Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitico 23

Mga taunang piyesta

 

    1 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Mag­salita ka sa mga anak ng Israel, at sabihin sa kanila: Tatawag kayo ng mga banal na pagtitipon sa mga takdang piyesta ni Yawe. Narito ang aking mga piyesta –

 

Pagkatapos ng anim na araw na trabaho, Araw ng ganap na Pahinga ang ikapitong araw, araw ng banal na pagtitipon, at hindi kayo gagawa ng anumang trabaho: ito ay araw ng pahinga kay Yawe sa lahat ng inyong bahay.

 

At ito naman ang mga takdang piyesta ni Yawe sa pagpapahayag ninyo ng mga banal na pagtitipon sa takdang panahon:

 

Sa pagtatakipsilim sa ikalabing-apat na araw ng unang buwan – ang Paskuwa ni Yawe. At sa ikalabinlimang araw naman ng buwang iyon ang Piyesta ng Tinapay na Walang Leba­dura sa karangalan ni Yawe. Tinapay na walang lebadura ang kakanin ninyo sa loob ng pitong araw.

 

Magkakaroon ng banal na pagtitipon sa unang araw at walang sinumang magta­trabaho. Mag-aalay kayo ng sinunog na handog kay Yawe sa loob ng pitong araw, at magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon sa ikapitong araw at walang sinumang mag­ta­trabaho.”

 

 

 

Pag-aalay sa unang uhay

 

 9 Kinausap ni Yawe si Moises, at sinabi: 10 “Kausapin mo ang mga anak ng Israel, at sabihin sa kanila: Pagpasok ninyo sa lu­paing ibibigay ko sa inyo at ginagapas na ang ani nito, dadalhin ninyo sa pari ang isang bigkis, ang mga unang bunga ng inyong ani, 11 at pain­dayog niyang iha­handog iyon sa harap ni Yawe upang maging kalugud-lugod kayo; ihahandog iyon ng pari kinabukasan ng Araw ng Pahinga.

 

12 Sa araw na ihandog ninyo ang big­kis ng ani, mag-aalay kayo ng korde­rong walang kapintasan at isinilang nang taong iyon bilang sinunog na handog kay Yawe.

 

13 At kasama nito ang handog na butil na dalawang ikapung takal ng pinong harina na may halong langis – handog na pinaraan sa apoy para kay Yawe, at masarap ang amoy – at handog na inumin na isang litrong alak. 14 Huwag kayong kakain ng tinapay o butil na sinangag man o bagong ani hang­gang sa araw na madala ninyo ang alay sa inyong Diyos. Ito ay kautusang pang­habampanahon para sa lahat ng salinlahi sa buong bayan ninyo.

 

Ang Pentekostes

 

15 Bibilang kayo ng pitong sanlinggo matapos ang Araw ng Pahinga nang magdala kayo ng mga uhay na inihandog na paindayog. 16 At sa susunod na araw pagkaraan ng ikapitong sanlinggo, sa ikalimampung araw, mag-aalay kayo kay Yawe ng bagong pagkaing handog. 17 Magdadala kayo mula sa inyong mga tirahan ng dalawang tinapay na gawa sa tigalwang ikapu ng efa na pinong harina at nilutong may lebadura para ihandog na paindayog. Unang bunga para kay Yawe ang mga ito. 18 Bukod sa tinapay, mag-aalay rin kayo ng pitong batang tupang walang kapintasan na tig-isang taong gulang, isang toro, at dalawang barakong tupa. At iaalay ang mga ito bilang susunuging handog na may kasamang butil na handog at mga inuming handog. At ito’y magiging handog na pinadaan sa apoy, amoy na kalugud-lugod kay Yawe.

 

19 Mag-aalay rin kayo ng isang barakong kambing bilang hain para sa kasalanan, at ng dalawang tupang tig-isang taong gulang bilang hain sa mabuting pagsasamahan. 20 Iiindayog ng pari sa harap ni Yawe ang mga ito pati ang tinapay at ang dalawang batang tupa. Magiging banal kay Yawe ang mga ito, at mapapasapari. 21 Idedeklara ninyo sa araw ding iyon ang isang pagtitipon at magka­karoon kayo ng isang banal na kapulungan. Huwag kayong gagawa ng anumang trabaho ng manggagawa. Ito’y magi­ging isang palagiang kaugalian sa inyo sa lahat ng salinlahi saanman kayo manirahan.

 

22 Sa paggapas ng ani sa inyong lupain, huwag ninyong sairin hanggang sa pina­kagilid ng bukid, ni pulutin ang mga nalaglag na trigo. Iwan mo sa dukha at sa dayuhan ang mga ito. Ako si Yaweng inyong Diyos.”

 

23 Nagsalita si Yawe kay Moises: 24 “Sabi­hin mo sa mga Israelita: Sa unang araw ng ikapitong buwan, ipagdiriwang ninyo ang Dakilang Araw ng Pahinga sa tunog ng trumpeta at banal na kapulungan. 25 Huwag kayong gagawa ng anumang trabaho ng manggagawa. At mag-aalay kayo kay Yawe ng isang handog na pina­daan sa apoy.”

 

26 Nagsalita si Yawe kay Moises: 27 “Sa ikasampung araw naman ng buwang ito ninyo ipag­diriwang ang Pagpapatawad. Magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon, magsa­sakripisyo kayo at mag-aalay kay Yawe ng isang handog na pinadaan sa apoy. 28 Huwag kayong gagawa ng anumang trabaho ng mang­gagawa sa araw na ito sapagkat ito’y Araw ng Pagpapatawad upang humingi ng tawad sa harap ni Yaweng inyong Diyos.

 

29 Aalisin sa kanyang angkan ang sinu­mang di magsakripisyo sa araw na ito, 30 at lilipulin ko sa kanyang bayan ang sinumang gumawa sa araw na iyon. 31 Huwag kayong gagawa ng anu­mang trabaho, isa itong kautusang pang­ha­bampanahon sa inyong mga salinlahi saanman kayo manahan. 32 Magiging isang Daki­lang Araw ng Pahinga ito sa inyo; magsa­sakripisyo kayo mula sa hapon ng ikasiyam na araw ng bu­wan hanggang sa susunod na hapon, at mag­papahinga sa pahingang ito.”

 

33 Nagsalita si Yawe kay Moises: 34 “Sabi­hin mo sa mga Israelita: Sa ikalabin­limang araw ng buwang ito, pitong araw ninyong ipagdiriwang kay Yawe ang Piyesta ng mga Kubol. 35 Magka­karoon kayo ng banal na pagtitipon sa unang araw, at huwag kayong gagawa ng anumang tra­baho ng mangga­gawa. 36 Pitong araw ka­yong mag-aalay ng handog na pinadaan sa apoy kay Yawe, at sa ikawalong araw ay magka­karoon kayo ng isang banal na pagtitipon at mag-aalay ng handog na pinadaan sa apoy kay Yawe. May pagtitipon kayo, kaya huwag ka­yong gagawa ng anumang trabaho ng manggagawa.

 

37 Ito nga ang mga piyesta ni Yawe na ipag­diriwang ninyo sa mga banal na pagti­tipon para mag-alay kay Yawe ng handog na pinadaan sa apoy, ng susunuging handog at handog na butil, ng hain, at mga inuming handog, gaya ng na­babagay sa bawat araw.

 

38 Bukod pa ang mga iyon sa mga Araw ng Pahinga ni Yawe, sa inyong mga kaloob, mga panata, mga kusang-loob na handog na inaalay ninyo kay Yawe.

 

39 Sa ikalabinlimang araw naman ng ikapitong buwan, sa pag-iipon ng mga bunga ng bukid, pitong araw ninyong ipagdiriwang ang piyesta ni Yawe. Magiging Dakilang Araw ng Pahinga ang una at ikawalong araw. 40 Mangu­­nguha kayo sa unang araw ng mga bunga ng limon, ng mga palma, ng mga sanga ng ma­lalagong punungkahoy at ng mga tibig sa labi ng batis, at pitong araw kayong magagalak sa harap ni Yaweng inyong Diyos. 41 Pitong araw ninyong ipag­diriwang taun-taon ang piyestang ito kay Yawe. Panghabampanahong kautusan ito. Ipagdiriwang ninyo ito sa ikapitong buwan ng taon. 42 Sa mga kubol kayo maninirahan sa loob ng pitong araw. Sa mga kubol maninirahan ang lahat ng taga-Israel 43 para malaman ng inyong mga inapo na matapos kong ilabas mula sa lupain ng Ehipto ang mga Israelita ay pinatira ko sila sa mga kubol. Ako si Yaweng inyong Diyos.”

 

44 Kaya itinuro ni Moises sa mga anak ng Israel ang mga piyesta ni Yawe.

Advertisements

June 9, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: