanya, batuhin siya ng buong pama­yanan. 15 At saka mo sabihin sa mga Israelita: Mananagot sa kanyang kasalanan ang sinumang sumumpa sa kanyang Diyos. 16 Papatayin ang sinumang uminsulto sa Ngalan ni Yawe. Babatuhin siya ng buong pamayanan; papatayin ang sinumang uminsulto, dayuhan man o katutubo.

 

Ang batas ng pagganti

 

 17 Papatayin ang taong nakamatay.

 

18 Papalitan ng pumatay ang hayop na kanyang pinatay – buhay kapalit ng buhay. 19 Kung may manakit sa kanyang kapwa, sasaktan din ito gaya ng kanyang ginawa. 20 Bali sa bali, mata sa mata, ngipin sa ngipin! Ang ginawa niya sa iba ay gagawin din sa kanya. 21 Papalitan ng pumatay ang hayop na kanyang pinatay pero papatayin ang makamatay ng tao.

 

22 Iisa lamang ang paghatol ninyo sa dayuhan at katutubo. Ako si Yaweng inyong Diyos.”

 

23 Matapos itong sabihin ni Moises sa mga Israelita, inilabas nila ng kampo ang taong nang-insulto at binato siya; kaya tinupad nila ang iniutos ni Yawe kay Moises.

Advertisements

June 9, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: